73. Not to dread the Council (அவை அஞ்சாமை)

PREV    NEXT

Kural 721:

வகையறிந்து வல்லவை வாய்சோரார் சொல்லின்
தொகையறிந்த தூய்மை யவர்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சொற்களின் தூய்மை தொகுதி அறிந்த தூய்மை உடையவர், அவைக்களத்தின் வகையினை அறிந்து, வல்லவறின் அவையில் வாய்ச் சோர்ந்து பிழை சொல்லமாட்டார்.

Couplet:

Men, pure in heart, who know of words the varied force,
The mighty council’s moods discern, nor fail in their discourse

English Explanation:
The pure who know the classification of words having first ascertained the nature (of the court) will not (through fear) falter in their speech before the powerful body

Transliteration:
Vakaiyarindhu Vallavai Vaaisoraar Sollin
Thokaiyarindha Thooimai Yavar

 

Kural 722:

கற்றாருள் கற்றார் எனப்படுவர் கற்றார்முன்
கற்ற செலச்சொல்லு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்றவரின் முன் தாம் கற்றவைகளைச் அவருடைய மனதில் பதியுமாறுச் சொல்லவல்லவர், கற்றவர் எல்லாரிலும் கற்றவராக மதித்துச் சொல்லப்படுவார்.

Couplet:

Who what they’ve learned, in penetrating words heve learned to say,
Before the learn’d among the learn’d most learn’d are they

English Explanation:
Those who can agreeably set forth their acquirements before the learned will be regarded as the most learned among the learned

Transliteration:
Katraarul Katraar Enappatuvar Katraarmun
Katra Selachchollu Vaar

 

Kural 723:

பகையகத்துச் சாவார் எளியர் அரியர்
அவையகத் தஞ்சா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவர் உள்ள போர்க்களத்தில் (அஞ்சாமல் சென்று) சாகத் துணிந்தவர் உலகத்தில் பலர், கற்றவரின் அவைக்களத்தில் பேச வல்லவர் சிலரே.

Couplet:

Many encountering death in face of foe will hold their ground;
Who speak undaunted in the council hall are rarely found

English Explanation:
Many indeed may (fearlessly) die in the presence of (their) foes; (but) few are those who are fearless in the assembly (of the learned)

Transliteration:
Pakaiyakaththuch Chaavaar Eliyar Ariyar
Avaiyakaththu Anjaa Thavar

 

Kural 724:

கற்றார்முன் கற்ற செலச்சொல்லித் தாங்கற்ற
மிக்காருள் மிக்க கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்றவரின் முன் தான் கற்றவைகளை அவருடைய மனதில் பதியுமாறு சொல்லி, மிகுதியாகக் கற்றவரிடம் அம்மிகுதியான கல்வியைக் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

What you have learned, in penetrating words speak out before
The learn’d; but learn what men more learn’d can teach you more

English Explanation:
(Ministers) should agreeably set forth their acquirements before the learned and acquire more (knowledge) from their superiors (in learning)

Transliteration:
Katraarmun Katra Selachchollith Thaamkatra
Mikkaarul Mikka Kolal

 

Kural 725:

ஆற்றின் அளவறிந்து கற்க அவையஞ்சா
மாற்றங் கொடுத்தற் பொருட்டு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவையில் (ஒன்றைக் கேட்டவர்க்கு) அஞ்சாது விடைகூறும் பொருட்டாக நூல்களைக் கற்க்கும் நெறியில் அளவை நூல் அறிந்து கற்க வேண்டும்.

Couplet:

By rule, to dialectic art your mind apply,
That in the council fearless you may make an apt reply

English Explanation:
In order to reply fearlessly before a foreign court, (ministers) should learn logic according to the rules (of grammar)


Transliteration:
Aatrin Alavarindhu Karka Avaiyanjaa
Maatrang Kotuththar Poruttu

 

Kural 726:

வாளொடென் வன்கண்ண ரல்லார்க்கு நூலொடென்
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அஞ்சாத வீரர் அல்லாத மற்றவர்க்கு வாளோடு என்ன தொடர்பு உண்டு, நுண்ணறிவுடையவரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர்க்கு நூலோடு என்ன தொடர்பு உண்டு.

Couplet:

To those who lack the hero’s eye what can the sword avail
Or science what, to those before the council keen who quail

English Explanation:
What have they to do with a sword who are not valiant, or they with learning who are afraid of an intelligent assembly ?

Transliteration:
Vaaloten Vankannar Allaarkku Nooloten
Nunnavai Anju Pavarkku

 

Kural 727:

பகையகத்துப் பேடிகை ஒள்வாள் அவையகத்
தஞ்சு மவன்கற்ற நூல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவையினிடத்தில் அஞ்சுகின்றவன் கற்ற நூல், பகைவரின் போர்க்களத்தில் அஞ்சுகின்ற பேடியின் கையில் உள்ள கூர்மையான வாள் போன்றது.

Couplet:

As shining sword before the foe which ‘sexless being’ bears,
Is science learned by him the council’s face who fears

English Explanation:
The learning of him who is diffident before an assembly is like the shining sword of an hermaphrodite in the presence of his foes

Transliteration:
Pakaiyakaththup Petikai Olvaal Avaiyakaththu
Anju Mavankatra Nool

 

Kural 728:

பல்லவை கற்றும் பயமிலரே நல்லவையுள்
நன்கு செலச்சொல்லா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்ல அறிஞரின் அவையில் நல்லப் பொருளைக் கேட்பவர் மனதில் பதியுமாறு சொல்ல முடியாதவர், பல நூல்களைக் கற்றாலும் பயன் இல்லாதவரே.

Couplet:

Though many things they’ve learned, yet useless are they all,
To man who cannot well and strongly speak in council hall

English Explanation:
Those who cannot agreeably speak good things before a good assembly are indeed unprofitable persons inspite of all their various acquirements

Transliteration:
Pallavai Katrum Payamilare Nallavaiyul
Nanku Selachchollaa Thaar

 

Kural 729:

கல்லா தவரிற் கடையென்ப கற்றறிந்தும்
நல்லா ரவையஞ்சு வார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நூல்களைக் கற்றிந்த போதிலும் நல்ல அறிஞரின் அவைக்கு அஞ்சுகின்றவர், கல்லாதவரை விடக் கடைப்பட்டவர் என்று கூறுவர்.

Couplet:

Who, though they’ve learned, before the council of the good men quake,
Than men unlearn’d a lower place must take

English Explanation:
They who, though they have learned and understood, are yet afraid of the assembly of the good, are said to be inferior (even) to the illiterate

Transliteration:
Kallaa Thavarin Kataiyenpa Katrarindhum
Nallaa Ravaiyanju Vaar

 

Kural 730:

உளரெனினும் இல்லாரொ டொப்பர் களனஞ்சிக்
கற்ற செலச்சொல்லா தார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அவைக்களத்திற்கு அஞ்சித் தாம் கற்றவைகளைக் (கேட்பவர் மனத்தில்) பதியுமாறு சொல்ல முடியாதவர், உயிரோடு வாழ்ந்தலும் இறந்தவர்க்கு ஒப்பாவர்.

Couplet:

Who what they’ve learned, in penetrating words know not to say,
The council fearing, though they live, as dead are they

English Explanation:
Those who through fear of the assembly are unable to set forth their learning in an interesting manner, though alive, are yet like the dead

Transliteration:
Ulareninum Illaarotu Oppar Kalananjik
Katra Selachchollaa Thaar

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!