96. Nobility (குடிமை)

PREV    NEXT

Kural 951:

இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச்
செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நடுவு நிமையும் நாணமும் உயர்குடியில் பிறந்தவனிடத்தில் அல்லாமல் மற்றவரிடத்தில் இயல்பாக ஒருசேர அமைவதில்லை.

Couplet:

Save in the scions of a noble house, you never find
Instinctive sense of right and virtuous shame combined

English Explanation:
Consistency (of thought, word and deed) and fear (of sin) are conjointly natural only to the high-born

Transliteration:
Irpirandhaar Kanalladhu Illai Iyalpaakach
Cheppamum Naanum Orungu

 

Kural 952:

ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணுமிம் மூன்றும்
இழுக்கார் குடிப்பிறந் தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயர் குடியில் பிறந்தவர் ஒழுக்கமும் வாய்மையும் நாணமும் ஆகிய இம் மூன்றிலிருந்தும் வழுவாமல் இயல்பாகவே நன்னெறியில் வாழ்வர்.

Couplet:

In these three things the men of noble birth fail not:
In virtuous deed and truthful word, and chastened thought

English Explanation:
The high-born will never deviate from these three; good manners, truthfulness and modesty

Transliteration:
Ozhukkamum Vaaimaiyum Naanum Im Moondrum
Izhukkaar Kutippiran Thaar

 

Kural 953:

நகையீகை அன்சொல் இகழாமை நான்கும்
வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உண்மையான உயர்குடியில் பிறந்தவர்க்கு முகமலர்ச்சி, ஈகை, இனிய சொல், பிறரை இகழ்ந்து கூறாமை ஆகிய நான்கும் நல்லப் பண்புகள் என்பர்.

Couplet:

The smile, the gift, the pleasant word, unfailing courtesy
These are the signs, they say, of true nobility

English Explanation:
A cheerful countenance, liberality, pleasant words, and an unreviling disposition, these four are said to be the proper qualities of the truly high-born

Transliteration:
Nakaieekai Insol Ikazhaamai Naankum
Vakaiyenpa Vaaimaik Kutikku

 

Kural 954:

அடுக்கிய கோடி பெறினும் குடிப்பிறந்தார்
குன்றுவ செய்தல் இலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பல கோடிப் பொருளைப் பெறுவதாக இருந்தாலும் உயர்குடியில் பிறந்தவர் தம் குடியின் சிறப்புக் குன்றுவதற்கு காரணமான குற்றங்களைச் செய்வதில்லை.

Couplet:

Millions on millions piled would never win
The men of noble race to soul-degrading sin

English Explanation:
Though blessed with immense wealth, the noble will never do anything unbecoming

Transliteration:
Atukkiya Koti Perinum Kutippirandhaar
Kundruva Seydhal Ilar

 

Kural 955:

வழங்குவ துள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி
பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் பிறர்க்குக் கொடுத்துதவும் வன்மை வறுமையால் சுருங்கிய போதிலும், பழம் பெருமை உடைய குடியில் பிறந்தவர் தம் பண்பிலிருந்து நீங்குவதில்லை.

Couplet:

Though stores for charity should fail within, the ancient race
Will never lose its old ancestral grace

English Explanation:
Though their means fall off, those born in ancient families, will not lose their character (for liberality)

Transliteration:
Vazhanguva Thulveezhndhak Kannum Pazhanguti
Panpil Thalaippiridhal Indru


 

Kural 956:

சலம்பற்றிச் சால்பில செய்யார்மா சற்ற
குலம்பற்றி வாழ்துமென் பார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மாசற்ற குடிப் பண்புடன் வாழ்வோம் என்று கருதி வாழ்வோர், வஞ்சனைக் கொண்டு தகுதியில்லாதவற்றைக் செய்யமாட்டார்.

Couplet:

Whose minds are set to live as fits their sire’s unspotted fame,
Stooping to low deceit, commit no deeds that gender shame

English Explanation:
Those who seek to preserve the irreproachable honour of their families will not viciously do what is detrimental thereto

Transliteration:
Salampatrich Chaalpila Seyyaarmaa Satra
Kulampatri Vaazhdhum En Paar

 

Kural 957:

குடிப்பிறந்தார் கண்விளங்கும் குற்றம் விசும்பின்
மதிக்கண் மறுப்போல் உயர்ந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயர் குடியில் பிறந்தவரிடத்தில் உண்டாகும் குற்றம், ஆகாயத்தில் திங்களிடம் காணப்படும் களங்கம்போல் பலரறியத் தோன்றும்.

Couplet:

The faults of men of noble race are seen by every eye,
As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky

English Explanation:
As spots on her bright orb that walks sublime the evening sky

Transliteration:
Kutippirandhaar Kanvilangum Kutram Visumpin
Madhikkan Maruppol Uyarndhu

 

Kural 958:

நலத்தின்கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனைக்
குலத்தின்கண் ஐயப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய நல்லப் பண்புகளுக்கிடையில் அன்பற்றத் தன்மைக் காணப்பட்டால், அவனை அவனுடைய குடிப் பிறப்பு பற்றி ஐயப்பட நேரும்.

Couplet:

If lack of love appear in those who bear some goodly name,
‘Twill make men doubt the ancestry they claim

English Explanation:
If one of a good family betrays want of affection, his descent from it will be called in question

Transliteration:
Nalaththinkan Naarinmai Thondrin Avanaik
Kulaththinkan Aiyap Patum

 

Kural 959:

நிலத்திற் கிடந்தமை கால்காட்டும் காட்டும்
குலத்திற் பிறந்தார்வாய்ச் சொல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்ன நிலத்தில் இருந்து முளைத்தது என்பதை முளை காட்டும், அதுபோல் குடியிற் பிறந்தவரின் வாய்ச் சொல் அவருடைய குடிப்பிறப்பைக் காட்டும்.

Couplet:

Of soil the plants that spring thereout will show the worth:
The words they speak declare the men of noble birth

English Explanation:
As the sprout indicates the nature of the soil, (so) the speech of the noble indicates (that of one’s birth)

Transliteration:
Nilaththil Kitandhamai Kaalkaattum Kaattum
Kulaththil Pirandhaarvaaich Chol

 

Kural 960:

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும் குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு நன்மை வேண்டுமானால் நாணம் உடையவனாக வேண்டும், குடியின் உயர்வு வேண்டுமானால் எல்லோரிடத்தும் பணிவு வேண்டும்.

Couplet:

Who seek for good the grace of virtuous shame must know;
Who seek for noble name to all must reverence show

English Explanation:
He who desires a good name must desire modesty; and he who desires (the continuance of) a family greatness must be submissive to all

Transliteration:
Nalamventin Naanutaimai Ventum Kulam Ventin
Ventuka Yaarkkum Panivu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!