98.Greatness

Kural 971:
ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற்
கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு ஒளி ஊக்கமிகுதியே ஆகும், ஒருவனுக்கு இழிவு அந்த ஊக்கம் இல்லாமலேயே உயிர்வாழலாம் என்று எண்ணுதலாம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒருவனுக்குப் பெருமை, பிறர் செய்ய முடியாத நல்ல செய்வேன் என்று எண்ணும் மன ஊக்கமே; அவ்வூக்கம் இல்லாமல் வாழ்வேன் என்று எண்ணுவது கேவலமே.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவரின் வாழ்க்கைக்கு ஒளிதருவது ஊக்கமேயாகும் ஊக்கமின்றி உயிர்வாழ்வது இழிவு தருவதாகும்
Couplet:
The light of life is mental energy; disgrace is his
Who says, ‘I ‘ill lead a happy life devoid of this.’
English Explanation:
One’s light is the abundance of one’s courage; one’s darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)
Transliteration:
Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal
Kural 972:
பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
எல்லா மக்களும் பிறப்பால் சமம‌ே; அவரவர் செய்யும் செயல் வேறுபாடுகளால் மட்டுமே பெருமை வரும்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறப்பினால் அனைவரும் சமம் செய்யும் தொழிலில் காட்டுகிற திறமையில் மட்டுமே வேறுபாடு காண முடியும்
Couplet:
All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth
English Explanation:
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions
Transliteration:
Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan
Kural 973:
மேலிருந்துத் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேல்நிலையில் இருந்தாலும் மேன்மைப் பண்பு இல்லாதவர் மேலானவர் அல்லர், கீழ் நிலையில் இருந்தாலும் இழிகுணம் இல்லாதவர் கீழ் மக்கள் அல்லர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நல்ல பண்புகள் ( பெருமைகள்) இல்லாதவர் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் பெருமைக்கு உரியவர் அல்லர்; சிறிய பதவியில் இருந்தாலும் உயர்வான பண்புகளை உடையவர் பெருமை குறைந்தவர் அல்லர்.
Kalaignar’s Explanation:
பண்பு இல்லாதவர்கள் உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் உயர்ந்தோர் அல்லர்; இழிவான காரியங்களில் ஈடுபடாதவர்கள் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் உயர்ந்தோரேயாவார்கள்
Couplet:
The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate
English Explanation:
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base
Transliteration:
Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar
Kural 974:
ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு தன்மையான கற்புடைய மகளிரைப்போல் பெருமைப் பண்பும் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடந்தால் உளதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன் கணவனை அன்றிப் பிறரிடம் மனத்தாலும் உறவு கொள்ளாத பெண்களின் சிறப்பைப் போல,சிறந்து நெறிகளிலிருந்து தவறி விடாமல் தன்னைக் காத்துக்கொண்டு வாழ்பவனுக்கே பெருமை உண்டு.
Kalaignar’s Explanation:
தன்னிலை தவறாமல் ஒருவன் தன்னைத் தானே காத்துக்கொண்டு வாழ்வானேயானால், கற்புக்கரசிகளுக்குக் கிடைக்கும் புகழும் பெருமையும் அவனுக்குக் கிடைக்கும்
Couplet:
Like single-hearted women, greatness too,
Exists while to itself is true
English Explanation:
Exists while to itself is true
Transliteration:
Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu
Kural 975:
பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை யுடைய செயல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு உடையவர் செய்வதற்கு அருமையானச் செயலைச் செய்வதற்க்கு உரிய நெறியில் செய்து முடிக்க வல்லவர் ஆவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
எத்தனை நெருக்கடி வந்தாலும் பிறர் செய்வதற்கு அரிய செயல்களை உரிய வழிகளில் செய்து முடிப்பவர் பெருமை உடையவர்.
Kalaignar’s Explanation:
அரிய செயல்களை அவற்றுக்கு உரிய முறையான வழியில் செய்து முடிக்கும் திறமையுடையவர்கள் பெருமைக்குரியவராவார்கள்
Couplet:
The man endowed with greatness true,
Rare deeds in perfect wise will do
English Explanation:
(Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do)
Transliteration:
Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal
Kural 976:
சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேமென்னும் நோக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரியாரை விரும்பிப் போற்றுவோம் எண்ணும் உயர்ந்த நோக்கம், அவருடைய சிறப்பை உணராத சிறியோரின் உணர்ச்சியில் இல்லை.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெருமைக்கு உரியவர்களைப் பின்பற்றி அவர் மரபைக் காப்போம் என்னும் நல்லெண்ணம் சிறியவர் மனத்துள் இராது.
