100. Courtesy (பண்புடைமை)

PREV    NEXT

Kural 991:

எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பண்பு உடையவராக வாழும் நல்வழியை, யாரிடத்திலும் எளிய செவ்வியுடன் இருப்பதால் அடைவது எளிது என்று கூறுவர்.

Couplet:

Who easy access give to every man, they say,
Of kindly courtesy will learn with ease the way

English Explanation:
If one is easy of access to all, it will be easy for one to obtain the virtue called goodness

Transliteration:
Enpadhaththaal Eydhal Elidhenpa Yaarmaattum
Panputaimai Ennum Vazhakku

 

Kural 992:

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் இவ்விரண்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்புடையவராக இருத்தல், உயர்ந்த குடியில் பிறந்த தன்மை அமைந்திருத்தல் ஆகிய இவ் விரண்டும் பண்பு உடையவராக வாழும் நல்வழியாகும்.

Couplet:

Benevolence and high born dignity,
These two are beaten paths of courtesy

English Explanation:
Affectionateness and birth in a good family, these two constitute what is called a proper behaviour to all

Transliteration:
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Ivvirantum
Panputaimai Ennum Vazhakku

 

Kural 993:

உறுப்பொத்தல் மக்களொப் பன்றால் வெறுத்தக்க
பண்பொத்தல் ஒப்பதாம் ஒப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்பால் ஒத்திருத்தல் மக்களோடு ஒப்புமை அன்று, பொருந்தத்தக்கப் பண்பால் ஒத்திருத்தலே கொள்ளத்தக்க ஒப்புமையாகும்.

Couplet:

Men are not one because their members seem alike to outward view;
Similitude of kindred quality makes likeness true

English Explanation:
Resemblance of bodies is no resemblance of souls; true resemblance is the resemblance of qualities that attract

Transliteration:
Uruppoththal Makkaloppu Andraal Veruththakka
Panpoththal Oppadhaam Oppu

 

Kural 994:

நயனொடு நன்றி புரிந்த பயனுடையார்
பண்புள ராட்டும் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீதியையும் நன்மையையும் விரும்பிப் பிறர்க்குப் பயன்பட வாழும் பெரியோரின் நல்லப் பண்பை உலகத்தார் போற்றிக் கொண்டாடுவர்.

Couplet:

Of men of fruitful life, who kindly benefits dispense,
The world unites to praise the ‘noble excellence.’

English Explanation:
The world applauds the character of those whose usefulness results from their equity and charity

Transliteration:
Nayanotu Nandri Purindha Payanutaiyaar
Panpupaa Raattum Ulaku

 

Kural 995:

நகையுள்ளும் இன்னா திகழ்ச்சி பகையுள்ளும்
பண்புள பாடறிவார் மாட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனை இகழ்ந்து பேசுதல் விளையாட்டிலும் துன்பம் தருவதாகும், பிறருடைய இயல்பை அறிந்து நடப்பவரிடத்தில் பகைமையிலும் நல்லப் பண்புகள் உள்ளன.

Couplet:

Contempt is evil though in sport They who man’s nature know,
E’en in their wrath, a courteous mind will show

English Explanation:
Reproach is painful to one even in sport; those (therefore) who know the nature of others exhibit (pleasing) qualities even when they are hated


Transliteration:
Nakaiyullum Innaa Thikazhchchi Pakaiyullum
Panpula Paatarivaar Maattu

 

Kural 996:

பண்புடையார்ப் பட்டுண் டுலகம் அதுவின்றேல்
மண்புக்கு மாய்வது மன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பண்பு உடையவரிடத்தில் பொருந்தியிருப்பதால் உலகம் உள்ளதாய் இயங்குகின்றது, அஃது இல்லையானால் மண்ணில் புகுந்து அழிந்து போகும்.

Couplet:

The world abides; for ‘worthy’ men its weight sustain
Were it not so, ‘twould fall to dust again

English Explanation:
The (way of the) world subsists by contact with the good; if not, it would bury itself in the earth and perish

Transliteration:
Panputaiyaarp Pattuntu Ulakam Adhuindrel
Manpukku Maaivadhu Man

 

Kural 997:

அரம்போலும் கூர்மைய ரேனும் மரம்போல்வர்
மக்கட்பண் பில்லா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மக்களுக்கு உரிய பண்பு இல்லாதவர் அரம் போல் கூர்மையான அறிவுடையவரானாலும், ஓரறிவுயிராகிய மரத்தைப் போன்றவரே ஆவர்.

Couplet:

Though sharp their wit as file, as blocks they must remain,
Whose souls are void of ‘courtesy humane’

English Explanation:
He who is destitute of (true) human qualities (only) resembles a tree, though he may possess the sharpness of a file

Transliteration:
Arampolum Koormaiya Renum Marampolvar
Makkatpanpu Illaa Thavar

 

Kural 998:

நண்பாற்றார் ஆகி நயமில செய்வார்க்கும்
பண்பாற்றார் ஆதல் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்பு கொள்ள முடியாதவராய்த் தீயவைச் செய்கின்றவரிடத்திலும் பண்பு உடையவராய் நடக்க முடியாமை இழிவானதாகும்.

Couplet:

Though men with all unfriendly acts and wrongs assail,
‘Tis uttermost disgrace in ‘courtesy’ to fail

English Explanation:
It is wrong (for the wise) not to exhibit (good) qualities even towards those who bearing no friendship (for them) do only what is hateful

Transliteration:
Nanpaatraar Aaki Nayamila Seyvaarkkum
Panpaatraar Aadhal Katai

 

Kural 999:

நகல்வல்லர் அல்லார்க்கு மாயிரு ஞாலம்
பகலும்பாற் பட்டன் றிருள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறரோடு கலந்து பழகி மகிழ முடியாதவர்க்கு, மிகப் பெரிய இந்த உலகம் ஒளியுள்ள பகற் காலத்திலும் இருளில் கிடப்பதாம்.

Couplet:

To him who knows not how to smile in kindly mirth,
Darkness in daytime broods o’er all the vast and mighty earth

English Explanation:
To those who cannot rejoice, the wide world is buried darkness even in (broad) day light

Transliteration:
Nakalvallar Allaarkku Maayiru Gnaalam
Pakalumpaar Pattandru Irul

 

Kural 1000:

பண்பிலான் பெற்ற பெருஞ்செல்வம் நன்பால்
கலந்தீமை யால்திரிந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பண்பு இல்லாதவன் பெற்ற பெரிய செல்வம், வைத்த கலத்தின் தீமையால் நல்ல பால் தன் சுவை முதலியன கெட்டாற் போன்றதாகும்.

Couplet:

Like sweet milk soured because in filthy vessel poured,
Is ample wealth in churlish man’s unopened coffers stored

English Explanation:
The great wealth obtained by one who has no goodness will perish like pure milk spoilt by the

Transliteration:
Panpilaan Petra Perunjelvam Nanpaal
Kalandheemai Yaaldhirin Thatru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!