89. Enmity within (உட்பகை)

PREV    NEXT

Kural 881:

நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும்
இன்னாவாம் இன்னா செயின்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்பம் தரும் நிழலும் நீரும் நோய் செய்வனவாக இருந்தால் தீயனவே ஆகும், அதுபோலவே சுற்றத்தாறின் தன்மைகளும் துன்பம் தருவானால் தீயனவே ஆகும்.

Couplet:

Water and shade, if they unwholesome prove, will bring you pain
And qualities of friends who treacherous act, will be your bane

English Explanation:
Shade and water are not pleasant, (if) they cause disease; so are the qualities of (one’s) relations not agreeable, (if) they cause pain

Transliteration:
Nizhalneerum Innaadha Innaa Thamarneerum
Innaavaam Innaa Seyin

 

Kural 882:

வாள்போல் பகைவரை அஞ்சற்க அஞ்சுக
கேள்போல் பகைவர் தொடர்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வாளைப்போல் வெளிப்படையான பகைவர்க்கு அஞ்ச வேண்டியதில்லை, ஆனால் உறவினரைப் போல் இருந்து உட்பகை கொண்டவரின் தொடர்புக்கு அஞ்ச வேண்டும்.

Couplet:

Dread not the foes that as drawn swords appear;
Friendship of foes, who seem like kinsmen, fear

English Explanation:
Fear not foes (who say they would cut) like a sword; (but) fear the friendship of foes (who seemingly

Transliteration:
Vaalpola Pakaivarai Anjarka Anjuka
Kelpol Pakaivar Thotarpu

 

Kural 883:

உட்பகை அஞ்சித்தற் காக்க உலைவிடத்து
மட்பகையின் மாணத் தெறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உட்பகைக்கு அஞ்சி ஒருவன் தன்னைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், தளர்ச்சி வந்த போது மட்கலத்தை அறுக்கும் கருவி போல் அந்த உட்பகை தவறாமல் அழிவு செய்யும்.

Couplet:

Of hidden hate beware, and guard thy life;
In troublous time ’twill deeper wound than potter’s knife

English Explanation:
Fear internal enmity and guard yourself; (if not) it will destroy (you) in an evil hour, as surely as the tool which cuts the potter’s clay

Transliteration:
Utpakai Anjiththar Kaakka Ulaivitaththu
Matpakaiyin Maanath Therum

 

Kural 884:

மனமாணா உட்பகை தோன்றின் இனமாணா
ஏதம் பலவும் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனம் திறந்தாத உட்பகை ஒருவனுக்கு உண்டாகுமானால், அது அவனுக்குச் சுற்றம் சிர்படாமைக்கு காரணமான குற்றம் பலவற்றைத் தரும்.

Couplet:

If secret enmities arise that minds pervert,
Then even kin unkind will work thee grievous hurt

English Explanation:
The secret enmity of a person whose mind in unreformed will lead to many evils causing disaffection among (one’s) relations

Transliteration:
Manamaanaa Utpakai Thondrin Inamaanaa
Edham Palavum Tharum

 

Kural 885:

உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான்
ஏதம் பலவும் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உறவுமுறையோடு உட்பகை உண்டாகுமானால், அது ஒருவனுக்கு இறக்கும் வகையான துன்பம் பலவற்றையும் கொடுக்கும்.

Couplet:

Amid one’s relatives if hidden hath arise,
‘Twill hurt inflict in deadly wise


English Explanation:
If there appears internal hatred in a (king’s) family; it will lead to many a fatal crime

Transliteration:
Uralmuraiyaan Utpakai Thondrin Iralmuraiyaan
Edham Palavum Tharum

 

Kural 886:

ஒன்றாமை ஒன்றியார் கட்படின் எஞ்ஞான்றும்
பொன்றாமை ஒன்றல் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய உற்றாரிடத்தில் பகைமை ஏற்படுமானால், அந்த உட்பகையால் அவன் அழியாமலிருத்தல் எப்போதும் அரிது.

Couplet:

If discord finds a place midst those who dwelt at one before,
‘Tis ever hard to keep destruction from the door

English Explanation:
If hatred arises among (one’s) own people, it will be hardly possible (for one) to escape death

Transliteration:
Ondraamai Ondriyaar Katpatin Egngnaandrum
Pondraamai Ondral Aridhu

 

Kural 887:

செப்பின் புணர்ச்சிபோற் கூடினும் கூடாதே
உட்பகை உற்ற குடி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செப்பின் இணைப்பைப் போல புறத்தே பொருந்தி இருந்தாலும், உட்பகை உண்டான குடியில் உள்ளவர் அகத்தே பொருந்தி இருக்கமாட்டார்.

Couplet:

As casket with its cover, though in one they live alway,
No union to the house where hate concealed hath sway

English Explanation:
Never indeed will a family subject to internal hatred unite (really) though it may present an apparent union like that of a casket and its lid

Transliteration:
Seppin Punarchchipol Kootinum Kootaadhe
Utpakai Utra Kuti

 

Kural 888:

அரம்பொருத பொன்போலத் தேயும் உரம்பொரு
துட்பகை உற்ற குடி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உட்பகை உண்டான குடி அரத்தினால் தேய்க்கப் பட்ட இரும்பு போல் வலிமை குறைக்கப் பட்டு தேய்ந்து போகும்.

Couplet:

As gold with which the file contends is worn away,
So strength of house declines where hate concealed hath sway

English Explanation:
A family subject to internal hatred will wear out and lose its strength like iron that has been filed away

Transliteration:
Aramporudha Ponpolath Theyum Uramporudhu
Utpakai Utra Kuti

 

Kural 889:

எட்பக வன்ன சிறுமைத்தே ஆயினும்
உட்பகை உள்ளதாங் கேடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எள்ளின் பிளவைப் போன்ற சிறிய அளவு உடையதே ஆனாலும், ஒரு குடியை அழிக்கவல்ல கேடு உட்பகையில் உள்ளதாகும்.

Couplet:

Though slight as shred of ‘seasame’ seed it be,
Destruction lurks in hidden enmity

English Explanation:
Although internal hatred be as small as the fragment of the sesamum (seed), still does destruction dwell in it

Transliteration:
Etpaka Vanna Sirumaiththe Aayinum
Utpakai Ulladhaang Ketu

 

Kural 890:

உடம்பா டிலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள்
பாம்போ டுடனுறைந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அகத்தில் உடண்பாடு இல்லாதவருடன் குடிவாழும் வாழ்க்கை, ஒரு குடிசையிற் பாம்போடு உடன்வாழ்ந்தாற் போன்றது.

Couplet:

Domestic life with those who don’t agree,
Is dwelling in a shed with snake for company

English Explanation:
Living with those who do not agree (with one) is like dwelling with a cobra (in the same) hut

Transliteration:
Utampaatu Ilaadhavar Vaazhkkai Kutangarul
Paampotu Utanurain Thatru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!