75. The Fortification (அரண்)

PREV    NEXT

Kural 741:

ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்
போற்று பவர்க்கும் பொருள்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(படையெடுத்தும்) போர் செய்யச் செல்பவர்க்கும் அரண் சிறந்ததாகும், (படையெடுத்தவர்க்கு) அஞ்சித் தன்னை புகழிடமாக அடைந்தவர்க்கும் அது சிறந்ததாகும்.

Couplet:

A fort is wealth to those who act against their foes;
Is wealth to them who, fearing, guard themselves from woes

English Explanation:
A fort is an object of importance to those who march (against their foes) as well as to those who through fear (of pursuers) would seek it for shelter

Transliteration:
Aatru Pavarkkum Aranporul Anjiththar
Potru Pavarkkum Porul

 

Kural 742:

மணிநீரும் மண்ணும் மலையும் அணிநிழற்
காடும் உடைய தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மணிபோல் தெளிந்த நீரும், வெட்ட வெளியான நிலமும், மலையும், அழகிய நிழல் உடைய காடும் ஆகிய இவை நான்கும் உள்ளதே அரண் ஆகும்.

Couplet:

A fort is that which owns fount of waters crystal clear,
An open space, a hill, and shade of beauteous forest near

English Explanation:
A fort is that which has everlasting water, plains, mountains and cool shady forests

Transliteration:
Manineerum Mannum Malaiyum Aninizhar
Kaatum Utaiya Tharan

 

Kural 743:

உயர்வகலந் திண்மை அருமையிந் நான்கின்
அமைவரண் என்றுரைக்கும் நூல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உயரம், அகலம், உறுதி, பகைவரால் அழிக்க முடியாத அருமை ஆகிய இந்த நான்கும் அமைந்திப்பதே அரண் என்று நூலோர் கூறுவர்.

Couplet:

Height, breadth, strength, difficult access:
Science declares a fort must these possess

English Explanation:
The learned say that a fortress is an enclosure having these four (qualities) viz, height, breadth, strength and inaccessibility

Transliteration:
Uyarvakalam Thinmai Arumaiin Naankin
Amaivaran Endruraikkum Nool

 

Kural 744:

சிறுகாப்பிற் பேரிடத்த தாகி உறுபகை
ஊக்கம் அழிப்ப தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காக்க வேண்டிய இடம் சிறியதாய், மற்ற இடம் பெரிய பரப்புள்ளதாய், தன்னை எதிர்த்துவந்த பகைவரிருடைய ஊக்கத்தை அழிக்க வல்லது அரண் ஆகும்.

Couplet:

A fort must need but slight defence, yet ample be,
Defying all the foeman’s energy

English Explanation:
A fort is that which has an extensive space within, but only small places to be guarded, and such as can destroy the courage of besieging foes

Transliteration:
Sirukaappir Peritaththa Thaaki Urupakai
Ookkam Azhippa Tharan

 

Kural 745:

கொளற்கரிதாய்க் கொண்டகூழ்த் தாகி அகத்தார்
நிலைக்கெளிதாம் நீர தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாததாய், தன்னிடம் உணவுபொருள் கொண்டதாய், உள்ளிருப்போர் நிலைத்திருப்பதர்க்கு எளிதாகிய தன்மை உடையது அரண்.

Couplet:

Impregnable, containing ample stores of food,
A fort for those within, must be a warlike station good

English Explanation:
A fort is that which cannot be captured, which abounds in suitable provisions, and affords a position of easy defence to its inmates

Transliteration:
Kolarkaridhaaik Kontakoozhth Thaaki Akaththaar
Nilaikkelidhaam Neeradhu Aran


 

Kural 746:

எல்லாப் பொருளும் உடைத்தா யிடத்துதவும்
நல்லா ளுடைய தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னிடம் (உள்ளவர்க்கு) எல்லாப் பொருளும் உடையதாய், போர் நெருக்கடியானவிடத்தில் உதவ வல்ல நல்ல விரர்களை உடையது அரண் ஆகும்.

Couplet:

A fort, with all munitions amply stored,
In time of need should good reserves afford

English Explanation:
A fort is that which has all (needful) things, and excellent heroes that can help it against destruction (by foes)

Transliteration:
Ellaap Porulum Utaiththaai Itaththudhavum
Nallaal Utaiyadhu Aran

 

Kural 747:

முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரிய தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முற்றுகையிட்டும் முற்றுகையிடாமல் போர் செய்தும், வஞ்சனை செய்தும் எப்படியும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாத அருமை உடையது அரண் ஆகும்.

Couplet:

A fort should be impregnable to foes who gird it round,
Or aim there darts from far, or mine beneath the ground

English Explanation:
A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it

Transliteration:
Mutriyum Mutraa Therindhum Araippatuththum
Patrar Kariyadhu Aran

 

Kural 748:

முற்றாற்றி முற்றி யவரையும் பற்றாற்றிப்
பற்றியார் வெல்வ தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முற்றுகையிடுவதில் வல்லமை கொண்டு முற்றுகை இட்டவரையும், (உள்ளிருந்தவர் பற்றிய) பற்றை விடாமலிருந்து வெல்வதற்கு உரியது அரண் ஆகும்.

Couplet:

Howe’er the circling foe may strive access to win,
A fort should give the victory to those who guard within

English Explanation:
That is a fort whose inmates are able to overcome without losing their ground, even abler men who have besieged it

Transliteration:
Mutraatri Mutri Yavaraiyum Patraatrip
Patriyaar Velvadhu Aran

 

Kural 749:

முனைமுகத்து மாற்றலர் சாய வினைமுகத்து
வீறெய்தி மாண்ட தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
போர் முனையில் பகைவர் அழியும் படியாக (உள்ளிருந்தவர்செய்யும்) போர்ச் செயல்வகையால் பெருமைப் பெற்றுச் சிறப்புடையதாய் விளங்குவது அரண் ஆகும்.

Couplet:

At outset of the strife a fort should foes dismay;
And greatness gain by deeds in every glorious day

English Explanation:
A fort is that which derives excellence from the stratagems made (by its inmates) to defeat their enemies in the battlefield

Transliteration:
Munaimukaththu Maatralar Saaya Vinaimukaththu
Veereydhi Maanta Tharan

 

Kural 750:

எனைமாட்சித் தாகியக் கண்ணும் வினைமாட்சி
இல்லார்கண் இல்ல தரண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எத்தகைய பெருமையை உடையதாக இருந்த போதிலும், செயல்வகையால் சிறப்பு இல்லாதவரரிடத்தில் அரண் பயனில்லாததாகும். பொருள் செயல்வகை

Couplet:

Howe’er majestic castled walls may rise,
To craven souls no fortress strength supplies

English Explanation:
Although a fort may possess all (the above-said) excellence, it is, as it were without these, if its inmates possess not the excellence of action

Transliteration:
Enaimaatchith Thaakiyak Kannum Vinaimaatchi
Illaarkan Illadhu Aran

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!