85.Ignorance

Kural 841:
அறிவின்மை அன்மையுள் இன்மை பிறிதின்மை
இன்மையா வையா துலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறியாமையே இல்லாமைப் பலவற்றுளளும் கொடிய இல்லாமையாகும், மற்ற இல்லாமைகளை உலகம் அத்தகைய இல்லாமையாகக் கருதாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இல்லாமை பலவற்றுள்ளும் இல்லாமை, அறிவு இல்லாமல் இருத்தலே, பிற இல்லாமையைப் பெரியோர் இல்லாமையாகக் கருதமாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவுப் பஞ்சம்தான் மிகக் கொடுமையான பஞ்சமாகும் மற்ற பஞ்சங்களைக்கூட உலகம் அவ்வளவாகப் பொருட்படுத்தாது
Couplet:
Want of knowledge, ‘mid all wants the sorest want we deem;
Want of other things the world will not as want esteem
English Explanation:
The want of wisdom is the greatest of all wants; but that of wealth the world will not regard as such
Transliteration:
Arivinmai Inmaiyul Inmai Piridhinmai
Inmaiyaa Vaiyaa Thulaku
Kural 842:
அறிவிலான் நெஞ்சுவந் தீதல் பிறிதியாதும்
இல்லை பெறுவான் தவம்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவவன் மனம் மகிழ்ந்து ஒரு பொருளைக் கொடுத்தலுக்கு காரணம், வேறொன்றும் இல்லை, அப் பொருளைப் பெறுகின்றவனுடைய நல்வினையே ஆகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவற்றவன் மனம் மகிழ்ந்து ஒன்றைப் பிறர்க்குத் தந்தால், அது பெறுகின்றவன் செய்த நல்வினையே.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவில்லாத ஒருவன் வள்ளலைப்போல ஒரு பொருளை மகிழ்ச்சியுடன் வழங்குவதற்குக் காரணம் வேறொன்றுமில்லை; அது அப்பொருளைப் பெறுகிறவன் பெற்றபேறு என்றுதான் கருதவேண்டும்
Couplet:
The gift of foolish man, with willing heart bestowed, is nought,
But blessing by receiver’s penance bought
English Explanation:
(The cause of) a fool cheerfully giving (something) is nothing else but the receiver’s merit (in a former birth)
Transliteration:
Arivilaan Nenjuvandhu Eedhal Piridhiyaadhum
Illai Peruvaan Thavam
Kural 843:
அறிவிலார் தாந்தம்மைப் பீழிக்கும் பீழை
செறுவார்க்கும் செய்தல் அரிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் தம்மைத்தாமே துன்புறுத்தும் துன்பம் அவருடைய பகைவர்க்கும் செய்யமுடியாத அளவினதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவு அற்றவர், தாமே நம்மை வருத்திக் கொள்ளும் வருத்தம், பகைவராலும்கூட அவருக்குச் செய்வது அரிது.
Kalaignar’s Explanation:
எதிரிகளால்கூட வழங்க முடியாத வேதனையை, அறிவில்லாதவர்கள் தங்களுக்குத் தாங்களே வழங்கிக் கொள்வார்கள்
Couplet:
With keener anguish foolish men their own hearts wring,
Than aught that even malice of their foes can bring
English Explanation:
The suffering that fools inflict upon themselves is hardly possible even to foes
Transliteration:
Arivilaar Thaandhammaip Peezhikkum Peezhai
Seruvaarkkum Seydhal Aridhu
Kural 844:
வெண்மை எனப்படுவ தியாதெனின் ஒண்மை
உடையம்யாம் என்னும் செருக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புல்லறிவு என்று சொல்லப்படுவது யாது என்றால் யாம் அறிவுடையேம் என்று ஒருவன் தன்னைத்தான் மதித்துகொள்ளும் செருக்காகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவின்மை என்று சொல்லப்படுவது என்ன என்று கேட்டால், அது தம்மைத் தாமே நல அறிவு உடையவரென்று என்னும் மயக்கமே ஆகும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவன் தன்னைத்தானே அறிவுடையவனாக மதித்துக் கொள்ளும் ஆணவத்திற்குப் பெயர்தான் அறியாமை எனப்படும்
Couplet:
What is stupidity? The arrogance that cries,
‘Behold, we claim the glory of the wise.’
