83. Unreal Friendship (கூடா நட்பு)

PREV    NEXT

Kural 821:

சீரிடங் காணின் எறிதற்குப் பட்டடை
நேரா நிரந்தவர் நட்பு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அகத்தே பொருந்தாமல் புறத்தே பொருந்தி நடப்பவரின் நட்பு, தக்க இடம் கண்டபோது எறிவதற்கு உரிய பட்டையாகும்.

Couplet:

Anvil where thou shalt smitten be, when men occasion find,
Is friendship’s form without consenting mind

English Explanation:
The friendship of those who behave like friends without inward affection is a weapon that may be thrown when a favourable opportunity presents itself

Transliteration:
Seeritam Kaanin Eridharkup Pattatai
Neraa Nirandhavar Natpu

 

Kural 822:

இனம்போன் றினமல்லார் கேண்மை மகளிர்
மனம்போல வேறு படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இனம் போலவே இருந்து உண்மையில் இனம் அல்லாதவரின் நட்பு, பொதுமகளிரின் மனம் போல உள்ளொன்று புறமொன்றாக வேறுபட்டு நிற்கும்.

Couplet:

Friendship of those who seem our kin, but are not really kind
Will change from hour to hour like woman’s mind

English Explanation:
The friendship of those who seem to be friends while they are not, will change like the love of women

Transliteration:
Inampondru Inamallaar Kenmai Makalir
Manampola Veru Patum

 

Kural 823:

பலநல்ல கற்றக் கடைத்து மனநல்லர்
ஆகுதல் மாணார்க் கரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பல நல்ல நூல்களைக் கற்றுத் தேர்ந்த போதிலும், அவற்றின் பயனாக நல்ல மனம் உடையவராகப் பழகுதல், (உள்ளன்பினால்) மாட்சியடையாதவர்க்கு இல்லை.

Couplet:

To heartfelt goodness men ignoble hardly may attain,
Although abundant stores of goodly lore they gain

English Explanation:
Though (one’s) enemies may have mastered many good books, it will be impossible for them to become truly loving at heart

Transliteration:
Palanalla Katrak Kataiththu Mananallar
Aakudhal Maanaark Karidhu

 

Kural 824:

முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முகத்தால் இனிமையாகச் சிரித்துப் பழகி அகத்தில் தீமை கொண்டுள்ள வஞ்சகருடன் நட்பு கொள்வதற்கு அஞ்ச வேண்டும்.

Couplet:

‘Tis fitting you should dread dissemblers’ guile,
Whose hearts are bitter while their faces smile

English Explanation:
One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart

Transliteration:
Mukaththin Iniya Nakaaa Akaththinnaa
Vanjarai Anjap Patum

 

Kural 825:

மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும்
சொல்லினால் தேறற்பாற் றன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனத்தால் தம்மொடு பொருந்தாமல் பழகுகின்றவரை அவர் கூறுகின்ற சொல்லைக் கொண்டு எத்தகைய ஒரு செயலிலும் நம்பித் தெளியக்கூடாது.

Couplet:

When minds are not in unison, ‘its never; just,
In any words men speak to put your trust

English Explanation:
In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart

Transliteration:
Manaththin Amaiyaa Thavarai Enaiththondrum
Sollinaal Therarpaatru Andru

 

Kural 826:

நட்டார்போல் நல்லவை சொல்லினும் ஒட்டார்சொல்
ஒல்லை உணரப் படும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நண்பர்போல் நன்மையானவற்றைச் சொன்னபோதிலும் பகைமை கொண்டவர் சொல்லும் சொற்களின் உண்மைத் தன்மை விரைவில் உணரப்படும்.

Couplet:

Though many goodly words they speak in friendly tone,
The words of foes will speedily be known

English Explanation:
Though (one’s) foes may utter good things as though they were friends, once will at once understand (their evil, import)

Transliteration:
Nattaarpol Nallavai Sollinum Ottaarsol
Ollai Unarap Patum

 

Kural 827:

சொல்வணக்கம் ஒன்னார்கண் கொள்ளற்க வில்வணக்கம்
தீங்கு குறித்தமை யான்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வில்லின் வணக்கம் வணக்கமாக இருந்தாலும் தீங்கு செய்தலைக்குறித்தமையால், பகைவரிடத்திலும் அவருடைய சொல்லின் வணக்கத்தை நன்மையாகக் கொள்ளக் கூடாது.

Couplet:

To pliant speech from hostile lips give thou no ear;
‘Tis pliant bow that show the deadly peril near

English Explanation:
Since the bending of the bow bespeaks evil, one should not accept (as good) the humiliating speeches of one’s foes

Transliteration:
Solvanakkam Onnaarkan Kollarka Vilvanakkam
Theengu Kuriththamai Yaan

 

Kural 828:

தொழுதகை யுள்ளும் படையொடுங்கும் ஒன்னார்
அழுதகண் ணீரும் அனைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவர் வணங்கித் தொழுத கையினுள்ளும் கொலைக்கருவி மறைந்திருக்கும், பகைவர் அழுதுசொரிந்த கண்ணீரும் அத்தன்மையானதே.

Couplet:

In hands that worship weapon ten hidden lies;
Such are the tears that fall from foeman’s eyes

English Explanation:
A weapon may be hid in the very hands with which (one’s) foes adore (him) (and) the tears they shed are of the same nature

Transliteration:
Thozhudhakai Yullum Pataiyotungum Onnaar
Azhudhakan Neerum Anaiththu

 

Kural 829:

மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து
நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புறத்தே மிகுதியாக நட்புத் தோன்றச் செய்து அகத்தில் இகழ்கின்றவரைத் தாமும் அந் நட்பில் நகைத்து மகிழுமாறு செய்து அத் தொடர்பு சாகுமாறு நடக்க வேண்டும்.

Couplet:

‘Tis just, when men make much of you, and then despise,
To make them smile, and slap in friendship’s guise

English Explanation:
It is the duty of kings to affect great love but make it die (inwardly); as regard those foes who shew them great friendship but despise them (in their heart)

Transliteration:
Mikachcheydhu Thammellu Vaarai Nakachcheydhu
Natpinul Saappullar Paatru

 

Kural 830:

பகைநட்பாங் காலம் வருங்கால் முகநட்
டகநட் பொரீஇ விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவர் நண்பராகும் காலம் வரும் போது முகத்தளவில் நட்பு கொண்டு அகத்தில் நட்பு நீங்கி வாய்ப்புக் கிடைத்த போது அதையும் விட வேண்டும்.

Couplet:

When time shall come that foes as friends appear,
Then thou, to hide a hostile heart, a smiling face may’st wear

English Explanation:
When one’s foes begin to affect friendship, one should love them with one’s looks, and, cherishing no love in the heart, give up (even the former)

Transliteration:
Pakainatpaam Kaalam Varungaal Mukanattu
Akanatpu Oreei Vital

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!