Kalaignar’s Explanation:
பெரியோரைப் போற்றி ஏற்றுக்கொள்ளும் நோக்கம், அறிவிற் சிறியோரின் உணர்ச்சியில் ஒன்றியிருப்பதில்லை
Couplet:
‘As votaries of the truly great we will ourselves enroll,’
Is thought that enters not the mind of men of little soul
English Explanation:
It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature
Transliteration:
Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku
Kural 977:
இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புதான்
சீரல் லவர்கண் படின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சிறப்பு நிலையும் தனக்கு பொருந்தாத சீரற்ற கீழ் மக்களிடம் ஏற்பட்டால், வரம்பு மீறிய செயலை உடையதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பணம், படிப்பு, பதவி ஆகிய சிறப்புகள் சிறுமைக்குணம் உடையவரிடம் சேர்ந்தால், அவர்களின் செயல்கள் அகங்காரத்தோடு வருவனவாம்.
Kalaignar’s Explanation:
சிறப்பான நிலையுங்கூட அதற்குப் பொருந்தாத கீழ் மக்களுக்குக் கிட்டுமானால், அவர்கள் வரம்புமீறிச் செயல்படுவது இயற்கை
Couplet:
Whene’er distinction lights on some unworthy head,
Then deeds of haughty insolence are bred
English Explanation:
Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride
Transliteration:
Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin
Kural 978:
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெருமை உடையவர் செருக்கு இல்லாமல் பணிவுடன் இருப்பர்; சிறுமை உடையவரோ செருக்குடன் தம்மைத் தாமே வியந்து பாராட்டுவர்.
Kalaignar’s Explanation:
பண்புடைய பெரியோர் எல்லோரிடமும் எப்பொழுதும் பணிவுடன் பழகுவார்கள்; பண்பு இல்லாத சிறியோர், தம்மைத் தாமே புகழ்ந்து கொண்டு இறுமாந்து கிடப்பார்கள்
Couplet:
Greatness humbly bends, but littleness always
Spreads out its plumes, and loads itself with praise
English Explanation:
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration
Transliteration:
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu
Kural 979:
பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமை பண்பு செருக்கு இல்லாமல் வாழ்தல், சிறுமையோ செருக்கே மிகுந்து அதன் எல்லையில் நின்று விடுவதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெருமைப்பட்டுக் கொள்ளக் காரணங்கள் இருந்தும் செருக்கு இல்லாமல் இருப்பது பெருமை; காரணம் இல்லா‌மலேயே பெருமைப்பட்டுக் கொள்வது சிறுமை.
Kalaignar’s Explanation:
ஆணவமின்றி அடக்கமாக இருப்பது பெருமை எனப்படும் ஆணவத்தின் எல்லைக்கே சென்று விடுவது சிறுமை எனப்படும்
Couplet:
Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme
English Explanation:
Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness
Transliteration:
Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital
Kural 980:
அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு பிறருடைய குறைப்பாட்டை மறைக்கும், சிறுமையோ பிறருடைய குற்றத்தையே எடுத்துச் சொல்லிவிடும்
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பெருமைக்குரியவர் பிறர் பெருமைகளைச் சொல்லி அவர் குறைகளைக் கூறாமல் மறைத்து விடுவர்; சிறுமைக்கு உரியவர்‌களோ பிறர் பெருமைகளை மறைத்துக் குறைகளை மட்டுமே கூறிவிடுவர்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறருடைய குறைகளை மறைப்பது பெருமைப் பண்பாகும் பிறருடைய குற்றங்களையே கூறிக்கொண்டிருப்பது சிறுமைக் குணமாகும்
Couplet:
Greatness will hide a neighbour’s shame;
Meanness his faults to all the world proclaim
English Explanation:
The great hide the faults of others; the base only divulge them
Transliteration:
Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin