94. Gambling (சூது)

PREV    NEXT

Kural 931:

வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம்
தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெற்றியே பெறுவதாலும் சூதாட்டத்தை விரும்பக்கூடாது, வென்ற வெற்றியும் தூண்டில் இரும்பை இரை என்று மயங்கி மீன் விழுகினாற் போன்றது.

Couplet:

Seek not the gamester’s play; though you should win,
Your gain is as the baited hook the fish takes in

English Explanation:
Though able to win, let not one desire gambling; (for) even what is won is like a fish swallowing the iron in fish-hook

Transliteration:
Ventarka Vendritinum Soodhinai Vendradhooum
Thoontirpon Meenvizhungi Atru

 

Kural 932:

ஒன்றெய்தி நூறிழக்கும் சூதர்க்கும் உண்டாங்கொல்
நன்றெய்தி வாழ்வதோர் ஆறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு பொருள் பெற்று நூறு மடங்கு பொருளை இழந்து விடும் சூதாடிகளுக்கும், நன்மை பெற்று வாழும் ஒரு வழி உண்டோ.

Couplet:

Is there for gamblers, too, that gaining one a hundred lose, some way
That they may good obtain, and see a prosperous day

English Explanation:
That they may good obtain, and see a prosperous day? Is there indeed a means of livelihood that can bestow happiness on gamblers who gain one and lose a hundred?

Transliteration:
Ondreydhi Noorizhakkum Soodharkkum Untaangol
Nandreydhi Vaazhvadhor Aaru

 

Kural 933:

உருளாயம் ஓவாது கூறிற் பொருளாயம்
போஒய்ப் புறமே படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் உருளுகின்ற கருவியால் வரும் ஒரு பொருளை இடைவிடாமல் கூறி சூதாடினால், பொருள் வருவாய் அவனை விட்டு நீங்கிப் பகைவரிடத்தில் சேரும்.

Couplet:

If prince unceasing speak of nought but play,
Treasure and revenue will pass from him away

English Explanation:
If the king is incessantly addicted to the rolling dice in the hope of gain, his wealth and the resources thereof will take their departure and fall into other’s hands

Transliteration:
Urulaayam Ovaadhu Koorin Porulaayam
Pooip Purame Patum

 

Kural 934:

சிறுமை பலசெய்து சீரழிக்கும் சூதின்
வறுமை தருவதொன் றில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்குத் துன்பம் பலவற்றையும் உண்டாக்கி அவனுடைய புகழைக் கெடுக்கின்ற சூதைபோல் வறுமை தருவது வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

Gaming brings many woes, and ruins fair renown;
Nothing to want brings men so surely down

English Explanation:
There is nothing else that brings (us) poverty like gambling which causes many a misery and destroys (one’s) reputation

Transliteration:
Sirumai Palaseydhu Seerazhikkum Soodhin
Varumai Tharuvadhondru Il

 

Kural 935:

கவறும் கழகமும் கையும் தருக்கி
இவறியார் இல்லாகி யார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சூதாடு கருவியும், ஆடும் இடமும், கைத்திறமையும் மதித்துக் கைவிடாதவர், (எல்லாப் பொருள் உடையவராக இருந்தும்) இல்லாதவர் ஆகிவிடுவார்.

Couplet:

The dice, and gaming-hall, and gamester’s art, they eager sought,
Thirsting for gain- the men in other days who came to nought

English Explanation:
Penniless are those who by reason of their attachment would never forsake gambling, the gamblingplace and the handling (of dice)


Transliteration:
Kavarum Kazhakamum Kaiyum Tharukki
Ivariyaar Illaaki Yaar

 

Kural 936:

அகடாரார் அல்லல் உழப்பர்சூ தென்னும்
முகடியான் மூடப்பட் டார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சூது என்று சொல்லப்படும் மூதேவியால் விழுங்கப்பட்டவர், வயிறு நிறைய உணவும் உண்ணாதவராகிப் பல துன்பப்பட்டு வருந்துவர்.

Couplet:

Gambling’s Misfortune’s other name: o’er whom she casts her veil,
They suffer grievous want, and sorrows sore bewail

English Explanation:
Those who are swallowed by the goddess called “gambling” will never have their hunger satisfied, but suffer the pangs of hell in the next world

Transliteration:
Akataaraar Allal Uzhapparsoo Thennum
Mukatiyaan Mootappat Taar

 

Kural 937:

பழகிய செல்வமும் பண்பும் கெடுக்கும்
கழகத்துக் காலை புகின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சூதாடுமிடத்தில் ஒருவனுடைய காலம் கழியுமானால் அது அவனுடைய பழைமையாய் வந்த செல்வத்தையும் இயல்பான நற்பண்பையும் கெடுக்கும்.

Couplet:

Ancestral wealth and noble fame to ruin haste,
If men in gambler’s halls their precious moments waste

English Explanation:
To waste time at the place of gambling will destroy inherited wealth and goodness of character

Transliteration:
Pazhakiya Selvamum Panpum Ketukkum
Kazhakaththuk Kaalai Pukin

 

Kural 938:

பொருள்கெடுத்துப் பொய்மேற் கொளீஇ அருள்கெடுத்
தல்லல் உழப்பிக்கும் சூது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சூது உள்ள பொருளை அழித்துப் பொய்யை மேற்கொள்ளச் செய்து அருளையும் கெடுத்துப் பலவகையிலும் துன்பமுற்று வருந்தச் செய்யும்.

Couplet:

Gambling wastes wealth, to falsehood bends the soul: it drives away
All grace, and leaves the man to utter misery a prey

English Explanation:
Gambling destroys property, teaches falsehood, puts an end to benevolence, and brings in misery (here and hereafter)

Transliteration:
Porul Ketuththup Poimer Koleei Arulketuththu
Allal Uzhappikkum Soodhu

 

Kural 939:

உடைசெல்வம் ஊணொளி கல்வியென் றைந்தும்
அடையாவாம் ஆயங் கொளின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சூதாடுதலை ஒருவன் மேற்கொண்டால், புகழ், கல்வி, செல்வம், உணவு, உடை ஆகிய ஐந்தும் அவனைச் சேராமல் ஒதுங்கும்.

Couplet:

Clothes, wealth, food, praise, and learning, all depart
From him on gambler’s gain who sets his heart

English Explanation:
The habit of gambling prevents the attainment of these five: clothing, wealth, food, fame and learning

Transliteration:
Utaiselvam Oonoli Kalviendru Aindhum
Ataiyaavaam Aayang Kolin

 

Kural 940:

இழத்தொறூஉம் காதலிக்கும் சூதேபோல் துன்பம்
உழத்தொறூஉம் காதற் றுயிர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வைத்து இழக்க இழக்க மேன்மேலும் விருப்பத்தை வளர்க்கும் சூதாட்டம் போல், உடல் துன்பப்பட்டு வருந்ந வருந்த உயிர் மேன்மேலும் காதல் உடையதாகும்.

Couplet:

Howe’er he lose, the gambler’s heart is ever in the play;
E’en so the soul, despite its griefs, would live on earth alway

English Explanation:
As the gambler loves (his vice) the more he loses by it, so does the soul love (the body) the more it suffers through it

Transliteration:
Izhaththoru�um Kaadhalikkum Soodhepol Thunpam
Uzhaththoru�um Kaadhatru Uyir

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!