99.Perfectness

Kural 981:
கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து
சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடமை இவை என்று அறிந்து சான்றான்மை மேற்கொண்டு நடப்பவர்க்கு நல்லவை எல்லாம் இயல்பான கடமை என்று கூறுவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நாம் செய்யத்தக்க கடமை இது என்று சான்றாண்மையை மேற்கொண்டு வாழ்பவர்க்கு, நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இயல்பாக இருக்கும் என்று கூறுவர்.
Kalaignar’s Explanation:
ஆற்ற வேண்டிய கடமைகளை உணர்ந்து, அவற்றைப் பண்பார்ந்த முறையில் நிறைவேற்ற மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகள் அனைத்தும் நல்ல கடமைகள் என்றே கொள்ளப்படும்
Couplet:
All goodly things are duties to the men, they say
Who set themselves to walk in virtue’s perfect way
English Explanation:
It is said that those who are conscious of their duty and behave with a perfect goodness will regard as natural all that is good
Transliteration:
Katanenpa Nallavai Ellaam Katanarindhu
Saandraanmai Merkol Pavarkku
Kural 982:
குணநலஞ் சான்றோர் நலனே பிறநலம்
எந்நலத் துள்ளதூஉ மன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சான்றோரின் நலம் என்று கூறப்படுவது அவறுடைய பண்புகளின் நலமே, மற்ற நலம் வேறு எந்த நலத்திலும் சேர்ந்துள்ளதும் அன்று.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சான்றோர் என்பவர்க்கு அழகு, குறங்களால் ஆகிய அழகே; பிற புற அழகெல்லாம் எந்த அழகிலும் சேரா.
Kalaignar’s Explanation:
நற்பண்பு ஒன்றே சான்றோர்க்கான அழகாகும் வேறு எந்த அழகும் அழகல்ல
Couplet:
The good of inward excellence they claim,
The perfect men; all other good is only good in name
English Explanation:
The only delight of the perfect is that of their goodness; all other (sensual) delights are not to be included among any (true) delights
Transliteration:
Kunanalam Saandror Nalane Piranalam
Ennalaththu Ulladhooum Andru
Kural 983:
அன்புநாண் ஒப்புரவு கண்ணோட்டம் வாய்மையொ
டைந்துசால் பூன்றிய தூண்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பு, நாணம்,ஒப்புரவு, கண்ணோட்டம், வாய்மை, என்னும் ஐந்து பண்புகளும், சால்பு என்பதைத் தாங்கியுள்ள தூண்களாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
மற்றவரிடம் அன்பு, பழி பாவங்களுக்கு நாணுதல், சேர்த்ததைப் பிறர்க்கும் வழங்கும் ஒப்புரவு, நெடுங்காலப் பழக்கத்தாரிடம் முக தாட்சண்யம், உண்மை பேசுதல் என்னும் ஐந்தும் சான்றாண்மை என்னும் மாளிகையைத் தாங்கும் தூண்கள்.
Kalaignar’s Explanation:
அன்பு கொள்ளுதல், பழிபுரிந்திட நாணுதல், உலக ஒழுக்கம் போற்றுதல், இரக்கச் செயலாற்றுதல், வாய்மை கடைப்பிடித்தல் ஆகிய ஐந்தும் சான்றாண்மையைத் தாங்கும் தூண்களாகும்
Couplet:
Love, modesty, beneficence, benignant grace,
With truth, are pillars five of perfect virtue’s resting-place
English Explanation:
Affection, fear (of sin), benevolence, favour and truthfulness; these are the five pillars on which perfect goodness rests
Transliteration:
Anpunaan Oppuravu Kannottam Vaaimaiyotu
Aindhusaal Oondriya Thoon
Kural 984:
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தவம் ஓர் உயிரையும் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது, சால்பு பிறருடையத் தீமையை எடுத்துச் சொல்லாத நற்பண்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பிற உயிர்களைக் கொல்லாதிருப்பது தனத்திற்கு அழகு; பிறர் குறைகளைப் பேசாதிருப்பது சான்றாண்மைக்கு அழகு.
Kalaignar’s Explanation:
உயிரைக் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது நோன்பு பிறர் செய்யும் தீமையைச் சுட்டிக் சொல்லாத பண்பைக் குறிப்பது சால்பு
Couplet:
The type of ‘penitence’ is virtuous good that nothing slays;
To speak no ill of other men is perfect virtue’s praise
English Explanation:
Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others’ faults
Transliteration:
Kollaa Nalaththadhu Nonmai Pirardheemai
Sollaa Nalaththadhu Saalpu
Kural 985:
ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல் அதுசான்றோர்
மாற்றாரை மாற்றும் படை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆற்றலுடையவரின் ஆற்றலாவது பணிவுடன் நடத்தலாகும், அது சான்றோர் தம் பகைவரைப் பகைமையிலிருந்து மாற்றுகின்ற கருவியாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒரு செயலைச் செய்து முடிப்பவர் திறமை, தம்முடன் பணி ஆற்றுபவரிடம் பணிந்து வேலை வாங்குதலே; சான்றாண்மை தம் பகைவரையும் நண்பராக்கப் பயன்படுத்தும் ஆயுதமும் அதுவே.
