90. Not Offending the Great (பெரியாரைப் பிழையாமை)

PREV    NEXT

Kural 891:

ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார்
போற்றலுள் எல்லாம் தலை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேற்கொண்ட செயலைச் செய்து முடிக்க வல்லவரின் ஆற்றலை இகழாதிருத்தல், காப்பவர் செய்து கொள்ளும் காவல் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது.

Couplet:

The chiefest care of those who guard themselves from ill,
Is not to slight the powers of those who work their mighty will

English Explanation:
Not to disregard the power of those who can carry out (their wishes) is more important than all the watchfulness of those who guard (themselves against evil)

Transliteration:
Aatruvaar Aatral Ikazhaamai Potruvaar
Potralul Ellaam Thalai

 

Kural 892:

பெரியாரைப் பேணா தொழுகிற் பெரியாராற்
பேரா இடும்பை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆற்றல் மிகுந்த பெரியாரை விரும்பி மதிக்காமல் நடந்தால், அது அப் பெரியாரால் நீங்காத துன்பத்தைத் தருவதாகும்.

Couplet:

If men will lead their lives reckless of great men’s will,
Such life, through great men’s powers, will bring perpetual ill

English Explanation:
To behave without respect for the great (rulers) will make them do (us) irremediable evils

Transliteration:
Periyaaraip Penaadhu Ozhukir Periyaaraal
Peraa Itumpai Tharum

 

Kural 893:

கெடல்வேண்டிற் கேளாது செய்க அடல்வேண்டின்
ஆற்று பவர்கண் இழுக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழிக்க வேண்டுமானால் அவ்வாறே செய்து முடிக்க வல்லவரிடத்தில் தவறு செய்தலை, ஒருவன் கெட வேண்டுமானால் கேளாமலேச் செய்யலாம்.

Couplet:

Who ruin covet let them shut their ears, and do despite
To those who, where they list to ruin have the might

English Explanation:
If a person desires ruin, let him not listen to the righteous dictates of law, but commit crimes against those who are able to slay (other sovereigns)

Transliteration:
Ketalventin Kelaadhu Seyka Atalventin
Aatru Pavarkan Izhukku

 

Kural 894:

கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்
காற்றாதார் இன்னா செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆற்றல் உடையவர்க்கு ஆற்றல் இல்லாதவர் தீமை செய்தல், தானே வந்து அழிக்க வல்ல எமனைக் கைகாட்டி அழைத்தாற் போன்றது.

Couplet:

When powerless man ‘gainst men of power will evil deeds essay,
Tis beck’ning with the hand for Death to seize them for its prey

English Explanation:
The weak doing evil to the strong is like beckoning Yama to come (and destroy them)

Transliteration:
Kootraththaik Kaiyaal Viliththatraal Aatruvaarkku
Aatraadhaar Innaa Seyal

 

Kural 895:

யாண்டுச்சென் றியாண்டும் உளராகார் வெந்துப்பின்
வேந்து செறப்பட் டவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மிக்க வலிமை உள்ள அரசனால் வெகுளப்பட்டவர், அவனிடமிருந்து தப்புவதற்க்காக எங்கே சென்றாலும் எங்கும் வாழ முடியாது.

Couplet:

Who dare the fiery wrath of monarchs dread,
Where’er they flee, are numbered with the dead

English Explanation:
Those who have incurred the wrath of a cruel and mighty potentate will not prosper wherever they may go

Transliteration:
Yaantuch Chendru Yaantum Ularaakaar Vendhuppin
Vendhu Serappat Tavar


 

Kural 896:

எரியாற் சுடப்படினும் உய்வுண்டாம் உய்யார்
பெரியார்ப் பிழைத்தொழுகு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தீயால் சுடப்பட்டாலும் ஒருகால் உயிர் பிழைத்து வாழ முடியும், ஆற்றல் மிகுந்த பெரியவரிடத்தில் தவறு செய்து நடப்பவர் தப்பி பிழைக்க முடியாது.

Couplet:

Though in the conflagration caught, he may escape from thence:
He ‘scapes not who in life to great ones gives offence

English Explanation:
Though burnt by a fire (from a forest), one may perhaps live; (but) never will he live who has shown disrespect to the great (devotees)

Transliteration:
Eriyaal Sutappatinum Uyvuntaam Uyyaar
Periyaarp Pizhaiththozhuku Vaar

 

Kural 897:

வகைமாண்ட வாழ்க்கையும் வான்பொருளும் என்னாம்
தகைமாண்ட தக்கார் செறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தகுதியால் சிறப்புற்ற பெரியவர் ஒருவனை வெகுண்டால் அவனுக்கு பலவகையால் மாண்புற்ற வாழ்க்கையும் பெரும் பொருளும் இருந்தும் என்ன பயன்.

Couplet:

Though every royal gift, and stores of wealth your life should crown,
What are they, if the worthy men of mighty virtue frown

English Explanation:
If a king incurs the wrath of the righteous great, what will become of his government with its splendid auxiliaries and (all) its untold wealth ?

Transliteration:
Vakaimaanta Vaazhkkaiyum Vaanporulum Ennaam
Thakaimaanta Thakkaar Serin

 

Kural 898:

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பிற் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மலை போன்ற பெரியவர் கெட நினைத்தால். உலகில் அழியாமல் நிலைபெற்றாற் போல் உள்ளவரும் தம் குடியோடு அழிவர்.

Couplet:

If they, whose virtues like a mountain rise, are light esteemed;
They die from earth who, with their households, ever-during seemed

English Explanation:
If (the) hill-like (devotees) resolve on destruction, those who seemed to be everlasting will be destroyed root and branch from the earth

Transliteration:
Kundrannaar Kundra Madhippin Kutiyotu
Nindrannaar Maaivar Nilaththu

 

Kural 899:

ஏந்திய கொள்கையார் சீறின் இடைமுரிந்து
வேந்தனும் வேந்து கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயர்ந்த கொள்கையுடைய பெரியவர் சீறினால் நாட்டை ஆளும் அரசனும் இடை நடுவே முறிந்து அரசு இழந்து கெடுவான்.

Couplet:

When blazes forth the wrath of men of lofty fame,
Kings even fall from high estate and perish in the flame

English Explanation:
Kings even fall from high estate and perish in the flame

Transliteration:
Endhiya Kolkaiyaar Seerin Itaimurindhu
Vendhanum Vendhu Ketum

 

Kural 900:

இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மிகச் சிறப்பாக அமைந்த பெருமையுடையவர் வெகுண்டால் அளவு கடந்து அமைந்துள்ள சார்புகள் உடையவரானாலும் தப்பி பிழைக்க முடியாது.

Couplet:

Though all-surpassing wealth of aid the boast,
If men in glorious virtue great are wrath, they’re lost

English Explanation:
Though in possession of numerous auxiliaries, they will perish who are-exposed to the wrath of the noble whose penance is boundless

Transliteration:
Irandhamaindha Saarputaiyar Aayinum Uyyaar
Sirandhamaindha Seeraar Serin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!