82. Evil Friendship (தீ நட்பு)

PREV    NEXT

Kural 811:

பருகுவார் போலினும் பண்பிலார் கேண்மை
பெருகலிற் குன்றல் இனிது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பு மிகுதியால் பருகுவார் போல் தோன்றினாலும் நற்பண்பு இல்லாதவரின் நட்பு, வளர்ந்து பெருகுவதை விடத் தேய்ந்து குறைவது நல்லது.

Couplet:

Though evil men should all-absorbing friendship show,
Their love had better die away than grow

English Explanation:
The decrease of friendship with those who look as if they would eat you up (through excess of love) while they are really destitute of goodness is far better than its increase

Transliteration:
Parukuvaar Polinum Panpilaar Kenmai
Perukalir Kundral Inidhu

 

Kural 812:

உறினட் டறினொரூஉம் ஒப்பிலார் கேண்மை
பெறினும் இழப்பினும் என்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தமக்கு பயன் உள்ள போது நட்பு செய்து பயன் இல்லாத போது நீங்கிவிடும் தகுதியில்லாதவரின் நட்பைப் பெற்றாலும் என்ன பயன், இழந்தாலும் என்ன பயன்.

Couplet:

What though you gain or lose friendship of men of alien heart,
Who when you thrive are friends, and when you fail depart

English Explanation:
Of what avail is it to get or lose the friendship of those who love when there is gain and leave when there is none ?

Transliteration:
Urinnattu Arinoruum Oppilaar Kenmai
Perinum Izhappinum En?

 

Kural 813:

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கிடைக்கும் பயனை அளந்து பார்க்கும் நண்பரும், அன்பைக் கொள்ளாமல் பெறுகின்ற பொருளைக் கொள்ளும் விலை மகளிரும், கள்வரும் ஒரு நிகரானவர்.

Couplet:

These are alike: the friends who ponder friendship’s gain
Those who accept whate’er you give, and all the plundering train

English Explanation:
Friendship who calculate the profits (of their friendship), prostitutes who are bent on obtaining their gains, and thieves are (all) of the same character

Transliteration:
Uruvadhu Seerdhookkum Natpum Peruvadhu
Kolvaarum Kalvarum Ner

 

Kural 814:

அமரகத் தாற்றறுக்கும் கல்லாமா அன்னார்
தமரின் தனிமை தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர் வந்த போது களத்தில் தள்ளிவிட்டு ஓடும் அறிவில்லாத குதிரை போன்றவரின் உறவை விட, ஒரு நட்பும் இல்லாமல் தனித்திருத்தலே சிறந்தது.

Couplet:

A steed untrained will leave you in the tug of war;
Than friends like that to dwell alone is better far

English Explanation:
Solitude is more to be desired than the society of those who resemble the untrained horses which throw down (their riders) in the fields of battle

Transliteration:
Amarakaththu Aatrarukkum Kallaamaa Annaar
Thamarin Thanimai Thalai

 

Kural 815:

செய்தேமஞ் சாராச் சிறியவர் புன்கேண்மை
எய்தலின் எய்தாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காவல் செய்து வைத்தாலும் காவல் ஆகாத கீழ்மக்களின் தீய நட்பு, ஒருவனுக்கு ஏற்படுவதை விட ஏற்படாமலிருப்பதே நன்மையாகும்.

Couplet:

‘Tis better not to gain than gain the friendship profitless
Of men of little minds, who succour fails when dangers press


English Explanation:
It is far better to avoid that to contract the evil friendship of the base who cannot protect (their friends) even when appointed to do so

Transliteration:
Seydhemanj Chaaraach Chiriyavar Punkenmai
Eydhalin Eydhaamai Nandru

 

Kural 816:

பேதை பெருங்கெழீஇ நட்பின் அறிவுடையார்
ஏதின்மை கோடி உறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவில்லாதவனுடைய மிகப் பொருந்திய நட்பை விட அறிவுடையவரின் நட்பில்லாத தன்மை கோடி மடங்கு நன்மை தருவதாகும்.

Couplet:

Better ten million times incur the wise man’s hate,
Than form with foolish men a friendship intimate

English Explanation:
The hatred of the wise is ten-million times more profitable than the excessive intimacy of the fool

Transliteration:
Pedhai Perungezheei Natpin Arivutaiyaar
Edhinmai Koti Urum

 

Kural 817:

நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால்
பத்தடுத்த கோடி உறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(அகத்தில் அன்பு இல்லாமல் புறத்தில்) நகைக்கும் தன்மை உடையவரின் நட்பை விட, பகைவரால் வருவன பத்துகோடி மடங்கு நன்மையாகும்.

Couplet:

From foes ten million fold a greater good you gain,
Than friendship yields that’s formed with laughers vain

English Explanation:
What comes from enemies is a hundred million times more profitable than what comes from the friendship of those who cause only laughter

Transliteration:
Nakaivakaiya Raakiya Natpin Pakaivaraal
Paththatuththa Koti Urum

 

Kural 818:

ஒல்லும் கருமம் உடற்று பவர்கேண்மை
சொல்லாடார் சோர விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முடியும் செயலையும் முடியாத படி செய்து கெடுப்பவரின் உறவை, அவர் அறியுமாறு ஒன்றும் செய்யாமலே தளரச் செய்து கைவிட வேண்டும்.

Couplet:

Those men who make a grievous toil of what they do
On your behalf, their friendship silently eschew

English Explanation:
Gradually abandon without revealing (beforehand) the friendship of those who pretend inability to carry out what they (really) could do

Transliteration:
Ollum Karumam Utatru Pavarkenmai
Sollaataar Sora Vital

 

Kural 819:

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யும் செயல் வேறாகவும் சொல்லும் சொல் வேறாகவும் உள்ளவரின் நட்பு, ஒருவனுக்கு கனவிலும் துன்பம் தருவதாகும்.

Couplet:

E’en in a dream the intercourse is bitterness
With men whose deeds are other than their words profess

English Explanation:
The friendship of those whose actions do not agree with their words will distress (one) even in (one’s) dreams

Transliteration:
Kanavinum Innaadhu Manno Vinaiveru
Solveru Pattaar Thotarpu

 

Kural 820:

எனைத்துங் குறுகுதல் ஓம்பல் மனைக்கெழீஇ
மன்றிற் பழிப்பார் தொடர்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனியே வீட்டில் உள்ளபோது பொருந்தியிருந்து, பலர் கூடிய மன்றத்தில் பழித்து பேசுவோரின் நட்பை எவ்வளவு சிறிய அளவிலும் அணுகாமல் விட வேண்டும்.

Couplet:

In anywise maintain not intercourse with those,
Who in the house are friends, in hall are slandering foes

English Explanation:
Avoid even the least approach to a contraction of friendship with those who would love you in private but ridicule you in public

Transliteration:
Enaiththum Kurukudhal Ompal Manaikkezheei
Mandril Pazhippaar Thotarpu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!