88.Knowing the Quality of Hate

Kural 871:
பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத தீமையை ஒருவன் சிறிதும் பொழுது போக்கும் விளையாட்டாகவும் விரும்புதலாகாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பகை எனப்படும் பண்பற்ற ஒன்று, விளையாட்டிலும் கூட் விரும்பத்தக்கது அன்று.
Kalaignar’s Explanation:
பகை உணர்வு என்பது பண்புக்கு மாறுபாடானது என்பதால் அதனை வேடிக்கை விளையாட்டாகக்கூட ஒருவன் கொள்ளக்கூடாது
Couplet:
For Hate, that ill-conditioned thing not e’en in jest
Let any evil longing rule your breast
English Explanation:
The evil of hatred is not of a nature to be desired by one even in sport
Transliteration:
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru
Kural 872:
வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லேர் உழவர் பகை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வில்லை ஏராக உடைய உழவராகிய வீரருடன் பகை கொண்ட போதிலும், சொல்லை ஏராக உடைய உழவராகிய அறிஞருடன் பகை கொள்ளக் கூடாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
விலலை ஆயுதமாகக் கொண்ட வீரரோடு பகை கொண்டாலும், சொல்லை ஆயுதமாகக் கொண்ட எழுத்தாளரோடு பகை கொள்ள வேண்டா.
Kalaignar’s Explanation:
படைக்கலன்களை உடைய வீரர்களிடம் கூடப் பகை கொள்ளலாம் ஆனால் சொல்லாற்றல் மிக்க அறிஞர் பெருமக்களுடன் பகை கொள்ளக் கூடாது
Couplet:
Although you hate incur of those whose ploughs are bows,
Make not the men whose ploughs are words your foes
English Explanation:
Though you may incur the hatred of warriors whose ploughs are bows, incur not that of ministers whose ploughs are words
Transliteration:
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai
Kural 873:
ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் தனியாக இருந்து பலருடைய பகையைத் தேடிக் கொள்பவன், பித்துப் பிடித்தாரை விட அறிவில்லாதவனாகக் கருதப்படுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்னந் தனியனாக இருந்து கொண்டு, பலரையும் பகைவர்களாகப் பெறும் ஆட்சியாளன் பித்தரிலும் அறிவற்றவன்.
Kalaignar’s Explanation:
தனியாக நின்று பலரின் பகையைத் தேடிக் கொள்பவனை ஆணவம் பிடித்தவன் என்பதைவிட அறிவிலி என்பதே பொருத்தமாகும்
Couplet:
Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn,
Is he who stands alone, object of many foeman’s scorn
English Explanation:
He who being alone, incurs the hatred of many is more infatuated than even mad men
Transliteration:
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan
Kural 874:
பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற் றுலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகையையும் நட்பாக செய்து கொண்டு நடக்கும், பண்புடையவனது பெருந்தன்மையில் உலகம் தங்கியிருப்பதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பகையையும் நட்பாக மாற்றி, அவருடன் இணைந்து வாழும் குணம் உடைய ஆட்சியாளரின் பெருமைக்குள் இவ்வுலகம் அடங்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
பகைவர்களையும் நண்பர்களாகக் கருதிப் பழகுகின்ற பெருந்தன்மையான பண்பை இந்த உலகமே போற்றிப் புகழும்
Couplet:
The world secure on his dexterity depends,
Whose worthy rule can change his foes to friends
English Explanation:
Whose worthy rule can change his foes to friends
Transliteration:
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku
Kural 875:
தன்றுணை இன்றால் பகையிரண்டால் தானொருவன்
இன்றுணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு உதவியான துணையே இல்லை, பகையே இரண்டு, தானே ஒருவன் இந் நிலையில் அப் பகைகளில் ஒன்றை இனியத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தமக்கோ உதவும் நண்பர் இல்லை; தம்மைப் பகைப்பவரோ இருவர்; அப்போது தனியாக இருக்கும் ஆட்சியாளர், தம்மைப் பகைக்கும் இருவருள் ஒருவனை இனிய நட்பாக மாற்றிக் கொள்க.
Kalaignar’s Explanation:
தனது பகைவர்கள் இரு பிரிவினராக இயங்கும் நிலையில் தனக்குத் துணையாக யாருமின்றித் தனியாக இருப்பவர், அந்தப் பகைவர்களில் ஒருவரைத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
Without ally, who fights with twofold enemy o’ermatched,
Must render one of these a friend attached
English Explanation:
He who is alone and helpless while his foes are two should secure one of them as an agreeable help (to himself)
Transliteration:
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru
Kural 876:
தேறினுந் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இதற்கு முன் ஒருவனைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளிந்திருந்தாலும், தெளியாவிட்டாலும் அழிவு வந்த காலத்தில் அவனைத் தெளியாமலும் நீங்காமலும் வாளாவிட வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒருவனது பகையை முன்பே தெரிந்தோ தெரியாமலோ இருந்தாலும், நெருக்கடி வந்தபோது, அவனை நெருங்காமலும் விலக்காமலும் விட்டு விடுக.