English Explanation:
What is called want of wisdom is the vanity which says, “We are wise”
Transliteration:
Venmai Enappatuva Thiyaadhenin Onmai
Utaiyamyaam Ennum Serukku
Kural 845:
கல்லாத மேற்கொண் டொழுகல் கசடற
வல்லதூஉம் ஐயம் தரும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவர் தாம் கற்காத நூல்களை கற்றவர் போல் மேற்கொண்டு நடத்தல், அவர் குற்றமறக் கற்றுவல்ல பொருளைப் பற்றியும் மற்றவர்க்கு ஐயம் உண்டாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவற்றவர், தாம் படிக்காத நூல்களையும் படித்தவர் போலப் பேசிச்செயற்படுவது, அவர் உணமையிலேயே நன்கு அறிந்த நூல்களின் மேலும் சந்தேகத்தைப் பிறர்க்கு உண்டாக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
அறிந்து கொள்ளாதவைகளையும் அறிந்தவர் போல ஒருவர் போலித்தனமாகக் காட்டிக் கொள்ளும் போது, அவர் ஏற்கனவே எந்தத் துறையில் திறமையுடையவராக இருக்கிறாரோ அதைப் பற்றிய சந்தேகமும் மற்றவர்களுக்கு உருவாகும்
Couplet:
If men what they have never learned assume to know,
Upon their real learning’s power a doubt ’twill throw
English Explanation:
Fools pretending to know what has not been read (by them) will rouse suspicion even as to what they have thoroughly mastered
Transliteration:
Kallaadha Merkon Tozhukal Kasatara
Valladhooum Aiyam Tharum
Kural 846:
அற்ற மறைத்தலோ புல்லறிவு தம்வயின்
குற்றம் மறையா வழி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மிடத்தில் உள்ளக் குற்றத்தை அறிந்து நீக்காத போது , உடம்பில் மறைப்பதற்குரிய பகுதியை மட்டும், ஆடையால் மறைத்தல் புல்லறிவாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தம்மிடம் உள்ள குற்றத்தை அறிந்து அதைப் போக்காதவர், ஆடையால் தம்உடம்பை மறைக்கக் கருதுவதும் அறிவின்மையே.
Kalaignar’s Explanation:
நமது குற்றத்தை உணர்ந்து அதை நீக்காமல் உடலை மறைக்க மட்டும் உடை அணிவது மடமையாகும்
Couplet:
Fools are they who their nakedness conceal,
And yet their faults unveiled reveal
English Explanation:
Even to cover one’s nakedness would be folly, if (one’s) faults were not covered (by forsaking them)
Transliteration:
Atram Maraiththalo Pullarivu Thamvayin
Kutram Maraiyaa Vazhi
Kural 847:
அருமறை சோரும் அறிவிலான் செய்யும்
பெருமிறை தானே தனக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரிய மறைபொருளை மனத்தில் வைத்துக் காக்காமல் சேர்த்தும் வெளிபடுத்தும் அறிவில்லாதவன் தனக்குத் தானே பெருந்தீங்கு செய்து கொள்வான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவற்றவன் அரிய புத்திமதியையும் ஏற்றுக் கொள்ளான்; அதனால் அவன் தனக்குத் தானே பெரும் துன்பத்தைச் செய்து கொள்வான்.
