85. Ignorance (புல்லறிவாண்மை)

PREV    NEXT

Kural 841:

அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறியாமையே இல்லாமைப் பலவற்றுளளும் கொடிய இல்லாமையாகும், மற்ற இல்லாமைகளை உலகம் அத்தகைய இல்லாமையாகக் கருதாது.

Couplet:

Want of knowledge, ‘mid all wants the sorest want we deem;
Want of other things the world will not as want esteem

English Explanation:
The want of wisdom is the greatest of all wants; but that of wealth the world will not regard as such

Transliteration:
Arivinmai Inmaiyul Inmai Piridhinmai
Inmaiyaa Vaiyaa Thulaku

 

Kural 842:

அறிவிலான் நெஞ்சுவந் தீதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவவன் மனம் மகிழ்ந்து ஒரு பொருளைக் கொடுத்தலுக்கு காரணம், வேறொன்றும் இல்லை, அப் பொருளைப் பெறுகின்றவனுடைய நல்வினையே ஆகும்.

Couplet:

The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought,
But blessing by receiver’s penance bought

English Explanation:
(The cause of) a fool cheerfully giving (something) is nothing else but the receiver’s merit (in a former birth)

Transliteration:
Arivilaan Nenjuvandhu Eedhal Piridhiyaadhum
Illai Peruvaan Thavam

 

Kural 843:

அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் தம்மைத்தாமே துன்புறுத்தும் துன்பம் அவருடைய பகைவர்க்கும் செய்யமுடியாத அளவினதாகும்.

Couplet:

With keener anguish foolish men their own hearts wring,
Than aught that even malice of their foes can bring

English Explanation:
The suffering that fools inflict upon themselves is hardly possible even to foes

Transliteration:
Arivilaar Thaandhammaip Peezhikkum Peezhai
Seruvaarkkum Seydhal Aridhu

 

Kural 844:

வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புல்லறிவு என்று சொல்லப்படுவது யாது என்றால் யாம் அறிவுடையேம் என்று ஒருவன் தன்னைத்தான் மதித்துகொள்ளும் செருக்காகும்.

Couplet:

What is stupidity? The arrogance that cries,
‘Behold, we claim the glory of the wise.’

English Explanation:
What is called want of wisdom is the vanity which says, “We are wise”

Transliteration:
Venmai Enappatuva Thiyaadhenin Onmai
Utaiyamyaam Ennum Serukku

 

Kural 845:

கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் தாம் கற்காத நூல்களை கற்றவர் போல் மேற்கொண்டு நடத்தல், அவர் குற்றமறக் கற்றுவல்ல பொருளைப் பற்றியும் மற்றவர்க்கு ஐயம் உண்டாகும்.

Couplet:

If men what they have never learned assume to know,
Upon their real learning’s power a doubt ’twill throw

English Explanation:
Fools pretending to know what has not been read (by them) will rouse suspicion even as to what they have thoroughly mastered

Transliteration:
Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara
Valladhooum Aiyam Tharum


 

Kural 846:

அற்ற மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மிடத்தில் உள்ளக் குற்றத்தை அறிந்து நீக்காத போது , உடம்பில் மறைப்பதற்குரிய பகுதியை மட்டும், ஆடையால் மறைத்தல் புல்லறிவாகும்.

Couplet:

Fools are they who their nakedness conceal,
And yet their faults unveiled reveal

English Explanation:
Even to cover one’s nakedness would be folly, if (one’s) faults were not covered (by forsaking them)

Transliteration:
Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi

 

Kural 847:

அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரிய மறைபொருளை மனத்தில் வைத்துக் காக்காமல் சேர்த்தும் வெளிபடுத்தும் அறிவில்லாதவன் தனக்குத் தானே பெருந்தீங்கு செய்து கொள்வான்.

Couplet:

From out his soul who lets the mystic teachings die,
Entails upon himself abiding misery

English Explanation:
The fool who neglects precious counsel does, of his own accord, a great injury to himself

Transliteration:
Arumarai Sorum Arivilaan Seyyum
Perumirai Thaane Thanakku

 

Kural 848:

ஏவவுஞ் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு நன்மையானவற்றை பிறர் ஏவினாலும் செய்யாதவனாய், தானாகவும் உணர்ந்து தெளியாதவனாய் உள்ளவனுடைய உயிர் போகுமளவும் ஒரு நோயாகும்.

Couplet:

Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise;
This man’s whole life is all one plague until he dies

English Explanation:
The fool will not perform (his duties) even when advised nor ascertain them himself; such a soul is a

Transliteration:
Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi

 

Kural 849:

காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவு இல்லாதவனுக்கு அறிவிப்பவன் தானே அறிவில்லாதவனாய் நிற்பான், அறிவு இல்லாதவனோ தான் அறிந்த வகையால் அறிவுடையவனாகத் தோன்றுவான்.

Couplet:

That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;-
The blind man still in his blind fashion knows

English Explanation:
One who would teach a fool will (simply) betray his folly; and the fool would (still) think himself “wise in his own conceit”

Transliteration:
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru

 

Kural 850:

உலகத்தார் உண்டென்ப தில்லென்பான் வையத்
தலகையா வைக்கப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தார் உண்டு என்று சொல்வதை இல்லை என்று கூறுகின்ற ஒருவன், உலகத்தில் காணப்படும் ஒரு பேயாகக் கருதி விலக்கப்படுவான்.

Couplet:

Who what the world affirms as false proclaim,
O’er all the earth receive a demon’s name

English Explanation:
He who denies the existence of what the world believes in will be regarded as a demon on earth

Transliteration:
Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu
Alakaiyaa Vaikkap Patum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!