77. The Excellence of an Army (படை மாட்சி)

PREV    NEXT

Kural 761:

உறுப்பமைந் தூறஞ்சா வெல்படை வேந்தன்
வெறுக்கையுள் எல்லாம் தலை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எல்லா உறுப்புக்களும் நிறைந்ததாய் இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாததாய் உள்ள வெற்றி தரும் படை, அரசனுடைய செல்வங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

Couplet:

A conquering host, complete in all its limbs, that fears no wound,
Mid treasures of the king is chiefest found

English Explanation:
The army which is complete in (its) parts and conquers without fear of wounds is the chief wealth of the king

Transliteration:
Uruppamaindhu Ooranjaa Velpatai Vendhan
Verukkaiyul Ellaam Thalai

 

Kural 762:

உலைவிடத் தூறஞ்சா வன்கண் தொலைவிடத்துத்
தொல்படைக் கல்லால் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போரில் அழிவு வந்தவிடத்தில் வலிமைக் குன்றினாலும், இடையூறுகளுக்கு அஞ்சாத அஞ்சாமை தொன்றுதொட்டுப் பெருமை உடையபடைக்கு அல்லாமல் முடியாது.

Couplet:

In adverse hour, to face undaunted might of conquering foe,
Is bravery that only veteran host can show

English Explanation:
Ancient army can alone have the valour which makes it stand by its king at the time of defeat, fearless of wounds and unmindful of its reduced strength

Transliteration:
Ulaivitaththu Ooranjaa Vankan Tholaivitaththuth
Tholpataik Kallaal Aridhu

 

Kural 763:

ஒலித்தக்கால் என்னாம் உவரி எலிப்பகை
நாகம் உயிர்ப்பக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எலியாகிய பகைக்கூடி கடல் போல் ஒலித்தாலும் என்ன தீங்கு ஏற்ப்படும், பாம்பு மூச்சு விட்ட அளவில் அவைக் கெட்டழியும்.

Couplet:

Though, like the sea, the angry mice send forth their battle cry;
What then? The dragon breathes upon them, and they die

English Explanation:
What if (a host of) hostile rats roar like the sea ? They will perish at the mere breath of the cobra

Transliteration:
Oliththakkaal Ennaam Uvari Ela�ppakai
Naakam Uyirppak Ketum

 

Kural 764:

அழிவின் றறைபோகா தாகி வழிவந்த
வன்க ணதுவே படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(போர் முனையில்) அழிவு இல்லாததாய்(பகைவருடைய) வஞ்சனைக்கு இரையாகாததாய், தொன்று தொட்டுவந்த அஞ்சாமை உடையதே படையாகும்.

Couplet:

That is a host, by no defeats, by no desertions shamed,
For old hereditary courage famed

English Explanation:
That indeed is an army which has stood firm of old without suffering destruction or deserting (to the enemy)

Transliteration:
Azhivindri Araipokaa Thaaki Vazhivandha
Vanka Nadhuve Patai

 

Kural 765:

கூற்றுடன்று மேல்வரினும் கூடி எதிர்நிற்கும்
ஆற்ற லதுவே படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எமனே சினங்கொண்டு தன் மேல் எதிர்த்து வந்தாலும் ஒன்றாகத் திரண்டு எதிர்த்து நிற்க்கும் ஆற்றல் உடையதே படையாகும்.

Couplet:

That is a ‘host’ that joins its ranks, and mightily withstands,
Though death with sudden wrath should fall upon its bands

English Explanation:
That indeed is an army which is capable of offering a united resistance, even if Yama advances against it with fury

Transliteration:
Kootrutandru Melvarinum Kooti Edhirnirkum
Aatra Ladhuve Patai


 

Kural 766:

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்
எனநான்கே ஏமம் படைக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வீரம், மானம், சிறந்த வழியில் நடக்கும் நடக்கை, தலைவரால் நம்பித் தெளியப்படுதல் ஆகிய இந்த நான்கு பண்புகளும் படைக்கு சிறந்தவையாகும்.

Couplet:

Valour with honour, sure advance in glory’s path, with confidence;
To warlike host these four are sure defence

English Explanation:
Valour, honour, following in the excellent-footsteps (of its predecessors) and trust-worthiness; these four alone constitute the safeguard of an army

Transliteration:
Maramaanam Maanta Vazhichchelavu Thetram
Enanaanke Emam Pataikku

 

Kural 767:

தார்தாங்கிச் செல்வது தானை தலைவந்த
போர்தாங்கும் தன்மை அறிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் மேல் எதிர்த்து வந்த பகைவரின் போரைத்தாங்கி, வெல்லும் தன்மை அறிந்து அவனுடைய தூசிப்படையை எதிர்த்துச் செல்லவல்லதே படையாகும்.

Couplet:

A valiant army bears the onslaught, onward goes,
Well taught with marshalled ranks to meet their coming foes

English Explanation:
That is an army which knowing the art of warding off an impending struggle, can bear against the dust-van (of a hostile force)

Transliteration:
Thaardhaangich Chelvadhu Thaanai Thalaivandha
Pordhaangum Thanmai Arindhu

 

Kural 768:

அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை
படைத்தகையால் பாடு பெறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர் செய்யும் வீரமும்( எதிர்ப்பைத் தாங்கும்) ஆற்றலுமும் இல்லையானால் படைத்தன்னுடைய அணிவகுப்பால் பெருமை பெறும்.

Couplet:

Though not in war offensive or defensive skilled;
An army gains applause when well equipped and drilled

English Explanation:
Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance

Transliteration:
Ataldhakaiyum Aatralum Illeninum Thaanai
Pataiththakaiyaal Paatu Perum

 

Kural 769:

சிறுமையும் செல்லாத் துனியும் வறுமையும்
இல்லாயின் வெல்லும் படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் அளவு சிறிதாகத் தேய்தலும், தலைவரிடம் நீங்காத வெறுப்பும் வறுமையும் இல்லாதிருக்குமானால் அத்தகைய படை வெற்றி பெறும்.

Couplet:

Where weakness, clinging fear and poverty
Are not, the host will gain the victory

English Explanation:
An army can triumph (over its foes) if it is free from diminution; irremediable aversion and poverty

Transliteration:
Sirumaiyum Sellaath Thuniyum Varumaiyum
Illaayin Vellum Patai

 

Kural 770:

நிலைமக்கள் சால உடைத்தெனினும் தானை
தலைமக்கள் இல்வழி இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நெடுங்காலமாக நிலைத்திருக்கும் வீரர் பலரை உடையதே ஆனாலும், தலைமைதாங்கும் தலைவர் இல்லாத போது படைக்குப் பெருமை இல்லையாகும்.

Couplet:

Though men abound, all ready for the war,
No army is where no fit leaders are

English Explanation:
Though an army may contain a large number of permanent soldiers, it cannot last if it has no generals

Transliteration:
Nilaimakkal Saala Utaiththeninum Thaanai
Thalaimakkal Ilvazhi Il

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!