92. Wanton Women (வரைவின் மகளிர்)

PREV    NEXT

Kural 911:

அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார்
இன்சொல் இழுக்குத் தரும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன் பினால் விரும்பாமல் பொருள் காரணமாக விரும்புகின்ற பொது மகளிர் பேசுகின்ற இனிய சொல், ஒருவனுக்கு துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Those that choice armlets wear who seek not thee with love,
But seek thy wealth, their pleasant words will ruin prove

English Explanation:
The sweet words of elegant braceleted (prostitutes) who desire (a man) not from affection but from avarice, will cause sorrow

Transliteration:
Anpin Vizhaiyaar Porulvizhaiyum Aaidhotiyaar
Insol Izhukkuth Tharum

 

Kural 912:

பயன்தூக்கிப் பண்புரைக்கும் பண்பின் மகளிர்
நயன்தூக்கி நள்ளா விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கிடைக்க கூடிய பயனை அளந்து பார்த்து, அதற்கு ஏற்றவாறு இனிய சொல் கூறுகின்ற பண்பற்ற பொது மகளிரின் இன்பத்தை ஆராய்ந்து பொருந்தாமல் விட வேண்டும்.

Couplet:

Who weigh the gain, and utter virtuous words with vicious heart,
Weighing such women’s worth, from their society depart

English Explanation:
One must ascertain the character of the ill-natured women who after ascertaining the wealth (of a man) speak (as if they were) good natured-ones, and avoid intercourse (with them)

Transliteration:
Payandhookkip Panpuraikkum Panpin Makalir
Nayandhookki Nallaa Vital

 

Kural 913:

பொருட்பெண்டிர் பொய்ம்மை முயக்கம் இருட்டறையில்
ஏதில் பிணந்தழீஇ அற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளையே விரும்பும் பொது மகளிரின் பொய்யானத் தழுவல், இருட்டறையில் தொடர்பில்லாத ஒரு பிணத்தைத் தழுவினாற் போன்றது.

Couplet:

As one in darkened room, some stranger corpse inarms,
Is he who seeks delight in mercenary women’s charms

English Explanation:
The false embraces of wealth-loving women are like (hired men) embracing a strange corpse in a dark room

Transliteration:
Porutpentir Poimmai Muyakkam Iruttaraiyil
Edhil Pinandhazheei Atru

 

Kural 914:

பொருட்பொருளார் புன்னலந் தோயார் அருட்பொருள்
ஆயும் அறிவி னவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் ஒன்றையே பொருளாகக் கொண்ட பொது மகளிரின் புன்மையான இன்பத்தை, அருளாகிய சிறந்த பொருளை ஆராயும் அறிவுடையோர் பொருந்த மாட்டார்.

Couplet:

Their worthless charms, whose only weal is wealth of gain,
From touch of these the wise, who seek the wealth of grace, abstain

English Explanation:
The wise who seek the wealth of grace will not desire the base favours of those who regard wealth (and not pleasure) as (their) riches

Transliteration:
Porutporulaar Punnalan Thoyaar Arutporul
Aayum Arivi Navar

 

Kural 915:

பொதுநலத்தார் புன்னலந் தோயார் மதிநலத்தின்
மாண்ட அறிவி னவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இயற்கை யறிவின் நன்மையால் சிறப்புற்ற அறிவுடையோர், பொருள் தருவார் எல்லார்க்கும் பொதுவாக இன்பம் தரும் மகளிரின் புன்மையான நலத்தைப் பொருந்தார்.

Couplet:

From contact with their worthless charms, whose charms to all are free,
The men with sense of good and lofty wisdom blest will flee;

English Explanation:
Those whose knowledge is made excellent by their (natural) sense will not covet the trffling delights


Transliteration:
Podhunalaththaar Punnalam Thoyaar Madhinalaththin
Maanta Arivi Navar

 

Kural 916:

தந்நலம் பாரிப்பார் தோயார் தகைசெருக்கிப்
புன்னலம் பாரிப்பார் தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழகு முதலியவற்றால் செருக்கு கொண்டு தம் புன்மையான நலத்தை விற்கும் பொது மகளிரின் தோளை, தம் நல்லோழுக்கத்தைப் போற்றும் சான்றோர் பொருந்தார்.

Couplet:

From touch of those who worthless charms, with wanton arts, display,
The men who would their own true good maintain will turn away

English Explanation:
Those who would spread (the fame of) their own goodness will not desire the shoulders of those,who rejoice in their accomplishments and bestow their despicable favours (on all who pay)

Transliteration:
Thannalam Paarippaar Thoyaar Thakaiserukkip
Punnalam Paarippaar Thol

 

Kural 917:

நிறைநெஞ்சம் இல்லவர் தோய்வர் பிறநெஞ்சிற்
பேணிப் புணர்பவர் தோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெஞ்சத்தை நிறுத்தி ஆளும் ஆற்றல் இல்லாதவர், தம் நெஞ்சில் வேறுபொருளை விரும்பிக்கூடும் போது மகளிரின் தோளைப் பொருந்துவர்.

Couplet:

Who cherish alien thoughts while folding in their feigned embrace,
These none approach save those devoid of virtue’s grace

English Explanation:
Those who are destitute of a perfectly (reformed) mind will covet the shoulders of those who embrace (them) while their hearts covet other things

Transliteration:
Nirainenjam Illavar Thoivaar Piranenjir
Penip Punarpavar Thol

 

Kural 918:

ஆயும் அறிவினர் அல்லார்க் கணங்கென்ப
மாய மகளிர் முயக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வஞ்சம் நிறைந்த பொதுமகளிரின் சேர்க்கை, ஆராய்ந்தறியும் அறிவு இல்லாதவற்க்கு அணங்கு தாக்கு(மோகினி மயக்கு) என்று கூறுவர்.

Couplet:

As demoness who lures to ruin woman’s treacherous love
To men devoid of wisdom’s searching power will prove

English Explanation:
The wise say that to such as are destitute of discerning sense the embraces of faithless women are (as ruinous as those of) the celestail female

Transliteration:
Aayum Arivinar Allaarkku Anangenpa
Maaya Makalir Muyakku

 

Kural 919:

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒழுக்க வரையரை இல்லாத பொது மகளிரின் மெல்லிய தோள், உயர்வில்லாத கீழ்மக்கள் ஆழ்ந்து கிடக்கின்ற நரகமாகும்.

Couplet:

The wanton’s tender arm, with gleaming jewels decked,
Is hell, where sink degraded souls of men abject

English Explanation:
The delicate shoulders of prostitutes with excellent jewels are a hell into which are plunged the ignorant base

Transliteration:
Varaivilaa Maanizhaiyaar Mendhol Puraiyilaap
Pooriyarkal Aazhum Alaru

 

Kural 920:

இருமனப் பெண்டிரும் கள்ளும் கவறும்
திருநீக்கப் பட்டார் தொடர்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இருவகைப்பட்ட மனம் உடைய பொது மகளிரும், கள்ளும் சூதுமாகிய இவ் மூவகையும் திருமகளால் நீக்கப்பட்டவரின் உறவாகும்.

Couplet:

Women of double minds, strong drink, and dice; to these giv’n o’er,
Are those on whom the light of Fortune shines no more

English Explanation:
Treacherous women, liquor, and gambling are the associates of such as have forsaken by Fortune

Transliteration:
920 Irumanap Pentirum Kallum Kavarum
Thiruneekkap Pattaar Thotarpu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!