Kalaignar’s Explanation:
ஆணவமின்றிப் பணிவுடன் நடத்தலே, ஆற்றலாளரின் ஆற்றல் என்பதால் அதுவே பகைமையை மாற்றுகின்ற படையாகச் சான்றோர்க்கு அமைவதாகும்
Couplet:
Submission is the might of men of mighty acts; the sage
With that same weapon stills his foeman’s rage
English Explanation:
Stooping (to inferiors) is the strength of those who can accomplish (an undertaking); and that is the weapon with which the great avert their foes
Transliteration:
Aatruvaar Aatral Panidhal Adhusaandror
Maatraarai Maatrum Patai
Kural 986:
சால்பிற்குக் கட்டளை யாதெனின் தோல்வி
துலையல்லார் கண்ணும் கொளல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சால்புக்கு உரைகல் போல் மதிப்பிடும் கருவி எது என்றால் தமக்கு ஒப்பில்லாத தாழ்ந்தோரிடத்திலும்தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ளும் பண்பாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சான்றாண்மையை உரைத்துப் பார்த்துக் கண்டு அறியப்படும் உரைகல் எதுவென்றால், சிறியவர்களிடம் கூடத் தன் தோல்வியை ஒத்துக் கொள்வதே ஆகும்.
Kalaignar’s Explanation:
சமநிலையில் இல்லாதவர்களால் தனக்கு ஏற்படும் தோல்வியைக்கூட ஒப்புக் கொள்ளும் மனப்பக்குவம்தான் ஒருவரின் மேன்மைக்கு உரைகல்லாகும்
Couplet:
What is perfection’s test? The equal mind
To bear repulse from even meaner men resigned
English Explanation:
The touch-stone of perfection is to receive a defeat even at the hands of one’s inferiors
Transliteration:
Saalpirkuk Kattalai Yaadhenin Tholvi
Thulaiyallaar Kannum Kolal
Kural 987:
இன்னாசெய் தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கால்
என்ன பயத்ததோ சால்பு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பமானவற்றைச் செய்தவர்க்கும் இனிய உதவிகளைச் செய்யா விட்டால், சான்றோரின் சால்பு என்ன பயன் உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தமக்குத் தீமை செய்தவர்க்கும் நன்மையே செய்யா விட்டால் சான்றான்மையினால் பயன்தான் என்ன?
Kalaignar’s Explanation:
தமக்குத் தீமை செய்வதற்கும் திரும்ப நன்மை செய்யாமல் விட்டுவிட்டால் சான்றாண்மை எனும் நல்ல பண்பு இருந்தும் அதனால் என்ன பயன்?
Couplet:
What fruit doth your perfection yield you, say!
Unless to men who work you ill good repay
English Explanation:
Of what avail is perfect goodness if it cannot do pleasing things even to those who have pained (it) ?
Transliteration:
Innaasey Thaarkkum Iniyave Seyyaakkaal
Enna Payaththadho Saalpu
Kural 988:
இன்மை ஒருவற் கிளிவன்று சால்பென்னும்
திண்மையுண் டாகப் பெறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சால்பு என்னும் வலிமை உண்டாகப் பெற்றால் ஒருவனுக்குப் பொருள் இல்லாத குறையாகிய வறுமை இழிவானது அன்று.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சான்றாண்மை எனப்படும் மன ஆற்றல் மட்டும் ஒருவனிடம் இருந்து விடுமானால், வறுமை அவனுக்கு இழிவு ஆகாது.
Kalaignar’s Explanation:
சால்பு என்கிற உறுதியைச் செல்வமெனக் கொண்டவருக்கு வறுமை என்பது இழிவு தரக் கூடியதல்ல
Couplet:
To soul with perfect virtue’s strength endued,
Brings no disgrace the lack of every earthly good
English Explanation:
Poverty is no disgrace to one who abounds in good qualities
Transliteration:
Inmai Oruvarku Ilivandru Saalpennum
Thinmai Un Taakap Perin
Kural 989:
ஊழி பெயரினும் தாம்பெயரார் சான்றாண்மைக்
காழி யெனப்படு வார்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சால்பு என்னும் தன்மைக்குக் கடல் என்று புகழப்படுகின்றவர், ஊழிக்காலத்தின் வேறுபாடுகளே நேர்ந்தாலும் தாம் வேறுபடாமல் இருப்பர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சான்றாண்மை எனப்படும் கடலுக்குக் கரை எனப்படும் சான்றோர், காலம் மாறினாலும் தாம் மாறமாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
தமக்குரிய கடமைகளைக் கண்ணியத்துடன் ஆற்றுகின்ற சான்றோர் எல்லாக் கடல்களும் தடம் புரண்டு மாறுகின்ற ஊழிக்காலம் ஏற்பட்டாலும்கூடத், தம்நிலை மாறாத கடலாகத் திகழ்வார்கள்
Couplet:
Call them of perfect virtue’s sea the shore,
Who, though the fates should fail, fail not for evermore
English Explanation:
Those who are said to be the shore of the sea of perfection will never change, though ages may change
Transliteration:
Oozhi Peyarinum Thaampeyaraar Saandraanmaikku
Aazhi Enappatu Vaar
Kural 990:
சான்றவர் சான்றாண்மை குன்றின் இருநிலத்தான்
தாங்காது மன்னோ பொறை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சான்றோரின் சால்பு நிறைந்த பண்பு குறைபடுமானால் இந்தப் பெரிய நிலவுலகமும் தன் பாரத்தைத் தாங்க முடியாமற் போய் விடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சான்றோர் தம் சான்றாண்மைப் பண்பிலிருந்து விலகிக் குறைவுபடுவார் என்றால், இப்பூவுலகம் தன் பாரம் தாங்காமல் அழியும்.
Kalaignar’s Explanation:
சான்றோரின் நற்பண்பே குறையத்தொடங்கினால் அதனை இந்த உலகம் பொறுமையுடன் தாங்கிக் கொள்ளாது
Couplet:
The mighty earth its burthen to sustain must cease,
If perfect virtue of the perfect men decrease
English Explanation:
If there is a defect in the character of the perfect, (even) the great world cannot bear (its) burden
Transliteration:
Saandravar Saandraanmai Kundrin Irunilandhaan
Thaangaadhu Manno Porai

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin