78. Military Spirit (படைச் செருக்கு)

PREV    NEXT

Kural 771:

என்னைமுன் நில்லன்மின் தெவ்விர் பலரென்னை
முன்னின்று கல்நின் றவர்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரே! என்னுடைய தலைவர் முன் எதிர்த்து நிற்காதீர்கள், என்னுடைய தலைவர் முன் எதிர்த்து நின்று கல்வடிவாய் நின்றவர் பலர்.

Couplet:

Ye foes stand not before my lord for many a one
Who did my lord withstand, now stands in stone

English Explanation:
O my foes, stand not before my leader; (for) many are those who did so but afterwards stood (in the shape of) statues

Transliteration:
Ennaimun Nillanmin Thevvir Palarennai
Munnindru Kalnin Ravar

 

Kural 772:

கான முயலெய்த அம்பினில் யானை
பிழைத்தவேல் ஏந்தல் இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காட்டில் ஓடுகின்ற முயலை நோக்கி குறிதவறாமல் எய்த அம்பை ஏந்துதலைவிட, வெட்ட வெளியில் நின்ற யானை மேல் எறிந்து தவறிய வேலை ஏந்துதல் சிறந்தது.

Couplet:

Who aims at elephant, though dart should fail, has greater praise
Than he who woodland hare with winged arrow slays

English Explanation:
It is more pleasant to hold the dart that has missed an elephant than that which has hit hare in the forest

Transliteration:
Kaana Muyaleydha Ampinil Yaanai
Pizhaiththavel Endhal Inidhu

 

Kural 773:

பேராண்மை என்ப தறுகனொன் றுற்றக்கால்
ஊராண்மை மற்றதன் எஃகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரை எதிர்த்து நிற்க்கும் வீரத்தை மிக்க ஆண்மை என்று கூறுவர், ஒரு துன்பம் வந்த போது பகைவர்க்கும் உதவிச் செய்தலை அந்த ஆண்மையின் கூர்மை என்று கூறுவர்.

Couplet:

Fierceness in hour of strife heroic greatness shows;
Its edge is kindness to our suffering foes

English Explanation:
The learned say that fierceness (incontest with a foe) is indeed great valour; but to become a benefactor in case of accident (to a foe) is the extreme (limit) of that valour

Transliteration:
Peraanmai Enpa Tharukanon Rutrakkaal
Ooraanmai Matradhan Eqku

 

Kural 774:

கைவேல் களிற்றொடு போக்கி வருபவன்
மெய்வேல் பறியா நகும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கையில் ஏந்திய வேலை ஒரு யானையின் மேல் எறிந்து துரத்திவிட்டு, வேறு வேல் தேடி வருகின்றவன் தன் மார்பில் பட்டிருந்த வேலைக் கண்டு பறித்து மகிழ்கின்றான்.

Couplet:

At elephant he hurls the dart in hand; for weapon pressed,
He laughs and plucks the javelin from his wounded breast

English Explanation:
The hero who after casting the lance in his hand on an elephant, comes (in search of another) will pluck the one (that sticks) in his body and laugh (exultingly)

Transliteration:
Kaivel Kalitrotu Pokki Varupavan
Meyvel Pariyaa Nakum

 

Kural 775:

விழித்தகண் வேல்கொண் டெறிய அழித்திமைப்பின்
ஓட்டன்றோ வன்க ணவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரை சினந்து நோக்கியக் கண், அவர் வேலைக் கொண்டு எறிந்த போது மூடி இமைக்குமானால், அது வீரமுடையவர்க்குத் தோல்வி அன்றோ.

Couplet:

To hero fearless must it not defeat appear,
If he but wink his eye when foemen hurls his spear

English Explanation:
Is it not a defeat to the valiant to wink and destroy their ferocious look when a lance in cast at them (by their foe) ?


Transliteration:
Vizhiththakan Velkona Teriya Azhiththimaippin
Ottandro Vanka Navarkku

 

Kural 776:

விழுப்புண் படாதநாள் எல்லாம் வழுக்கினுள்
வைக்குந்தன் நாளை எடுத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வீரன் தன் கழிந்த நாட்களைக் கணக்கிட்டு, விழுப்புண் படாத நாட்களை எல்லாம் பயன் படாமல் தவறிய நாட்களுள் சேர்ப்பான்.

Couplet:

The heroes, counting up their days, set down as vain
Each day when they no glorious wound sustain

English Explanation:
The hero will reckon among wasted days all those on which he had not received severe wounds

Transliteration:
Vizhuppun Pataadhanaal Ellaam Vazhukkinul
Vaikkumdhan Naalai Etuththu

 

Kural 777:

சுழலும் இசைவேண்டி வேண்டா உயிரார்
கழல்யாப்புக் காரிகை நீர்த்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பரந்து நிற்க்கும் புகழை விரும்பி, உயிர்வாழ்வையும் விரும்பாத வீரர், வீரக் கழலை காலில் கட்டிக்கொள்ளுதல் அழகு செய்யும் தன்மையுடையதாகும்.

Couplet:

Who seek for world-wide fame, regardless of their life,
The glorious clasp adorns, sign of heroic strife

English Explanation:
The fastening of ankle-ring by those who disire a world-wide renown and not (the safety of) their lives is like adorning (themselves)

Transliteration:
Suzhalum Isaiventi Ventaa Uyiraar
Kazhalyaappuk Kaarikai Neerththu

 

Kural 778:

உறினுயிர் அஞ்சா மறவர் இறைவன்
செறினுஞ்சீர் குன்றல் இலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர்வந்தால் உயிரின் பொருட்டு அஞ்சாமல் போர் செய்யத் துணியும் வீரர், அரசன் சினந்தாலும் தம்முடைய சிறப்புக் குன்றாதவர் ஆவர்.

Couplet:

Fearless they rush where’er ‘the tide of battle rolls’;
The king’s reproof damps not the ardour of their eager souls

English Explanation:
The heroes who are not afraid of losing their life in a contest will not cool their ardour, even if the king prohibits (their fighting)

Transliteration:
Urinuyir Anjaa Maravar Iraivan
Serinum Seerkundral Ilar

 

Kural 779:

இழைத்த திகவாமைச் சாவாரை யாரே
பிழைத்த தொறுக்கிற் பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் உரைத்த சூள் தவராத படி போர் செய்து சாக வல்லவரை, அவர் செய்தப் பிழைக்காக தண்டிக்க வல்லவர் யார்.

Couplet:

Who says they err, and visits them scorn,
Who die and faithful guard the vow they’ve sworn

English Explanation:
Who would reproach with failure those who seal their oath with their death ?

Transliteration:
Izhaiththadhu Ikavaamaich Chaavaarai Yaare
Pizhaiththadhu Orukkir Pavar

 

Kural 780:

புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்கா
டிரந்துகோட் டக்க துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மைக் காத்த தலைவருடைய கண்கள் நீர் பெருக்குமாறு சாகப் பெற்றால், சாவு இரந்தாவது பெற்றுக் கொள்ளத் தக்க பெருமை உடையதாகும்.

Couplet:

If monarch’s eyes o’erflow with tears for hero slain,
Who would not beg such boon of glorious death to gain

English Explanation:
If (heroes) can so die as to fill with tears the eyes of their rulers, such a death deserves to be obtained even by begging

Transliteration:
Purandhaarkan Neermalkach Chaakirpin Saakkaatu
Irandhukol Thakkadhu Utaiththu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!