87. The Might of Hatred (பகை மாட்சி)

PREV    NEXT

Kural 861:

வலியார்க்கு மாறேற்றல் ஓம்புக ஓம்பா
மெலியார்மேல் மேக பகை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மை விட வலியவர்க்கு மாறுபட்டு எதிர்த்தலை விட வேண்டும், தம்மை விட மெலியவர் மேல் பகைக் கொள்வதை விடாமல் விரும்பி மேற்கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

With stronger than thyself, turn from the strife away;
With weaker shun not, rather court the fray

English Explanation:
Avoid offering resistance to the strong; (but) never fail to cherish enmity towards the weak

Transliteration:
Valiyaarkku Maaretral Ompuka Ompaa
Meliyaarmel Meka Pakai

 

Kural 862:

அன்பிலன் ஆன்ற துணையிலன் தான்றுவ்வான்
என்பரியும் ஏதிலான் துப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் அன்பு இல்லாதவனாய், அமைந்த துணை இல்லாதடனாய், தானும் வலிமை இல்லாதவனாய் இருந்தால், அவன் பகைவனுடைய வலிமையை எவ்வாறு ஒழிக்க முடியும்.

Couplet:

No kinsman’s love, no strength of friends has he;
How can he bear his foeman’s enmity

English Explanation:
How can he who is unloving, destitute of powerful aids, and himself without strength overcome the might of his foe ?

Transliteration:
Anpilan Aandra Thunaiyilan Thaandhuvvaan
Enpariyum Edhilaan Thuppu

 

Kural 863:

அஞ்சும் அறியான் அமைவிலன் ஈகலான்
தஞ்சம் எளியன் பகைக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் அஞ்சுகின்றவனாய், அறிவு இல்லாதவனாய், பொருந்தும் பண்பு இல்லாதவனாய், பிறர்க்கு ஒன்று ஈயாதவனாய் இருந்தால் , அவன் பகைவர்க்கு மிக எளியவன்.

Couplet:

A craven thing! knows nought, accords with none, gives nought away;
To wrath of any foe he falls an easy prey

English Explanation:
In the estimation of foes miserably weak is he, who is timid, ignorant, unsociable and niggardly

Transliteration:
Anjum Ariyaan Amaivilan Eekalaan
Thanjam Eliyan Pakaikku

 

Kural 864:

நீங்கான் வெகுளி நிறையிலன் எஞ்ஞான்றும்
யாங்கணும் யார்க்கும் எளிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் சினம் நீங்காதவனாய், நெஞ்சத்தை நிறுத்தியாளும் தன்மை இல்லாதவனாய் இருந்தால் அவன் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் எவர்க்கும் எளியவன்.

Couplet:

His wrath still blazes, every secret told; each day
This man’s in every place to every foe an easy prey

English Explanation:
He who neither refrains from anger nor keeps his secrets will at all times and in all places be easily conquered by all

Transliteration:
Neengaan Vekuli Niraiyilan Egngnaandrum
Yaanganum Yaarkkum Elidhu

 

Kural 865:

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க் கினிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் நல்வழியை நோக்காமல் பொருத்தமானவற்றைச் செய்யாமல், பழியையும் பார்க்காமல், நற்பண்பும் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் பகைவர்க்கும் எளியனவான்.

Couplet:

No way of right he scans, no precepts bind, no crimes affright,
No grace of good he owns; such man’s his foes’ delight

English Explanation:
(A) pleasing (object) to his foes is he who reads not moral works, does nothing that is enjoined by them cares not for reproach and is not possessed of good qualities


Transliteration:
Vazhinokkaan Vaaippana Seyyaan Pazhinokkaan
Panpilan Patraarkku Inidhu

 

Kural 866:

காணாச் சினத்தான் கழிபெருங் காமத்தான்
பேணாமை பேணப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் உண்மை காணாத சினம் உடையவனாய், மிகப் பெரிய ஆசை உடையவனாய் இருந்தால் அவனுடைய பகை விரும்பி மேற்கொள்ளப்படும்.

Couplet:

Blind in his rage, his lustful passions rage and swell;
If such a man mislikes you, like it well

English Explanation:
Highly to be desired is the hatred of him whose anger is blind, and whose lust increases beyond measure

Transliteration:
Kaanaach Chinaththaan Kazhiperung Kaamaththaan
Penaamai Penap Patum

 

Kural 867:

கொடுத்துங் கொளல்வேண்டும் மன்ற அடுத்திருந்து
மாணாத செய்வான் பகை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னை அடுத்துத் தன்னோடிருந்தும் பொருந்தாதவற்றைச் செய்பவனுடைய பகையைப் பொருள் கொடுத்தாவது கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Unseemly are his deeds, yet proffering aid, the man draws nigh:
His hate- ’tis cheap at any price- be sure to buy

English Explanation:
It is indeed necessary to obtain even by purchase the hatred of him who having begun (a work) does what is not conductive (to its accomplishment)

Transliteration:
Kotuththum Kolalventum Mandra Atuththirundhu
Maanaadha Seyvaan Pakai

 

Kural 868:

குணனிலனாய்க் குற்றம் பலவாயின் மாற்றார்க்
கினனிலனாம் ஏமாப் புடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் குணம் இல்லாதவனாய், குற்றம் பல உடையவனானால் அவன் துணை இல்லாதவன் ஆவான், அந்நிலைமையே அவனுடைய பகைவர்க்கு நன்மையாகும்.

Couplet:

No gracious gifts he owns, faults many cloud his fame;
His foes rejoice, for none with kindred claim

English Explanation:
He will become friendless who is without (any good) qualities and whose faults are many; (such a character) is a help to (his) foes

Transliteration:
Kunanilanaaik Kutram Palavaayin Maatraarkku
Inanilanaam Emaap Putaiththu

 

Kural 869:

செறுவார்க்குச் சேணிகவா இன்பம் அறிவிலா
அஞ்சும் பகைவர்ப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவு இல்லாத அஞ்சும் இயல்புடைய பகைவரைப் பெற்றால், அவரை எதிர்த்து பகை கொள்பவர்க்கு இன்பங்கள் தொலைவில் நீங்காமல் இருக்கும்.

Couplet:

The joy of victory is never far removed from those
Who’ve luck to meet with ignorant and timid foes

English Explanation:
There will be no end of lofty delights to the victorious, if their foes are (both) ignorant and timid

Transliteration:
Seruvaarkkuch Chenikavaa Inpam Arivilaa
Anjum Pakaivarp Perin

 

Kural 870:

கல்லான் வெகுளும் சிறுபொருள் எஞ்ஞான்றும்
ஒல்லானை ஒல்லா தொளி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கல்வி கற்காதவனைப் பகைத்துக்கொள்ளும் எளிய செயலைச் செய்ய இயலாத ஒருவனிடம் எக்காலத்திலும் புகழ் வந்து பொருந்தாது.

Couplet:

The task of angry war with men unlearned in virtue’s lore
Who will not meet, glory shall meet him never more

English Explanation:
The light (of fame) will never be gained by him who gains not the trifling reputation of having fought an unlearned (foe)

Transliteration:
Kallaan Vekulum Siruporul Egngnaandrum
Ollaanai Ollaa Tholi

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!