91. Being led by Women (பெண்வழிச் சேறல்)

PREV    NEXT

Kural 901:

மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார்
வேண்டாப் பொருளும் அது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவியை விரும்பி அவள் சொன்னபடி நடப்பவர், சிறந்த பயனை அடையமாட்டார், கடமையைச் செய்தலை விரும்புகின்றவர் வேண்டாத பொருளும் அதுவே.

Couplet:

Who give their soul to love of wife acquire not nobler gain;
Who give their soul to strenuous deeds such meaner joys disdain

English Explanation:
Those who lust after their wives will not attain the excellence of virtue; and it is just this that is not desired by those who are bent on acquiring wealth

Transliteration:
Manaivizhaivaar Maanpayan Eydhaar Vinaivizhaiyaar
Ventaap Porulum Adhu

 

Kural 902:

பேணாது பெண்விழைவான் ஆக்கம் பெரியதோர்
நாணாக நாணுத் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடமையை விரும்பாமல் மனைவியின் பெண்மையை விரும்புகின்றவனுடைய ஆக்கம், பெரியதொரு நாணத்தக்கச் செயலாக நாணத்தைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Who gives himself to love of wife, careless of noble name
His wealth will clothe him with o’erwhelming shame

English Explanation:
The wealth of him who, regardless (of his manliness), devotes himself to his wife’s feminine nature will cause great shame (to ali men) and to himself;

Transliteration:
Penaadhu Penvizhaivaan Aakkam Periyadhor
Naanaaka Naanuth Tharum

 

Kural 903:

இல்லாள்கண் தாழ்ந்த இயல்பின்மை எஞ்ஞான்றும்
நல்லாருள் நாணுத் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவியிடத்தில் தாழ்ந்து நடக்கும் இழிந்த தன்மை ஒருவனுக்கு எப்போதும் நல்லவரிடையே இருக்கும் போது நாணத்தைச் தரும்.

Couplet:

Who to his wife submits, his strange, unmanly mood
Will daily bring him shame among the good

English Explanation:
The frailty that stoops to a wife will always make (her husband) feel ashamed among the good

Transliteration:
Illaalkan Thaazhndha Iyalpinmai Egngnaandrum
Nallaarul Naanuth Tharum

 

Kural 904:

மனையாளை யஞ்சும் மறுமையி லாளன்
வினையாண்மை வீறெய்த லின்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவிக்கு அஞ்சி நடக்கின்ற மறுமைப் பயன் இல்லாத ஒருவன், செயல் ஆற்றுந்தன்மை பெருமை பெற்று விளங்க முடிவதில்லை.

Couplet:

No glory crowns e’en manly actions wrought
By him who dreads his wife, nor gives the other world a thought

English Explanation:
The undertaking of one, who fears his wife and is therefore destitute of (bliss), will never be applauded

Transliteration:
Manaiyaalai Anjum Marumaiyi Laalan
Vinaiyaanmai Veereydha Lindru

 

Kural 905:

இல்லாளை யஞ்சுவா னஞ்சுமற் றெஞ்ஞான்றும்
நல்லார்க்கு நல்ல செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவிக்கு அஞ்சி வாழ்கின்றவன் எப்போதும் நல்லவர்க்கு நன்மையான கடமையைச் செய்வதற்கு அஞ்சி நடப்பான்.

Couplet:

Who quakes before his wife will ever tremble too,
Good deeds to men of good deserts to do

English Explanation:
He that fears his wife will always be afraid of doing good deeds (even) to the good

Transliteration:
Illaalai Anjuvaan Anjumar Regngnaandrum
Nallaarkku Nalla Seyal


 

Kural 906:

இமையாரின் வாழினும் பாடிலரே யில்லாள்
அமையார்தோ ளஞ்சு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவியின் தோளுக்கு அஞ்சி வாழ்கின்றவர் தேவரைப் போல் இவ்வுலகில் சிறப்பான நிலையில் வாழ்ந்த போதிலும் பெருமை இல்லாதவரே ஆவர்.

Couplet:

Though, like the demi-gods, in bliss they dwell secure from harm,
Those have no dignity who fear the housewife’s slender arm

English Explanation:
They that fear the bamboo-like shoulders of their wives will be destitute of manliness though they may flourish like the Gods

Transliteration:
Imaiyaarin Vaazhinum Paatilare Illaal
Amaiyaardhol Anju Pavar

 

Kural 907:

பெண்ணேவல் செய்தொழுகும் ஆண்மையின் நாணுடைப்
பெண்ணே பெருமை உடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவியின் ஏவலைச் செய்து நடக்கின்றவனுடைய ஆண்மையைவிட, நாணத்தை தன் இயல்பாக உடையவளின் பெண்மையே பெருமை உடையது.

Couplet:

The dignity of modest womanhood excels
His manliness, obedient to a woman’s law who dwells

English Explanation:
Even shame faced womanhood is more to be esteemed than the shameless manhood that performs

Transliteration:
Penneval Seydhozhukum Aanmaiyin Naanutaip
Penne Perumai Utaiththu

 

Kural 908:

நட்டார் குறைமுடியார் நன்றாற்றார் நன்னுதலாள்
பெட்டாங் கொழுகு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவி விரும்பியபடி செய்து நடப்பவர், தமது நண்பர்க்கு உற்ற குறையையும் செய்து முடிக்க மாட்டார், அறத்தையும் செய்ய மாட்டார்.

Couplet:

Who to the will of her with beauteous brow their lives conform,
Aid not their friends in need, nor acts of charity perform

English Explanation:
Those who yield to the wishes of their wives will neither relieve the wants of (their) friends nor perform virtuous deeds

Transliteration:
Nattaar Kuraimutiyaar Nandraatraar Nannudhalaal
Pettaangu Ozhuku Pavar

 

Kural 909:

அறவினையும் ஆன்ற பொருளும் பிறவினையும்
பெண்ணேவல் செய்வார்கண் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறச் செயலும் அதற்க்கு காரணமாக அமைந்த பொருள் முயற்சியும், மற்றக் கடமைகளும் மனைவியின் ஏவலைச் செய்வோரிடத்தில் இல்லை.

Couplet:

No virtuous deed, no seemly wealth, no pleasure, rests
With them who live obedient to their wives’ behests

English Explanation:
From those who obey the commands of their wives are to be expected neither deeds of virtue, nor those of wealth nor (even) those of pleasure

Transliteration:
Aravinaiyum Aandra Porulum Piravinaiyum
Peneval Seyvaarkan Il

 

Kural 910:

எண்சேர்ந்த நெஞ்சத் திடனுடையார்க் கெஞ்ஞான்றும்
பெண்சேர்ந்தாம் பேதைமை இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நன்றாக எண்ணுதல், பொருந்திய நெஞ்சத்தோடு தக்க நிலையும் உடையார்க்கு எக்காலத்திலும் மனைவியின் ஏவலுக்கு இணங்கும் அறியாமை இல்லை.

Couplet:

Where pleasures of the mind, that dwell in realms of thought, abound,
Folly, that springs from overweening woman’s love, is never found

English Explanation:
The foolishness that results from devotion to a wife will never be found in those who possess a reflecting mind and a prosperity (flowing) therefrom

Transliteration:
Enserndha Nenjath Thitanutaiyaarkku Egngnaandrum
Penserndhaam Pedhaimai Il

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!