80. Investigation in forming Friendships (நட்பாராய்தல்)

PREV    NEXT

Kural 791:

நாடாது நட்டலிற் கேடில்லை நட்டபின்
வீடில்லை நட்பாள் பவர்க்கு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்புச் செய்தபிறகு நட்பை உடையவர்க்கு அதிலிருந்து விடுதலை இல்லை, ஆகையால் ஆராயாமல் நட்புச் செய்வது போல் கெடுதியானது வேறு இல்லை.

Couplet:

To make an untried man your friend is ruin sure;
For friendship formed unbroken must endure

English Explanation:
As those who are of a friendly nature will not forsake (a friend) after once loving (him), there is no evil so great as contracting a friendship without due inquiry

Transliteration:
Naataadhu Nattalir Ketillai Nattapin
Veetillai Natpaal Pavarkku

 

Kural 792:

ஆய்ந்தாய்ந்து கொள்ளாதான் கேண்மை கடைமுறை
தான்சாம் துயரம் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து நட்புக் கொள்ளாதவனுடைய நட்பு, இறுதியில் தான் சாவதற்க்குக் காரணமானத் துயரத்தை உண்டாக்கிவிடும்.

Couplet:

Alliance with the man you have not proved and proved again,
In length of days will give you mortal pain

English Explanation:
The friendship contracted by him who has not made repeated inquiry will in the end grieve (him) to death

Transliteration:
Aaindhaaindhu Kollaadhaan Kenmai Kataimurai
Thaansaam Thuyaram Tharum

 

Kural 793:

குணனும் குடிமையும் குற்றமும் குன்றா
இனனும் அறிந்தியாக்க நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய குணத்தையும், குடிப்பிறப்பையும் குற்றத்தையும் குறையாத இனத்தாரின் இயல்பையும் அறிந்து அவனேடு நட்புக் கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Temper, descent, defects, associations free
From blame: know these, then let the man be friend to thee

English Explanation:
Make friendship (with one) after ascertaining (his) character, birth, defects and the whole of one’s relations

Transliteration:
Kunamum Kutimaiyum Kutramum Kundraa
Inanum Arindhiyaakka Natpu

 

Kural 794:

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயர்ந்த குடியில் பிறந்து, தன்னிடத்தில் வருகின்றப் பழிக்கு நாணுகின்றவனைப் பொருள் கொடுத்தாவது நட்பு கொள்ளவேண்டும்.

Couplet:

Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame,
Pay any price so you as friend that man may claim

English Explanation:
The friendship of one who belongs to a (good) family and is afraid of (being charged with) guilt, is worth even purchasing

Transliteration:
Kutippirandhu Thankan Pazhinaanu Vaanaik
Kotuththum Kolalventum Natpu

 

Kural 795:

அழச்சொல்லி அல்ல திடித்து வழக்கறிய
வல்லார்நட் பாய்ந்து கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நன்மை இல்லாதச் சொற்களைக் கண்டபோது வருந்தும்படியாக இடிந்துச் சொல்லி, உலகநடையை அறிய வல்லவரின் நட்பை ஆராய்ப்து கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Make them your chosen friend whose words repentance move,
With power prescription’s path to show, while evil they reprove

English Explanation:
You should examine and secure the friendship of those who can speak so as to make you weep over a crime (before its commission) or rebuke you severely (after you have done it) and are able to teach


Transliteration:
Azhachcholli Alladhu Itiththu Vazhakkariya
Vallaarnatapu Aaindhu Kolal

 

Kural 796:

கேட்டினும் உண்டோர் உறுதி கிளைஞரை
நீட்டி அளப்பதோர் கோல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேடு வந்த போதும் ஒருவகை நன்மை உண்டு, அக் கேடு ஒருவனுடைய நண்பரின் இயல்புகளை நீட்டிஅளந்து பார்ப்பதொரு கோலாகும்.

Couplet:

Ruin itself one blessing lends:
‘Tis staff that measures out one’s friends

English Explanation:
Even in ruin there is some good; (for) it is a rod by which one may measure fully (the affection of one’s) relations

Transliteration:
Kettinum Untor Urudhi Kilaignarai
Neetti Alappadhor Kol

 

Kural 797:

ஊதியம் என்ப தொருவற்குப் பேதையார்
கேண்மை ஒரீஇ விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு ஊதியம் என்று சொல்லப்படுவது, அறிவில்லாதவறுடன் செய்து கொண்ட நட்பிலிருந்து நீங்கி அவரைக் கைவிடுதலாகும்.

Couplet:

‘Tis gain to any man, the sages say,
Friendship of fools to put away

English Explanation:
It is indead a gain for one to renounce the friendship of fools

Transliteration:
Oodhiyam Enpadhu Oruvarkup Pedhaiyaar
Kenmai Oreei Vital

 

Kural 798:

உள்ளற்க உள்ளஞ் சிறுகுவ கொள்ளற்க
அல்லற்கண் ஆற்றறுப்பார் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கம் குறைவதற்குக் காரணமான செயல்களை எண்ணாமலிருக்க வேண்டும், அதுபோல் துன்பம் வந்த போது கைவிடுகின்றவரின் நட்பைக் கொள்ளாதிருக்க வேண்டும்.

Couplet:

Think not the thoughts that dwarf the soul; nor take
For friends the men who friends in time of grief forsake

English Explanation:
Do not think of things that discourage your mind, nor contract friendship with those who would forsake you in adversity

Transliteration:
Ullarka Ullam Sirukuva Kollarka
Allarkan Aatraruppaar Natpu

 

Kural 799:

கெடுங்காலைக் கைவிடுவார் கேண்மை அடுங்காலை
உள்ளினும் உள்ளஞ் சுடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கேடு வரும் காலத்தில் கைவிட்டு ஒதுங்குகின்றவரின் நட்பு, எமன் கொல்லும் காலத்தில் நினைத்தாலும் நினைத்த உள்ளத்தை வருத்தும்.

Couplet:

Of friends deserting us on ruin’s brink,
‘Tis torture e’en in life’s last hour to think

English Explanation:
The very thought of the friendship of those who have deserted one at the approach of adversity will burn one’s mind at the time of death

Transliteration:
Ketungaalaik Kaivituvaar Kenmai Atungaalai
Ullinum Ullanj Chutum

 

Kural 800:

மருவுக மாசற்றார் கேண்மையொன் றீத்தும
ஒருவுக ஒப்பிலார் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமற்றவருடைய நட்பைக் கொள்ள வேண்டும், ஒத்தபண்பை இல்லாதவறுடைய நட்பை ஒன்றைக் கொடுத்தாவது கைவிட வேண்டும்.

Couplet:

Cling to the friendship of the spotless one’s; whate’er you pay
Renounce alliance with the men of evil way

English Explanation:
Continue to enjoy the friendship of the pure; (but) renounce even with a gift, the friendship of those who do not agree (with the world)

Transliteration:
Maruvuka Maasatraar Kenmaion Reeththum
Oruvuka Oppilaar Natpu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!