Kalaignar’s Explanation:
நல்வழிக்கான அறிவுரைகளைப் போற்றி அவ்வழி நடக்காத அறிவிலிகள், தமக்குத் தாமே பெருந்துன்பத்தைத் தேடிக் கொள்வார்கள்
Couplet:
From out his soul who lets the mystic teachings die,
Entails upon himself abiding misery
English Explanation:
The fool who neglects precious counsel does, of his own accord, a great injury to himself
Transliteration:
Arumarai Sorum Arivilaan Seyyum
Perumirai Thaane Thanakku
Kural 848:
ஏவவுஞ் செய்கலான் தான்தேறான் அவ்வுயிர்
போஒம் அளவுமோர் நோய்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு நன்மையானவற்றை பிறர் ஏவினாலும் செய்யாதவனாய், தானாகவும் உணர்ந்து தெளியாதவனாய் உள்ளவனுடைய உயிர் போகுமளவும் ஒரு நோயாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவற்றவன் பிறர் சொன்னாலும் செய்யமாட்டான்; தானாகவும் அறியமாட்டான்; அவனது உயிர் போகும் வரைக்கும் இப்பூமிக்கு அவன் ஒரு நோயே.
Kalaignar’s Explanation:
சொந்தப் புத்தியும் இல்லாமல் சொல் புத்தியும் கேட்காதவருக்கு அதுவே அவர் வாழ்நாள் முழுதும் அவரை விட்டு நீங்காத நோயாகும்
Couplet:
Advised, he heeds not; of himself knows nothing wise;
This man’s whole life is all one plague until he dies
English Explanation:
The fool will not perform (his duties) even when advised nor ascertain them himself; such a soul is a
Transliteration:
Evavum Seykalaan Thaandheraan Avvuyir
Poom Alavumor Noi
Kural 849:
காணாதான் காட்டுவான் தான்காணான் காணாதான்
கண்டானாம் தான்கண்ட வாறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவு இல்லாதவனுக்கு அறிவிப்பவன் தானே அறிவில்லாதவனாய் நிற்பான், அறிவு இல்லாதவனோ தான் அறிந்த வகையால் அறிவுடையவனாகத் தோன்றுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவற்றவனுக்கு அறிவு காட்ட முயல்பவன் அறிவற்றவனால் அறிவற்றவனாய் எண்ணப்படுவான்; அறிவற்றவன் தான் அறிந்ததே அறிவாக எண்ணுவான்.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவற்ற ஒருவன், தான் அறிந்ததை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு, தன்னை அறிவுடையவனாகக் காட்டிக் கொள்வான் அவனை உண்மையிலேயே அறிவுடையவனாக்க முயற்சி செய்பவன் தன்னையே அறிவற்ற நிலைக்கு ஆளாக்கிக் கொள்வான்
Couplet:
That man is blind to eyes that will not see who knowledge shows;-
The blind man still in his blind fashion knows
English Explanation:
One who would teach a fool will (simply) betray his folly; and the fool would (still) think himself “wise in his own conceit”
Transliteration:
Kaanaadhaan Kaattuvaan Thaankaanaan Kaanaadhaan
Kantaanaam Thaankanta Vaaru
Kural 850:
உலகத்தார் உண்டென்ப தில்லென்பான் வையத்
தலகையா வைக்கப் படும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தார் உண்டு என்று சொல்வதை இல்லை என்று கூறுகின்ற ஒருவன், உலகத்தில் காணப்படும் ஒரு பேயாகக் கருதி விலக்கப்படுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இருக்கிறது என்று உயர்ந்தோர் சொல்லும் ஒரு பொருளை இல்லை என்று மறுக்கும் அறிவற்றவன், இப்பூமியில் காணப்படும் பேயாகக் கருதப்படுவான்.
Kalaignar’s Explanation:
ஆதாரங்களைக் காட்டி இதுதான் உண்மை என்று தெளிவாகக் கூறப்படுகிற ஒன்றை, வேண்டுமென்றே இல்லை என மறுத்துரைப்பவரைப் பேய்”களின் பட்டியலின்தான் வைக்க வேண்டும்
Couplet:
Who what the world affirms as false proclaim,
O’er all the earth receive a demon’s name
English Explanation:
He who denies the existence of what the world believes in will be regarded as a demon on earth
Transliteration:
Ulakaththaar Untenpadhu Illenpaan Vaiyaththu
Alakaiyaa Vaikkap Patum


Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin