88. Knowing the Quality of Hate (பகைத்திறம் தெரிதல்)

PREV    NEXT

Kural 871:

பகையென்னும் பண்பி லதனை ஒருவன்
நகையேயும் வேண்டற்பாற் றன்று


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகை என்று சொல்லப்படும் பண்பு இல்லாத தீமையை ஒருவன் சிறிதும் பொழுது போக்கும் விளையாட்டாகவும் விரும்புதலாகாது.

Couplet:

For Hate, that ill-conditioned thing not e’en in jest
Let any evil longing rule your breast

English Explanation:
The evil of hatred is not of a nature to be desired by one even in sport

Transliteration:
Pakaiennum Panpi Ladhanai Oruvan
Nakaiyeyum Ventarpaatru Andru

 

Kural 872:

வில்லேர் உழவர் பகைகொளினும் கொள்ளற்க
சொல்லேர் உழவர் பகை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வில்லை ஏராக உடைய உழவராகிய வீரருடன் பகை கொண்ட போதிலும், சொல்லை ஏராக உடைய உழவராகிய அறிஞருடன் பகை கொள்ளக் கூடாது.

Couplet:

Although you hate incur of those whose ploughs are bows,
Make not the men whose ploughs are words your foes

English Explanation:
Though you may incur the hatred of warriors whose ploughs are bows, incur not that of ministers whose ploughs are words

Transliteration:
Viller Uzhavar Pakaikolinum Kollarka
Soller Uzhavar Pakai

 

Kural 873:

ஏமுற் றவரினும் ஏழை தமியனாய்ப்
பல்லார் பகைகொள் பவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தான் தனியாக இருந்து பலருடைய பகையைத் தேடிக் கொள்பவன், பித்துப் பிடித்தாரை விட அறிவில்லாதவனாகக் கருதப்படுவான்.

Couplet:

Than men of mind diseased, a wretch more utterly forlorn,
Is he who stands alone, object of many foeman’s scorn

English Explanation:
He who being alone, incurs the hatred of many is more infatuated than even mad men

Transliteration:
Emur Ravarinum Ezhai Thamiyanaaip
Pallaar Pakaikol Pavan

 

Kural 874:

பகைநட்பாக் கொண்டொழுகும் பண்புடை யாளன்
தகைமைக்கண் தங்கிற் றுலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகையையும் நட்பாக செய்து கொண்டு நடக்கும், பண்புடையவனது பெருந்தன்மையில் உலகம் தங்கியிருப்பதாகும்.

Couplet:

The world secure on his dexterity depends,
Whose worthy rule can change his foes to friends

English Explanation:
Whose worthy rule can change his foes to friends

Transliteration:
Pakainatpaak Kontozhukum Panputai Yaalan
Thakaimaikkan Thangitru Ulaku

 

Kural 875:

தன்றுணை இன்றால் பகையிரண்டால் தானொருவன்
இன்றுணையாக் கொள்கவற்றின் ஒன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு உதவியான துணையே இல்லை, பகையே இரண்டு, தானே ஒருவன் இந் நிலையில் அப் பகைகளில் ஒன்றை இனியத் துணையாகக் கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Without ally, who fights with twofold enemy o’ermatched,
Must render one of these a friend attached

English Explanation:
He who is alone and helpless while his foes are two should secure one of them as an agreeable help (to himself)

Transliteration:
Thandhunai Indraal Pakaiyirantaal Thaanoruvan
Indhunaiyaak Kolkavatrin Ondru

 

Kural 876:

தேறினுந் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன் விடல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இதற்கு முன் ஒருவனைப் பற்றி ஆராய்ந்து தெளிந்திருந்தாலும், தெளியாவிட்டாலும் அழிவு வந்த காலத்தில் அவனைத் தெளியாமலும் நீங்காமலும் வாளாவிட வேண்டும்.

Couplet:

Whether you trust or not, in time of sore distress,
Questions of diff’rence or agreement cease to press

English Explanation:
Though (one’s foe is) aware or not of one’s misfortune one should act so as neither to join nor separate (from him)

Transliteration:
Thera�num Theraa Vitinum Azhivinkan
Theraan Pakaaan Vital

 

Kural 877:

நோவற்க நொந்த தறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்புற்றதைத் தாமாகவே அறியாத நண்பர்க்குத் துன்பத்தைச் சொல்லக் கூடாது, பகைவரிடத்தில் மென்மை மேற்கொள்ளக் கூடாது.

Couplet:

To those who know them not, complain not of your woes;
Nor to your foeman’s eyes infirmities disclose

English Explanation:
Relate not your suffering even to friends who are ignorant of it, nor refer to your weakness in the presence of your foes

Transliteration:
Novarka Nondhadhu Ariyaarkku Mevarka
Menmai Pakaivar Akaththu

 

Kural 878:

வகையறிந்து தற்செய்து தற்காப்ப மாயும்
பகைவர்கண் பட்ட செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யும் வகையை அறிந்து தன்னை வலிமைப்படுத்திக் கொண்டு தற்காப்புத் தேடிக் கொண்டால், பகைவரிடத்தில் ஏற்பட்ட செருக்குத் தானாவே அழியும்.

Couplet:

Know thou the way, then do thy part, thyself defend;
Thus shall the pride of those that hate thee have an end

English Explanation:
The joy of one’s foes will be destroyed if one guards oneself by knowing the way (of acting) and securing assistance

Transliteration:
Vakaiyarindhu Tharseydhu Tharkaappa Maayum
Pakaivarkan Patta Serukku

 

Kural 879:

இளைதாக முள்மரம் கொல்க களையுநர்
கைகொல்லும் காழ்த்த இடத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முள் மரத்தை இளையதாக இருக்கும் போதே வெட்ட வேண்டும், காழ்ப்பு ஏறி முதிர்ந்த போது வெட்டுகின்றவரின் கையை அது வருத்தும்.

Couplet:

Destroy the thorn, while tender point can work thee no offence;
Matured by time, ’twill pierce the hand that plucks it thence

English Explanation:
A thorny tree should be felled while young, (for) when it is grown it will destroy the hand of the feller

Transliteration:
Ilaidhaaka Mulmaram Kolka Kalaiyunar
Kaikollum Kaazhththa Itaththu

 

Kural 880:

உயிர்ப்ப உளரல்லர் மன்ற செயிர்ப்பவர்
செம்மல் சிதைக்கலா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைத்தவருடையத் தலைமையைக் கொடுக்க முடியாதவர் திண்ணமாக மூச்சு விடும் அளவிற்கும் உயிரோடு வாழ்கின்றவர் அல்லர்.

Couplet:

But breathe upon them, and they surely die,
Who fail to tame the pride of angry enemy

English Explanation:
Those who do not destroy the pride of those who hate (them) will certainly not exist even to breathe

Transliteration:
Uyirppa Ularallar Mandra Seyirppavar
Semmal Sidhaikkalaa Thaar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!