Kalaignar’s Explanation:
பகைவரைப்பற்றி ஆராய்ந்து தெளிவடைந்திருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் அதற்கிடையே ஒரு கேடு வரும்போது அந்தப் பகைவருடன் அதிகம் நெருங்காமல் நட்புக் காட்டியும் அவர்களைப் பிரிந்து விடாமலேயே பகை கொண்டும் இருப்பதே நலமாகும்
Couplet:
Whether you trust or not, in time of sore distress,
Questions of diff’rence or agreement cease to press
English Explanation:
Though (one’s foe is) aware or not of one’s misfortune one should act so as neither to join nor separate (from him)
Transliteration:
Thera�num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital
Kural 877:
நோவற்க நொந்த தறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்புற்றதைத் தாமாகவே அறியாத நண்பர்க்குத் துன்பத்தைச் சொல்லக் கூடாது, பகைவரிடத்தில் மென்மை மேற்கொள்ளக் கூடாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நம் பலம் இன்மையை, தாமாக அறியாத நண்பர்களிடம் சொல்ல வேண்டா; பகைவர்களிடமோ அதைக் காட்டிக் கொள்ளவோ வேண்டா.
Kalaignar’s Explanation:
தனது துன்பத்தைப் பற்றி அதனை அறியாமல் இருக்கும் நண்பர்களிடம் சொல்லக்கூடாது தனது பலவீனத்தைப் பகைவரிடம் வெளிப்படுத்திவிடக் கூடாது
Couplet:
To those who know them not, complain not of your woes;
Nor to your foeman’s eyes infirmities disclose
English Explanation:
Relate not your suffering even to friends who are ignorant of it, nor refer to your weakness in the presence of your foes
Transliteration:
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu
Kural 878:
வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யும் வகையை அறிந்து தன்னை வலிமைப்படுத்திக் கொண்டு தற்காப்புத் தேடிக் கொண்டால், பகைவரிடத்தில் ஏற்பட்ட செருக்குத் தானாவே அழியும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒரு செ‌யலைச் செய்ய வேண்டிய முறையை அறிந்து, நம்மைப் பலப்படுத்துவதுடன் ரகசியங்களையும் நாம் காத்துக் கொண்டால், பகைவர் தங்கள் மனத்துள் நம்மை எதிர்க்க எண்ணிய ‌செருக்கு அழியும்‌.
Kalaignar’s Explanation:
வழிவகை உணர்ந்து, தன்னையும் வலிமைப்படுத்திக் கொண்டு, தற்காப்பும் தேடிக் கொண்டவரின் முன்னால் பகையின் ஆணவம் தானாகவே ஒடுங்கி விடும்
Couplet:
Know thou the way, then do thy part, thyself defend;
Thus shall the pride of those that hate thee have an end
English Explanation:
The joy of one’s foes will be destroyed if one guards oneself by knowing the way (of acting) and securing assistance
Transliteration:
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku
Kural 879:
இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முள் மரத்தை இளையதாக இருக்கும் போதே வெட்ட வேண்டும், காழ்ப்பு ஏறி முதிர்ந்த போது வெட்டுகின்றவரின் கையை அது வருத்தும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நம்மை அழி்க்க எண்ணும் முள் மரத்தை அது வளரும்போதே அழி்த்து விடுக; வளர்ந்து விட்டால் அழிக்க எண்ணுபவரின் கையை அது அழிக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
முள்மரத்தை, அது சிறிய கன்றாக இருக்கும்போதே கிள்ளி எறிவது போல, பகையையும், அது முற்றுவதற்கு முன்பே வீழ்த்திட வேண்டும்
Couplet:
Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence;
Matured by time, ’twill pierce the hand that plucks it thence
English Explanation:
A thorny tree should be felled while young, (for) when it is grown it will destroy the hand of the feller
Transliteration:
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu
Kural 880:
உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைத்தவருடையத் தலைமையைக் கொடுக்க முடியாதவர் திண்ணமாக மூச்சு விடும் அளவிற்கும் உயிரோடு வாழ்கின்றவர் அல்லர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நம்மைப் பகைப்பவரின் செருக்கை ஏளனமாய் எண்ணி அழிக்காமல் விடுபவர், மூச்சு விடும் நேரத்திற்குள் பகைவரால் நிச்சயம் அழிக்கப்பவர்.
Kalaignar’s Explanation:
பகைவரின் ஆணவத்தைக் குலைக்க முடியாதவர்கள், சுவாசிக்கிற காரணத்தினாலேயே, உயிரோடிருப்பதாக நிச்சயமாகச் சொல்ல முடியாது
Couplet:
But breathe upon them, and they surely die,
Who fail to tame the pride of angry enemy
English Explanation:
Those who do not destroy the pride of those who hate (them) will certainly not exist even to breathe
Transliteration:
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin