76. Way of Accumulating Wealth (பொருள் செயல்வகை)

PREV    NEXT

Kural 751:

பொருளல் லவரைப் பொருளாகச் செய்யும்
பொருளல்ல தில்லை பொருள்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு பொருளாக மதிக்கத் தகாதவரையும், மதிப்புடையவராகச் செய்வதாகிய பொருள் அல்லாமல் சிறப்புடைய பொருள் வேறு இல்லை.

Couplet:

Nothing exists save wealth, that can
Change man of nought to worthy man

English Explanation:
Besides wealth there is nothing that can change people of no importance into those of (some) importance

Transliteration:
Porulal Lavaraip Porulaakach Cheyyum
Porulalladhu Illai Porul

 

Kural 752:

இல்லாரை எல்லாரும் எள்ளுவர் செல்வரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் இல்லாதவரை (வேறு நன்மை உடையவராக இருந்தாலும்) எல்லாரும் இகழ்வார், செல்வரை (வேறு நன்மை இல்லாவிட்டாலும்) எல்லாரும் சிறப்பு செய்வர்.

Couplet:

Those who have nought all will despise;
All raise the wealthy to the skies

English Explanation:
All despise the poor; (but) all praise the rich

Transliteration:
Illaarai Ellaarum Elluvar Selvarai
Ellaarum Seyvar Sirappu

 

Kural 753:

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் என்று சொல்லப்படுகின்ற நந்தா விளக்கு, நினைத்த இடத்திற்குச் சென்று உள்ள இடையூற்றைக் கெடுக்கும்

Couplet:

Wealth, the lamp unfailing, speeds to every land,
Dispersing darkness at its lord’s command

English Explanation:
The imperishable light of wealth goes into regions desired (by its owner) and destroys the darkness (of enmity therein)

Transliteration:
Porulennum Poiyaa Vilakkam Irularukkum
Enniya Theyaththuch Chendru

 

Kural 754:

அறனீனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சேர்க்கும் திறம் அறிந்து தீமை ஒன்றும் இல்லாமல், சேர்க்கப் பட்டுவந்த பொருள் ஒருவனுக்கு அறத்தையும் கொடுக்கும் இன்பத்தையும் கொடுக்கும்.

Couplet:

Their wealth, who blameless means can use aright,
Is source of virtue and of choice delight

English Explanation:
The wealth acquired with a knowledge of the proper means and without foul practices will yield virtue and happiness

Transliteration:
Araneenum Inpamum Eenum Thiranarindhu
Theedhindri Vandha Porul

 

Kural 755:

அருளொடும் அன்பொடும் வாராப் பொருளாக்கம்
புல்லார் புரள விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அருளோடும், அன்போடும் பொருந்தாத வழிகளில் வந்த செல்வத்தின் ஆக்கத்தைப் பெற்று மகிழாமல் அதைத் தீமையானது என்று நீக்கிவிட வேண்டும்.

Couplet:

Wealth gained by loss of love and grace,
Let man cast off from his embrace

English Explanation:
(Kings) should rather avoid than seek the accumulation of wealth which does not flow in with mercy and love

Transliteration:
Arulotum Anpotum Vaaraap Porulaakkam
Pullaar Purala Vital


 

Kural 756:

உறுபொருளும் உல்கு பொருளுந்தன் ஒன்னார்த்
தெறுபொருளும் வேந்தன் பொருள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இறையாக வந்து சேரும் பொருளும், சுங்கமாகக் கொள்ளும் பொருளும், தன் பகைவரை வென்று திறமையாகக் கொள்ளும் பொருளும் அரசனுடைய பொருள்களாகும்.

Couplet:

Wealth that falls to him as heir, wealth from the kingdom’s dues,

English Explanation:
The spoils of slaughtered foes; these are the royal revenues

Transliteration:
Uruporulum Ulku Porulumdhan Onnaarth
Theruporulum Vendhan Porul

 

Kural 757:

அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னும்
செல்வச் செவிலியால் உண்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பினால் பெறப்பட்ட அருள் என்றுக் கூறப்படும் குழந்தை, பொருள் என்றுக் கூறப்படும் செல்வமுள்ள செவிலித் தாயால் வளர்வதாகும்.

Couplet:

‘Tis love that kindliness as offspring bears:
And wealth as bounteous nurse the infant rears

English Explanation:
The child mercy which is borne by love grows under the care of the rich nurse of wealth

Transliteration:
Arulennum Anpeen Kuzhavi Porulennum
Selvach Cheviliyaal Untu

 

Kural 758:

குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால் தன்கைத்தொன்
றுண்டாகச் செய்வான் வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் கைப்பொருள் ஒன்று தன்னிடம் இருக்க அதைக் கொண்டு ஒருவன் செயல் செய்தால், மலையின் மேல் ஏறி யானைப் போரைக் கண்டாற் போன்றது.

Couplet:

As one to view the strife of elephants who takes his stand,
On hill he’s climbed, is he who works with money in his hand

English Explanation:
An undertaking of one who has wealth in one’s hands is like viewing an elephant-fight from a hill-top

Transliteration:
Kundreri Yaanaip Por Kantatraal Thankaiththondru
Untaakach Cheyvaan Vinai

 

Kural 759:

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எஃதனிற் கூரிய தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் பொருளை ஈட்டவேண்டும், அவனுடைய பகைவரின் செருக்கைக் கெடுக்க வல்ல வாள் அதைவிடக் கூர்மையானது வேறு இல்லை.

Couplet:

Make money! Foeman’s insolence o’ergrown
To lop away no keener steel is known

English Explanation:
Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it

Transliteration:
Seyka Porulaich Cherunar Serukkarukkum
Eqkadhanir Kooriya Thil

 

Kural 760:

ஒண்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க் கெண்பொருள்
ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சிறந்ததாகிய பொருளை மிகுதியாக ஈட்டியவர்க்கு, மற்ற அறமும் இன்பமுமாகிய இரண்டும் ஒரு சேரக்கைகூடும் எளிய பொருளாகும்.

Couplet:

Who plenteous store of glorious wealth have gained,
By them the other two are easily obtained

English Explanation:
To those who have honestly acquired an abundance of riches, the other two, (virtue and pleasure) are things easy (of acquisition)

Transliteration:
Onporul Kaazhppa Iyatriyaarkku Enporul
Enai Irantum Orungu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!