திருக்குறள்(இயல்)- துறவறவியல்

அதிகாரம்


25 அருளுடைமை
26 புலால் மறுத்தல்
27 தவம்
28 கூடா ஒழுக்கம்
29 கள்ளாமை
30 வாய்மை
31 வெகுளாமை
32 இன்னா செய்யாமை
33 கொல்லாமை
34 நிலையாமை
35 துறவு
36 மெய்யுணர்தல்
37 அவா அறுத்தல்


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin