79. Friendship (நட்பு)

PREV    NEXT

Kural 781:

செயற்கரிய யாவுள நட்பின் அதுபோல்
வினைக்கரிய யாவுள காப்பு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்பைப்போல் செய்து கொள்வதற்கு அருமையானவை எவை உள்ளன, அதுபோல் தொழிலுக்கு அரிய காவலாக இருப்பவை எவை உள்ளன.

Couplet:

What so hard for men to gain as friendship true
What so sure defence ‘gainst all that foe can do

English Explanation:
What so sure defence ‘gainst all that foe can do?

Transliteration:
Seyarkariya Yaavula Natpin Adhupol
Vinaikkariya Yaavula Kaappu

 

Kural 782:

நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
பின்னீர பேதையார் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவுடையவரின் நட்பு பிறை நிறைந்து வருதல் போன்ற தன்மையுடையது, அறிவில்லாதவரின் நட்பு முழுமதி தேய்ந்து பின் செல்லுதல் போன்ற தன்மையுடையன.

Couplet:

Friendship with men fulfilled of good Waxes like the crescent moon;
Friendship with men of foolish mood, Like the full orb, waneth soon

English Explanation:
The friendship of the wise waxes like the new moon; (but) that of fools wanes like the full moon

Transliteration:
Niraineera Neeravar Kenmai Piraimadhip
Pinneera Pedhaiyaar Natpu

 

Kural 783:

நவில்தொறும் நூனயம் போலும் பயில்தொறும்
பண்புடை யாளர் தொடர்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழகப் பழக நற்பண்பு உடையவரின் நட்பு இன்பம் தருதல், நூலின் நற்பொருள் கற்கக் கற்க மேன்மேலும் இன்பம் தருதலைப் போன்றதாகும்.

Couplet:

Learned scroll the more you ponder, Sweeter grows the mental food;
So the heart by use grows fonder, Bound in friendship with the good

English Explanation:
Like learning, the friendship of the noble, the more it is cultivated, the more delightful does it become

Transliteration:
Navildhorum Noolnayam Polum Payildhorum
Panputai Yaalar Thotarpu

 

Kural 784:

நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதிக்கண்
மேற்சென் றிடித்தற் பொருட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்புச் செய்தல் ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழும் பொருட்டு அன்று, நண்பர் நெறிக்கடந்து செல்லும் போது முற்ப்பட்டுச் சென்று இடித்துரைப்பதற்காகும்.

Couplet:

Nor for laughter only friendship all the pleasant day,
But for strokes of sharp reproving, when from right you stray

English Explanation:
Friendship is to be practised not for the purpose of laughing but for that of being beforehand in giving one another sharp rebukes in case of transgression

Transliteration:
Nakudhar Poruttandru Nattal Mikudhikkan
Mersenaru Itiththar Poruttu

 

Kural 785:

புணர்ச்சி பழகுதல் வேண்டா உணர்ச்சிதான்
நட்பாங் கிழமை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்புச் செய்வதற்குத் தொடர்பும் பழக்கமும் வேண்டியதில்லை, ஒத்த உணர்ச்சியே நட்பு ஏற்படுத்துவதற்கு வேண்டிய உரிமையைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Not association constant, not affection’s token bind;
‘Tis the unison of feeling friends unites of kindred mind

English Explanation:
Living together and holding frequent intercourse are not necessary (for friendship); (mutual) understanding can alone create a claim for it

Transliteration:
Punarchchi Pazhakudhal Ventaa Unarchchidhaan
Natpaang Kizhamai Tharum


 

Kural 786:

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்
தகநக நட்பது நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முகம் மட்டும் மலரும் படியா நட்பு செய்வது நட்பு அன்று, நெஞ்சமும் மலரும் படியாக உள்ளன்பு கொண்டு நட்பு செய்வதே நட்பு ஆகும்.

Couplet:

Not the face’s smile of welcome shows the friend sincere,
But the heart’s rejoicing gladness when the friend is near

English Explanation:
The love that dwells (merely in the smiles of the face is not friendship; (but) that which dwells deep in the smiles of the heart is true friendship

Transliteration:
Mukanaka Natpadhu Natpandru Nenjaththu
Akanaka Natpadhu Natpu

 

Kural 787:

அழிவி னவைநீக்கி ஆறுய்த் தழிவின்கண்
அல்லல் உழப்பதாம் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழிவைத் தரும் தீமைகளிலிருந்து நீக்கி, நல்ல வழியில் நடக்கச் செய்து, அழிவுவந்த காலத்தில் உடனிருந்து துன்பப்படுவதே நட்பாகும்.

Couplet:

Friendship from ruin saves, in way of virtue keeps;
In troublous time, it weeps with him who weeps

English Explanation:
(True) friendship turns aside from evil (ways) makes (him) walk in the (good) way, and, in case of loss if shares his sorrow (with him)

Transliteration:
Azhivi Navaineekki Aaruyththu Azhivinkan
Allal Uzhappadhaam Natpu

 

Kural 788:

உடுக்கை இழந்தவன் கைபோல ஆங்கே
இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடைநெகிழ்ந்தவனுடைய கை, உடனே உதவிக்காப்பது போல் (நண்பனுக்குத் துன்பம் வந்தால்) அப்போதே சென்று துன்பத்தைக் களைவது நட்பு.

Couplet:

As hand of him whose vesture slips away,
Friendship at once the coming grief will stay

English Explanation:
(True) friendship hastens to the rescue of the afflicted (as readily) as the hand of one whose garment is loosened (before an assembly)

Transliteration:
Utukkai Izhandhavan Kaipola Aange
Itukkan Kalaivadhaam Natpu

 

Kural 789:

நட்பிற்கு வீற்றிருக்கை யாதெனிற் கொட்பின்றி
ஒல்லும்வாய் ஊன்றும் நிலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நட்புக்கு சிறந்த நிலை எது என்றால், எப்போதும் வேறுபடுதல் இல்லாமல், முடியும் போதெல்லாம் உதவி செய்து தாங்கும் நிலையாகும்.

Couplet:

And where is friendship’s royal seat? In stable mind,
Where friend in every time of need support may find

English Explanation:
Friendship may be said to be on its throne when it possesses the power of supporting one at all times and under all circumstances, (in the practice or virtue and wealth)

Transliteration:
Natpirku Veetrirukkai Yaadhenin Kotpindri
Ollumvaai Oondrum Nilai

 

Kural 790:

இனையர் இவரெமக் கின்னம்யாம் என்று
புனையினும் புல்லென்னும் நட்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இவர் எமக்கு இத்தன்மையானவர், யாம் இவர்க்கு இத் தன்மையுடையேம் என்று புனைந்துரைத்தாலும் நட்பு சிறப்பிழந்து விடும்.

Couplet:

Mean is the friendship that men blazon forth,
‘He’s thus to me’ and ‘such to him my worth’

English Explanation:
Though friends may praise one another saying, “He is so intimate with us, and we so much (with him)”; (still) such friendship will appear mean

Transliteration:
Inaiyar Ivaremakku Innamyaam Endru
Punaiyinum Pullennum Natpu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!