84. Folly (பேதைமை)

PREV    NEXT

Kural 831:

பேதைமை என்பதொன் றியாதெனின் ஏதங்கொண்
டூதியம் போக விடல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பேதைமை என்று சொல்லப்படுவது யாது என்றால், தனக்கு கெடுதியானதைக் கைக் கொண்டு ஊதியமானதை கைவிடுதலாகும்.

Couplet:

What one thing merits folly’s special name.
Letting gain go, loss for one’s own to claim

English Explanation:
Folly is one (of the chief defects); it is that which (makes one) incur loss and forego gain

Transliteration:
Pedhaimai Enpadhondru Yaadhenin Edhangontu
Oodhiyam Poka Vital

 

Kural 832:

பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை
கையல்ல தன்கண் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு பேதைமை எல்லாவற்றிலும் மிக்க பேதைமை, தன் ஒழுக்கத்திற்குப் பொருந்தாததில் தன் விருப்பத்தை செலுத்துதல் ஆகும்.

Couplet:

‘Mid follies chiefest folly is to fix your love
On deeds which to your station unbefitting prove

English Explanation:
The greatest folly is that which leads one to take delight in doing what is forbidden

Transliteration:
Pedhaimaiyul Ellaam Pedhaimai Kaadhanmai
Kaiyalla Thankat Seyal

 

Kural 833:

நாணாமை நாடாமை நாரின்மை யாதொன்றும்
பேணாமை பேதை தொழில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தகாதவற்றிற்கு நாணாமலிருத்தல், தக்கவற்றை நாடாமலிருத்தல், அன்பு இல்லாமை, நன்மை ஒன்றையும் விரும்பாமை ஆகியவை பேதையின் தொழில்கள்.

Couplet:

Ashamed of nothing, searching nothing out, of loveless heart,
Nought cherishing, ’tis thus the fool will play his part

English Explanation:
Shamelessness indifference (to what must be sought after), harshness, and aversion for everything (that ought to be desired) are the qualities of the fool

Transliteration:
Naanaamai Naataamai Naarinmai Yaadhondrum
Penaamai Pedhai Thozhil

 

Kural 834:

ஓதி உணர்ந்தும் பிறர்க்குரைத்தும் தானடங்காப்
பேதையிற் பேதையார் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நூல்களை ஓதியும், அவற்றின் பொருளை உணர்ந்தும், பிறர்க்கு எடுத்துச் சொல்லியும் தான் அவற்றின் நெறியில் அடங்கி ஒழுகாதப் பேதைப் போல் வேறு பேதையர் இல்லை.

Couplet:

The sacred law he reads and learns, to other men expounds,-
Himself obeys not; where can greater fool be found

English Explanation:
There are no greater fools than he who, though he has read and understood (a great deal) and even taught it to others, does not walk according to his own teaching

Transliteration:
Odhi Unarndhum Pirarkkuraiththum Thaanatangaap
Pedhaiyin Pedhaiyaar Il

 

Kural 835:

ஒருமைச் செயலாற்றும் பேதை எழுமையும்
தான்புக் கழுந்தும் அளறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எழுப்பிறப்பிலும் தான் புகுந்து அழுந்துவதற்கு உரிய நரகத் துன்பத்தைப் பேதைத் தன் ஒருபிறவியில் செய்து கொள்ள வல்லவனாவான்.

Couplet:

The fool will merit hell in one brief life on earth,
In which he entering sinks through sevenfold round of birth

English Explanation:
A fool can procure in a single birth a hell into which he may enter and suffer through all the seven births


Transliteration:
Orumaich Cheyalaatrum Pedhai Ezhumaiyum
Thaanpuk Kazhundhum Alaru

 

Kural 836:

பொய்படும் ஒள்றோ புனைபூணும் கையறியாப்
பேதை வினைமேற் கொளின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒழுக்க நெறி அறியத பேதை ஒருச் செயலை மேற்கொண்டால் (அந்த செயல் முடிவுபெறாமல்) பொய்படும், அன்றியும் அவன் குற்றவாளியாகித் தளை பூணுவான்.

Couplet:

When fool some task attempts with uninstructed pains,
It fails; nor that alone, himself he binds with chains

English Explanation:
If the fool, who knows not how to act undertakes a work, he will (certainly) fail (But) is it all ? He will even adorn himself with fetters

Transliteration:
Poipatum Ondro Punaipoonum Kaiyariyaap
Pedhai Vinaimer Kolin

 

Kural 837:

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பேதை பெருஞ் செல்வம் அடைந்த போது ( அவனோடு தொடர்பில்லாத) அயலார் நிறைய நன்மை பெற, அவனுடைய சுற்றத்தார் வருந்துவர்.

Couplet:

When fools are blessed with fortune’s bounteous store,
Their foes feed full, their friends are prey to hunger sore

English Explanation:
If a fool happens to get an immense fortune, his neighbours will enjoy it while his relations starve

Transliteration:
Edhilaar Aarath Thamarpasippar Pedhai
Perunjelvam Utrak Katai

 

Kural 838:

மையல் ஒருவன் களித்தற்றாற் பேதைதன்
கையொன் றுடைமை பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பேதை தன் கையில் ஒரு பொருள் பெற்றால் (அவன் நிலைமை) பித்து பிடித்த ஒருவன் கள்குடித்து மயங்கினார் போன்றதாகும்.

Couplet:

When folly’s hand grasps wealth’s increase, ’twill be
As when a mad man raves in drunken glee

English Explanation:
A fool happening to possess something is like the intoxication of one who is (already) giddy

Transliteration:
Maiyal Oruvan Kaliththatraal Pedhaidhan
Kaiyondru Utaimai Perin

 

Kural 839:

பெரிதினிது பேதையார் கேண்மை பிரிவின்கண்
பீழை தருவதொன் றில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பேதையிரிடமிருந்து பிரிவு நேர்ந்த போது, அப்பிரிவு துன்பம் ஒன்றும் தருவதில்லை, ஆகையால் பேதையரிடம் கொள்ளும் நட்பு மிக இனியதாகும்.

Couplet:

Friendship of fools is very pleasant thing,
Parting with them will leave behind no sting

English Explanation:
The friendship between fools is exceedingly delightful (to each other): for at parting there will be

Transliteration:
Peridhinidhu Pedhaiyaar Kenmai Pirivinkan
Peezhai Tharuvadhon Ril

 

Kural 840:

கழாஅக்கால் பள்ளியுள் வைத்தற்றாற் சான்றோர்
குழாஅத்துப் பேதை புகல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சான்றோரின் கூட்டத்தில் பேதை புகுதல், ஒருவன் தூய்மையில்லாதவற்றை மிதித்துக் கழுவாதக் காலைப் படுக்கையில் வைத்தாற் போன்றது.

Couplet:

Like him who seeks his couch with unwashed feet,
Is fool whose foot intrudes where wise men meet

English Explanation:
The appearance of a fool in an assembly of the learned is like placing (one’s) unwashed feet on a bed

Transliteration:
Kazhaaakkaal Palliyul Vaiththatraal Saandror
Kuzhaaaththup Pedhai Pukal

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!