97. Honour (மானம்)

PREV    NEXT

Kural 961:

இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும்
குன்ற வருப விடல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்றியமையாத சிறப்பை உடைய செயல்களே ஆயினும் குடிப்பெருமை தாழுமாறு வரும் செயல்களை ஒருவன் செய்யாமல் விட வேண்டும்.

Couplet:

Though linked to splendours man no otherwise may gain,
Reject each act that may thine honour’s clearness stain

English Explanation:
Actions that would degrade (one’s) family should not be done; though they may be so important that not doing them would end in death

Transliteration:
Indri Amaiyaach Chirappina Aayinum
Kundra Varupa Vital

 

Kural 962:

சீரினும் சீரல்ல செய்யாரே சீரொடு
பேராண்மை வேண்டு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழோடு பெரிய ஆண்மையும் விரும்புகின்றவர், புகழ் தோடும் வழியிலும் குடிப்பெருமைக்கு ஒவ்வாத செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.

Couplet:

Who seek with glory to combine honour’s untarnished fame,
Do no inglorious deeds, though men accord them glory’s name

English Explanation:
Those who desire (to maintain their) honour, will surely do nothing dishonourable, even for the sake of fame

Transliteration:
Seerinum Seeralla Seyyaare Seerotu
Peraanmai Ventu Pavar

 

Kural 963:

பெருக்கத்து வேண்டும் பணிதல் சிறிய
சுருக்கத்து வேண்டும் உயர்வு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வம் பெருகியுள்ள காலத்தில் ஒருவனுக்குப் பண்பு வேண்டும், செல்வம் குறைந்து சுருங்கும் வறுமையுள்ள காலத்தில் பணியாத உயர்வு வேண்டும்.

Couplet:

Bow down thy soul, with increase blest, in happy hour;
Lift up thy heart, when stript of all by fortune’s power

English Explanation:
In great prosperity humility is becoming; dignity, in great adversity

Transliteration:
Perukkaththu Ventum Panidhal Siriya
Surukkaththu Ventum Uyarvu

 

Kural 964:

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மக்கள் தம் உயர்வுக்கு உரிய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்த போது, தலைமையிலிருந்து விழுந்து தாழ்வுற்ற மயிரினைப் போன்றவர் ஆவர்.

Couplet:

Like hairs from off the head that fall to earth,
When fall’n from high estate are men of noble birth

English Explanation:
They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head

Transliteration:
Thalaiyin Izhindha Mayiranaiyar Maandhar
Nilaiyin Izhindhak Katai

 

Kural 965:

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர் குன்றுவ
குன்றி அனைய செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மலை போல் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவரும், தாழ்வுக்கு காரணமானச் செயல்களை ஒரு குன்றிமனி அளவு செய்தாலும் தாழ்ந்து போய் விடுவர்.

Couplet:

If meanness, slight as ‘abrus’ grain, by men be wrought,
Though like a hill their high estate, they sink to nought

English Explanation:
Even those who are exalted like a hill will be thought low, if they commit deeds that are debasing

Transliteration:
Kundrin Anaiyaarum Kundruvar Kundruva
Kundri Anaiya Seyin


 

Kural 966:

புகழின்றால் புத்தேணாட் டுய்யாதால் என்மற்
றிகழ்வார்பின் சென்று நிலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மதியாமல் இகழ்கின்றவரின் பின் சென்று பணிந்து நிற்க்கும் நிலை, ஒருவனுக்கு புகழும் தராது, தேவருலகிலும் செலுத்தாது, வேறு பயன் என்ன.

Couplet:

It yields no praise, nor to the land of Gods throws wide the gate:
Why follow men who scorn, and at their bidding wait

English Explanation:
Why follow men who scorn, and at their bidding wait?

Transliteration:
Pukazhindraal Puththelnaattu Uyyaadhaal Enmatru
Ikazhvaarpin Sendru Nilai

 

Kural 967:

ஒட்டார்பின் சென்றொருவன் வாழ்தலின் அந்நிலையே
கெட்டான் எனப்படுதல் நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மதியாதவரின் பின் சென்று ஒருவன் உயிர்வாழ்வதை விட, அவ்வாறு செய்யாத நிலையில் நின்று அழிந்தான் என்று சொல்லப்படுதல் நல்லது.

Couplet:

Better ’twere said, ‘He’s perished!’ than to gain
The means to live, following in foeman’s train

English Explanation:
It is better for a man to be said of him that he died in his usual state than that he eked out his life by following those who disgraced him

Transliteration:
Ottaarpin Sendroruvan Vaazhdhala�n Annilaiye
Kettaan Enappatudhal Nandru

 

Kural 968:

மருந்தோமற் றூனோம்பும் வாழ்க்கை பெருந்தகைமை
பீடழிய வந்த இடத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய பெருந்தகைமை தன் சிறப்புக்கெட நேர்ந்த போது, அவன் உடம்பை மட்டும் காத்து வாழும் வாழ்க்கை சாவாமைக்கு மருந்தோ.

Couplet:

When high estate has lost its pride of honour meet,
Is life, that nurses this poor flesh, as nectar sweet

English Explanation:
For the high-born to keep their body in life when their honour is gone will certainly not prove a remedy against death

Transliteration:
Marundhomatru Oonompum Vaazhkkai Perundhakaimai
Peetazhiya Vandha Itaththu

 

Kural 969:

மயிர்நீப்பின் வாழாக் கவரிமா அன்னார்
உயிர்நீப்பர் மானம் வரின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் உடம்பிலிருந்து மயிர் நீங்கினால் உயிர்வாழாத கவரிமானைப் போன்றவர் மானம் அழிய நேர்ந்தால் உயிரை விட்டுவிடுவர்.

Couplet:

Like the wild ox that, of its tuft bereft, will pine away,
Are those who, of their honour shorn, will quit the light of day

English Explanation:
Those who give up (their) life when (their) honour is at stake are like the yark which kills itself at the loss of (even one of) its hairs

Transliteration:
Mayirneeppin Vaazhaak Kavarimaa Annaar
Uyirneeppar Maanam Varin

 

Kural 970:

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழு தேத்தும் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தமக்கு யாதேனும் இழிவு நேர்ந்தால் உயிர் வாழாத மானம் உடையவரின் புகழை உலகத்தார் தொழுது ஏந்தி நிற்பார்கள்.

Couplet:

Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory
Will live in worship and applause of all the world for aye

English Explanation:
The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than suffer indignity

Transliteration:
Ilivarin Vaazhaadha Maanam Utaiyaar
Olidhozhudhu Eththum Ulaku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!