74. The Land (நாடு)

PREV    NEXT

Kural 731:

தள்ளா விளையுளும் தக்காரும் தாழ்விலாச்
செல்வருஞ் சேர்வது நாடு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குறையாத விளைபொருளும் தக்க அறிஞரும் கேடில்லாத செல்வம் உடையவரும் கூடிப் பொருந்தியுள்ள நாடே நாடாகும்.

Couplet:

Where spreads fertility unfailing, where resides a band,
Of virtuous men, and those of ample wealth, call that a ‘land’

English Explanation:
A kingdom is that in which (those who carry on) a complete cultivation, virtuous persons, and

Transliteration:
Thallaa Vilaiyulum Thakkaarum Thaazhvilaach
Chelvarum Servadhu Naatu

 

Kural 732:

பெரும்பொருளாற் பெட்டக்க தாகி அருங்கேட்டால்
ஆற்ற விளைவது நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மிக்க பொருள் வளம் உடையதாய், எல்லோரும் விரும்பத்தக்கதாய் கேடு இல்லாததாய், மிகுதியாக விளைபொருள் தருவதே நாடாகும்.

Couplet:

That is a ‘land’ which men desire for wealth’s abundant share,
Yielding rich increase, where calamities are rare

English Explanation:
A kingdom is that which is desire for its immense wealth, and which grows greatly in prosperity, being free from destructive causes

Transliteration:
Perumporulaal Pettakka Thaaki Arungettaal
Aatra Vilaivadhu Naatu

 

Kural 733:

பொறையொருங்கு மேல்வருங்கால் தாங்கி இறைவற்
கிறையொருங்கு நேர்வது நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(மற்ற நாட்டு மக்கள் குடியேறுவதால்) சுமை ஒரு சேரத் தன் மேல் வரும் போது தாங்கி, அரசனுக்கு இறைபொருள் முழுதும் தர வல்லது நாடாகும்.

Couplet:

When burthens press, it bears; Yet, With unfailing hand
To king due tribute pays: that is the ‘land’

English Explanation:
A kingdom is that which can bear any burden that may be pressed on it (from adjoining kingdoms) and (yet) pay the full tribute to its sovereign

Transliteration:
Poraiyorungu Melvarungaal Thaangi Iraivarku
Iraiyorungu Nervadhu Naatu

 

Kural 734:

உறுபசியும் ஓவாப் பிணியும் செறுபகையும்
சேரா தியல்வது நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மிக்க பசியும், ஓயாத நோயும் (வெளியே வந்து தாக்கி) அழிவு செய்யும் பகையும் தன்னிடம் சேராமல் நல்ல வகையில் நடைபெறுவதே நாடாகும்.

Couplet:

That is a ‘land’ whose peaceful annals know,
Nor famine fierce, nor wasting plague, nor ravage of the foe

English Explanation:
A kingdom is that which continues to be free from excessive starvation, irremediable epidemics, and destructive foes

Transliteration:
Urupasiyum Ovaap Piniyum Serupakaiyum
Seraa Thiyalvadhu Naatu

 

Kural 735:

பல்குழுவும் பாழ்செய்யும் உட்பகையும் வேந்தலைக்கும்
கொல்குறும்பும் இல்லது நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பல வகை மாறுபடும் கூட்டங்களும், உடனிருந்தே அழிவு செய்யும் பகையும், அரசனை வருத்துகின்ற கொலைத் தொழில் பொருந்திய குறுநில மன்னரும் இல்லாதது நாடு.

Couplet:

From factions free, and desolating civil strife, and band
Of lurking murderers that king afflict, that is the ‘land’

English Explanation:
A kingdom is that which is without various (irregular) associations, destructive internal enemies, and murderous savages who (sometimes) harass the sovereign


Transliteration:
Palkuzhuvum Paazhseyyum Utpakaiyum Vendhalaikkum
Kolkurumpum Illadhu Naatu

 

Kural 736:

கேடறியாக் கெட்ட இடத்தும் வளங்குன்றா
நாடென்ப நாட்டின் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரால் கெடுக்கப் படாததாய், கெட்டுவிட்ட காலத்திலும் வளம் குன்றாததாய் உள்ள நாடே நாடுகள் எல்லாவற்றிலும் தலைமையானது என்று கூறுவர்.

Couplet:

Chief of all lands is that, where nought disturbs its peace;
Or, if invaders come, still yields its rich increase

English Explanation:
The learned say that the best kingdom is that which knows no evil (from its foes), and, if injured (at all), suffers no diminution in its fruitfulness

Transliteration:
Ketariyaak Ketta Itaththum Valangundraa
Naatenpa Naattin Thalai

 

Kural 737:

இருபுனலும் வாய்ந்த மலையும் வருபுனலும்
வல்லரணும் நாட்டிற் குறுப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊற்றும் மழையும் மாகிய இருவகை நீர்வளமும், தக்கவாறு அமைந்த மலையும் அந்த மலையிலிருந்து ஆறாக வரும் நீர் வளமும் வலிய அரணும் நாட்டிற்கு உறுப்புகளாகும்.

Couplet:

Waters from rains and springs, a mountain near, and waters thence;
These make a land, with fortress’ sure defence

English Explanation:
The constituents of a kingdom are the two waters (from above and below), well situated hills and an undestructible fort

Transliteration:
Irupunalum Vaaindha Malaiyum Varupunalum
Vallaranum Naattirku Uruppu

 

Kural 738:

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்
அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நோயில்லாதிருத்தல், செல்வம், விளை பொருள், வளம், இன்பவாழ்வு, நல்ல காவல் இந்த ஐந்தும் நாட்டிற்கு அழகு என்று கூறுவர்.

Couplet:

A country’s jewels are these five: unfailing health,
Fertility, and joy, a sure defence, and wealth

English Explanation:
Freedom from epidemics, wealth, produce, happiness and protection (to subjects); these five, the learned, say, are the ornaments of a kingdom

Transliteration:
Piniyinmai Selvam Vilaivinpam Emam
Aniyenpa Naattiv Vaindhu

 

Kural 739:

நாடென்ப நாடா வளத்தன நாடல்ல
நாட வளந்தரு நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முயற்சி செய்து தேடாமலேயே தரும் வளத்தை உடைய நாடுகளைச் சிறந்த நாடுகள் என்று கூறுவர், தேடிமுயன்றால் வளம் தரும் நாடுகள் சிறந்த நாடுகள் அல்ல.

Couplet:

That is a land that yields increase unsought,
That is no land whose gifts with toil are bought

English Explanation:
The learned say that those are kingdom whose wealth is not laboured for, and those not, whose wealth is only obtained through labour

Transliteration:
Naatenpa Naataa Valaththana Naatalla
Naata Valandharu Naatu

 

Kural 740:

ஆங்கமை வெய்தியக் கண்ணும் பயமின்றே
வேந்தமை வில்லாத நாடு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல அரசன் பொருந்தாத நாடு, மேற்சொன்ன நன்மைகள் எல்லாம் அமைதிருந்த போதிலும் அவற்றால் பயன் இல்லாமல் போகும்.

Couplet:

Though blest with all these varied gifts’ increase,
A land gains nought that is not with its king at peace

English Explanation:
Although in possession of all the above mentioned excellences, these are indeed of no use to a country, in the absence of harmony between the sovereign and the sujects

Transliteration:
Aangamai Veydhiyak Kannum Payamindre
Vendhamai Villaadha Naatu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!