திருக்குறள்(இயல்)- பாயிரவியல்

          அதிகாரம்


1 கடவுள் வாழ்த்து
2 வான்சிறப்பு
3 நீத்தார் பெருமை
4 அறன் வலியுறுத்தல்


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin