98. Greatness (பெருமை)

PREV    NEXT

Kural 971:

ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற்
கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு ஒளி ஊக்கமிகுதியே ஆகும், ஒருவனுக்கு இழிவு அந்த ஊக்கம் இல்லாமலேயே உயிர்வாழலாம் என்று எண்ணுதலாம்.

Couplet:

The light of life is mental energy; disgrace is his
Who says, ‘I ‘ill lead a happy life devoid of this.’

English Explanation:
One’s light is the abundance of one’s courage; one’s darkness is the desire to live destitute of such (a state of mind.)

Transliteration:
Olioruvarku Ulla Verukkai Ilioruvarku
Aqdhirandhu Vaazhdhum Enal

 

Kural 972:

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா
செய்தொழில் வேற்றுமை யான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எல்லா உயிர்க்கும் பிறப்பு ஒருத் தன்மையானதே, ஆயினும் செய்கின்ற தொழில்களின் உயர்வு தாழ்வு வேறுபாடுகளால் சிறப்பியல்பு ஒத்திருப்பதில்லை.

Couplet:

All men that live are one in circumstances of birth;
Diversities of works give each his special worth

English Explanation:
All human beings agree as regards their birth but differ as regards their characteristics, because of the different qualities of their actions

Transliteration:
Pirappokkum Ellaa Uyirkkum Sirappovvaa
Seydhozhil Vetrumai Yaan

 

Kural 973:

மேலிருந்துத் மேலல்லார் மேலல்லர் கீழிருந்தும்
கீழல்லார் கீழல் லவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேல்நிலையில் இருந்தாலும் மேன்மைப் பண்பு இல்லாதவர் மேலானவர் அல்லர், கீழ் நிலையில் இருந்தாலும் இழிகுணம் இல்லாதவர் கீழ் மக்கள் அல்லர்.

Couplet:

The men of lofty line, whose souls are mean, are never great
The men of lowly birth, when high of soul, are not of low estate

English Explanation:
Though (raised) above, the base cannot become great; though (brought) low, the great cannot become base

Transliteration:
Melirundhum Melallaar Melallar Keezhirundhum
Keezhallaar Keezhal Lavar

 

Kural 974:

ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டொழுகின் உண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு தன்மையான கற்புடைய மகளிரைப்போல் பெருமைப் பண்பும் ஒருவன் தன்னைத் தான் காத்துக் கொண்டு நடந்தால் உளதாகும்.

Couplet:

Like single-hearted women, greatness too,
Exists while to itself is true

English Explanation:
Exists while to itself is true

Transliteration:
Orumai Makalire Polap Perumaiyum
Thannaiththaan Kontozhukin Untu

 

Kural 975:

பெருமை யுடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின்
அருமை யுடைய செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு உடையவர் செய்வதற்கு அருமையானச் செயலைச் செய்வதற்க்கு உரிய நெறியில் செய்து முடிக்க வல்லவர் ஆவர்.

Couplet:

The man endowed with greatness true,
Rare deeds in perfect wise will do


English Explanation:
(Though reduced) the great will be able to perform, in the proper way, deeds difficult (for others to do)

Transliteration:
Perumai Yutaiyavar Aatruvaar Aatrin
Arumai Utaiya Seyal

 

Kural 976:

சிறியார் உணர்ச்சியுள் இல்லை பெரியாரைப்
பேணிக்கொள் வேமென்னும் நோக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரியாரை விரும்பிப் போற்றுவோம் எண்ணும் உயர்ந்த நோக்கம், அவருடைய சிறப்பை உணராத சிறியோரின் உணர்ச்சியில் இல்லை.

Couplet:

‘As votaries of the truly great we will ourselves enroll,’
Is thought that enters not the mind of men of little soul

English Explanation:
It is never in the nature of the base to seek the society of the great and partake of their nature

Transliteration:
Siriyaar Unarchchiyul Illai Periyaaraip
Penikkol Vemennum Nokku

 

Kural 977:

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றாம் சிறப்புதான்
சீரல் லவர்கண் படின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சிறப்பு நிலையும் தனக்கு பொருந்தாத சீரற்ற கீழ் மக்களிடம் ஏற்பட்டால், வரம்பு மீறிய செயலை உடையதாகும்.

Couplet:

Whene’er distinction lights on some unworthy head,
Then deeds of haughty insolence are bred

English Explanation:
Even nobility of birth, wealth and learning, if in (the possession of) the base, will (only) produce everincreasing pride

Transliteration:
Irappe Purindha Thozhitraam Sirappundhaan
Seeral Lavarkan Patin

 

Kural 978:

பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை
அணியுமாம் தன்னை வியந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு எக்காலத்திலும் பணிந்து நடக்கும், ஆனால் சிறுமையோ தன்னைத் தானே வியந்துப் பாராட்டிக் கொள்ளும்.

Couplet:

Greatness humbly bends, but littleness always
Spreads out its plumes, and loads itself with praise

English Explanation:
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration

Transliteration:
Paniyumaam Endrum Perumai Sirumai
Aniyumaam Thannai Viyandhu

 

Kural 979:

பெருமை பெருமிதம் இன்மை சிறுமை
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமை பண்பு செருக்கு இல்லாமல் வாழ்தல், சிறுமையோ செருக்கே மிகுந்து அதன் எல்லையில் நின்று விடுவதாகும்.

Couplet:

Greatness is absence of conceit; meanness, we deem,
Riding on car of vanity supreme

English Explanation:
Freedom from conceit is (the nature of true) greatness; (while) obstinacy therein is (that of) meanness

Transliteration:
Perumai Perumidham Inmai Sirumai
Perumidham Oorndhu Vital

 

Kural 980:

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை சிறுமைதான்
குற்றமே கூறி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெருமைப் பண்பு பிறருடைய குறைப்பாட்டை மறைக்கும், சிறுமையோ பிறருடைய குற்றத்தையே எடுத்துச் சொல்லிவிடும்

Couplet:

Greatness will hide a neighbour’s shame;
Meanness his faults to all the world proclaim

English Explanation:
The great hide the faults of others; the base only divulge them

Transliteration:
Atram Maraikkum Perumai Sirumaidhaan
Kutrame Koori Vitum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!