திருக்குறள்(இயல்)- இல்லறவியல்

அதிகாரம்


5 இல்வாழ்க்கை
6 வாழ்க்கைத் துணைநலம்
7 மக்கட்பேறு
8 அன்புடைமை
9 விருந்தோம்பல்
10 இனியவை கூறல்
11 செய்ந்நன்றியறிதல்
12 நடுவு நிலைமை
13 அடக்கம் உடைமை
14 ஒழுக்கம் உடைமை
15 பிறனில் விழையாமை
16 பொறையுடைமை
17 அழுக்காறாமை
18 வெஃகாமை
19 புறங்கூறாமை
20 பயனில சொல்லாமை
21 தீவினையச்சம்
22 ஒப்புரவறிதல்
23 ஈ.கை
24 புகழ்


Like it? Please Spread the word!