71. The Knowledge of Indications (குறிப்பறிதல்)

PREV    NEXT

Kural 701:

கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும்
மாறாநீர் வையக் கணி


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஓருவர் சொல்லாமலே அவறுடைய முகத்தை நோக்கி அவர் கருதிய குறிப்பை அறிகின்றவன் எப்போதும் உலகத்திற்க்கு ஓர் அணிகலன் ஆவான்.

Couplet:

Who knows the sign, and reads unuttered thought, the gem is he,
Of earth round traversed by the changeless sea

English Explanation:
The minister who by looking (at the king) understands his mind without being told (of it), will be a perpetual ornament to the world which is surrounded by a never-drying sea

Transliteration:
701 Kooraamai Nokkake Kuripparivaan Egngnaandrum
Maaraaneer Vaiyak Kani

 

Kural 702:

ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத்
தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐயப்படாமல் மனத்தில் உள்ளதை உணரவல்லவனை (அவன் மனிதனே ஆனாலும்) தெய்வத் தோடு ஒப்பாக கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Undoubting, who the minds of men can scan,
As deity regard that gifted man

English Explanation:
He is to be esteemed a god who is able to ascertain without a doubt what is within (one’s mind)

Transliteration:
Aiyap Pataaadhu Akaththadhu Unarvaanaith
Theyvaththo Toppak Kolal

 

Kural 703:

குறிப்பிற் குறிப்புணர் வாரை உறுப்பினுள்
யாது கொடுத்துங் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(முகம் கண் இவற்றின்) குறிப்புக்களால் உள்ள குறிப்பை உணர வல்லவரை நாட்டின் உறுப்புக்களுள் எதைக் கொடுத்தாவது துணையாக பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Who by the sign the signs interprets plain,
Give any member up his aid to gain

English Explanation:
The king should ever give whatever (is asked) of his belongings and secure him who, by the indications (of his own mind) is able to read those of another

Transliteration:
Kurippir Kurippunar Vaarai Uruppinul
Yaadhu Kotuththum Kolal

 

Kural 704:

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் மனதில் கருதியதை அவன் கூறாமலே அறிந்து கொள்ள வல்லவரோடு மற்றவர் உறுப்பால் ஒத்தவராக இருந்தாலும் அறிவால் வேறுபட்டவர் ஆவார்.

Couplet:

Who reads what’s shown by signs, though words unspoken be,
In form may seem as other men, in function nobler far is he

English Explanation:
Those who understand one’s thoughts without being informed (thereof) and those who do not, may (indeed) resemble one another bodily; still are they different (mentally)

Transliteration:
Kuriththadhu Kooraamaik Kolvaaro Tenai
Uruppo Ranaiyaraal Veru

 

Kural 705:

குறிப்பிற் குறிப்புணரா வாயின் உறுப்பினுள்
என்ன பயத்தவோ கண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(முகம் கண் இவற்றின்) குறிப்புக்களால் உள்ளக்குறிப்பை உணராவிட்டால், ஒருவனுடைய உறுப்புகளுள் கண்கள் என்னப் பயன்படும்.

Couplet:

By sign who knows not sings to comprehend, what gain,
‘Mid all his members, from his eyes does he obtain

English Explanation:
Of what use are the eyes amongst one’s members, if they cannot by their own indications dive those of another ?

Transliteration:
Kurippir Kurippunaraa Vaayin Uruppinul
Enna Payaththavo Kan?


 

Kural 706:

அடுத்தது காட்டும் பளிங்குபோல் நெஞ்சம்
கடுத்தது காட்டும் முகம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னை அடுத்தப் பொருளைத் தன்னிடம் காட்டும் பளிங்கு போல், ஒருவனுடைய நெஞ்சில் மிகுந்துள்ளதை அவனுடைய முகம் காட்டும்.

Couplet:

As forms around in crystal mirrored clear we find,
The face will show what’s throbbing in the mind

English Explanation:
As the mirror reflects what is near so does the face show what is uppermost in the mind

Transliteration:
Atuththadhu Kaattum Palingupol Nenjam
Katuththadhu Kaattum Mukam

 

Kural 707:

முகத்தின் முதுக்குறைந்த துண்டோ உவப்பினும்
காயினும் தான்முந் துறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் விருப்பம் கொண்டாலும், வெறுப்புக் கொண்டாலும் அவனுடைய முகம் முற்ப்பட்டு அதைத் தெரிவிக்கும், அம் முகத்தைவிட அறிவு மிக்கது உண்டோ.

Couplet:

Than speaking countenance hath aught more prescient skill?
Rejoice or burn with rage, ’tis the first herald still

English Explanation:
Is there anything so full of knowledge as the face ? (No) it precedes the mind, whether (the latter is) pleased or vexed

Transliteration:
Mukaththin Mudhukkuraindhadhu Unto Uvappinum
Kaayinum Thaanmun Thurum

 

Kural 708:

முகநோக்கி நிற்க அமையும் அகநோக்கி
உற்ற துணர்வார்ப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளக் குறிப்பை நோக்கி உற்றதை உணரவல்லவரைப் பெற்றால், (அவரிடம் எதையும் கூறாமல்) அவறுடைய முகத்தை நோக்கி நின்றால் போதும்.

Couplet:

To see the face is quite enough, in presence brought,
When men can look within and know the lurking thought

English Explanation:
If the king gets those who by looking into his mind can understand (and remove) what has occurred (to him) it is enough that he stand looking at their face

Transliteration:
Mukamnokki Nirka Amaiyum Akamnokki
Utra Thunarvaarp Perin

 

Kural 709:

பகைமையும் கேண்மையும் கண்ணுரைக்கும் கண்ணின்
வகைமை உணர்வார்ப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கண்பார்வையின் வேறுபாடுகளை உணரவல்லவரைப் பெற்றால்( ஒருவனுடைய மனதில் உள்ள) கையையும் நட்பையும் அவனுடைய கண்களே சொல்லி விடும்.

Couplet:

The eye speaks out the hate or friendly soul of man;
To those who know the eye’s swift varying moods to scan

English Explanation:
If a king gets ministers who can read the movements of the eye, the eyes (of foreign kings) will (themselves) reveal (to him) their hatred or friendship

Transliteration:
Pakaimaiyum Kenmaiyum Kannuraikkum Kannin
Vakaimai Unarvaarp Perin

 

Kural 710:

நுண்ணியம் என்பார் அளக்குங்கோல் காணுங்காற்
கண்ணல்ல தில்லை பிற

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாம் நுட்பமான அறிவுடையேம் என்று பிறர் கருத்தை அறிபவரின் அளக்குங்கோல், ஆராய்ந்து பார்த்தால் அவனுடையக் கண்களே அல்லாமல் வேறு இல்லை.

Couplet:

The men of keen discerning soul no other test apply
(When you their secret ask) than man’s revealing eye

English Explanation:
The measuring-rod of those (ministers) who say “we are acute” will on inquiry be found to be their (own) eyes and nothing else

Transliteration:
Nunniyam Enpaar Alakkungol Kaanungaal
Kannalladhu Illai Pira

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!