9. Hospitality

PREV    NEXT

Kural 81:

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வீட்டில் இருந்து பொருள்களைக் காத்து இல்வாழ்க்கை நடத்துவதெல்லாம் விருந்தினரைப் போற்றி உதவி செய்யும் பொருட்டே ஆகும்

Couplet:

All household cares and course of daily life have this in view
Guests to receive with courtesy, and kindly acts to do

English Explanation:
The whole design of living in the domestic state and laying up (property) is (to be able) to exercise the benevolence of hospitality

Transliteration:
Irundhompi Ilvaazhva Thellaam Virundhompi
Velaanmai Seydhar Poruttu

 

Kural 82:

விருந்து புறத்ததாத் தானுண்டல் சாவா
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற் றன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருந்தினராக வந்தவர் வீட்டின் புறத்தே இருக்கத் தான் மட்டும் உண்பது சாவாமருந்தாகிய அமிழ்தமே ஆனாலும் அது விரும்பத்தக்கது அன்று

Couplet:

Though food of immortality should crown the board,
Feasting alone, the guests without unfed, is thing abhorred

English Explanation:
It is not fit that one should wish his guests to be outside (his house) even though he were eating the food of immortality

Transliteration:
Virundhu Puraththadhaath Thaanuntal Saavaa
Marundheninum Ventarpaar Randru

 

Kural 83:

வருவிருந்து வைகலும் ஓம்புவான் வாழ்க்கை
பருவந்து பாழ்படுதல் இன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னை நோக்கி வரும் விருந்தினரை நாள் தோறும் போற்றுகின்றவனுடைய வாழ்க்கை, துன்பத்தால் வருந்திக் கெட்டுப் போவதில்லை.

Couplet:

Each day he tends the coming guest with kindly care;
Painless, unfailing plenty shall his household share

English Explanation:
The domestic life of the man that daily entertains the guests who come to him shall not be laid waste by poverty

Transliteration:
Varuvirundhu Vaikalum Ompuvaan Vaazhkkai
Paruvandhu Paazhpatudhal Indru

 

Kural 84:

அகனமர்ந்து செய்யாள் உறையும் முகனமர்ந்து
நல்விருந் தோம்புவான் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல விருந்தினராய் வந்தவரை முகமலர்ச்சி கொண்டு போற்றுகின்றவனுடைய வீட்டில் மனமகிழ்ந்து திருமகள் வாழ்வாள்.

Couplet:

With smiling face he entertains each virtuous guest,
‘Fortune’ with gladsome mind shall in his dwelling rest

English Explanation:
Lakshmi with joyous mind shall dwell in the house of that man who, with cheerful countenance, entertains the good as guests

Transliteration:
Akanamarndhu Seyyaal Uraiyum Mukanamarndhu
Nalvirundhu Ompuvaan Il

 

Kural 85:

வித்தும் இடல்வேண்டும் கொல்லோ விருந்தோம்பி
மிச்சில் மிசைவான் புலம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருந்தினரை முன்னே போற்றி உணவளித்து மிஞ்சிய உணவை உண்டு வாழ்கின்றவனுடைய நிலத்தில் விதையும் விதைக்க வேண்டுமோ?

Couplet:

Who first regales his guest, and then himself supplies,
O’er all his fields, unsown, shall plenteous harvests rise

English Explanation:
Is it necessary to sow the field of the man who, having feasted his guests, eats what may remain ?

Transliteration:
Viththum Italventum Kollo Virundhompi
Michchil Misaivaan Pulam


 

Kural 86:

செல்விருந் தோம்பி வருவிருந்து பார்த்திருப்பான்
நல்விருந்து வானத் தவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வந்த விருந்தினரைப் போற்றி, இனிவரும் விருந்தினரை எதிர் பார்த்திருப்பவன், வானுலகத்தில் உள்ள தேவர்க்கும் நல்ல விருந்தினனாவான்

Couplet:

The guest arrived he tends, the coming guest expects to see;
To those in heavenly homes that dwell a welcome guest is he

English Explanation:
He who, having entertained the guests that have come, looks out for others who may yet come, will be a welcome guest to the inhabitants of heaven

Transliteration:
Selvirundhu Ompi Varuvirundhu Paarththiruppaan
Nalvarundhu Vaanath Thavarkku

 

Kural 87:

இனைத்துணைத் தென்பதொன் றில்லை விருந்தின்
துணைத்துணை வேள்விப் பயன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருந்தோம்புதலாகிய வேள்வியின் பயன் இவ்வளவு என்று அளவு படுத்தி கூறத்தக்கது அன்று, விருந்தினரின் தகுதிக்கு ஏற்ற அளவினதாகும்

Couplet:

To reckon up the fruit of kindly deeds were all in vain;
Their worth is as the worth of guests you entertain

English Explanation:
The advantages of benevolence cannot be measured; the measure (of the virtue) of the guests (entertained) is the only measure

Transliteration:
Inaiththunaith Thenpadhon Rillai Virundhin
Thunaiththunai Velvip Payan

 

Kural 88:

பரிந்தோம்பிப் பற்றற்றேம் என்பர் விருந்தோம்பி
வேள்வி தலைப்படா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விருந்தினரை ஓம்பி அந்த வேள்வியில் ஈடுபடாதவர் பொருள்களை வருந்திக்காத்துப் (பின்பு இழந்து) பற்றுக்கொடு இழந்தோமே என்று இரங்குவர்

Couplet:

With pain they guard their stores, yet ‘All forlorn are we,’ they’ll cry,
Who cherish not their guests, nor kindly help supply

English Explanation:
Those who have taken no part in the benevolence of hospitality shall (at length lament) saying, “we have laboured and laid up wealth and are now without support.”

Transliteration:
Parindhompip Patratrem Enpar Virundhompi
Velvi Thalaippataa Thaar

 

Kural 89:

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வநிலையில் உள்ள வறுமை என்பது விருந்தோம்புதலைப் போற்றாத அறியாமையாகும்: அஃது அறிவிலிகளிடம் உள்ளதாகும்.

Couplet:

To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
‘Tis senseless folly, only with the senseless found

English Explanation:
That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth It is the property of the stupid

Transliteration:
Utaimaiyul Inmai Virundhompal Ompaa
Matamai Matavaarkan Untu

 

Kural 90:

மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அனிச்சப்பூ மோந்தவுடன் வாடிவிடும்: அதுபோல் முகம் மலராமல் வேறு பட்டு நோக்கியவுடன் விருந்தினர் வாடி நிற்பார்.

Couplet:

The flower of ‘Anicha’ withers away, If you do but its fragrance inhale;
If the face of the host cold welcome convey, The guest’s heart within him will fail

English Explanation:
As the Anicham flower fades in smelling, so fades the guest when the face is turned away

Transliteration:
Moppak Kuzhaiyum Anichcham Mukandhirindhu
Nokkak Kuzhaiyum Virundhu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!