70. Conduct in the Presence of the King (மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல்)

PREV    NEXT

Kural 691:

அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க
இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொழுகு வார்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசரைச் சார்ந்து வாழ்கின்றவர், அவரை மிக நீங்காமலும், மிக அணுகாமலும் நெருப்பில் குளிர் காய்கின்றவர் போல இருக்க வேண்டும்.

Couplet:

Who warm them at the fire draw not too near, nor keep too much aloof;
Thus let them act who dwell beneath of warlike kings the palace-roof

English Explanation:
Thus let them act who dwell beneath of warlike kings the palace-roof

Transliteration:
Akalaadhu Anukaadhu Theekkaaivaar Polka
Ikalvendharch Cherndhozhuku Vaar

 

Kural 692:

மன்னர் விழைப விழையாமை மன்னரான்
மன்னிய ஆக்கந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசர் விரும்புகின்றவர்களைத் தாம் விரும்பாமலிருத்தல் (அரசரைச் சார்ந்திருப்பவர்க்கு) அரசரால் நிலையான ஆக்கத்தைப் பெற்றுத் தரும்.

Couplet:

To those who prize not state that kings are wont to prize,
The king himself abundant wealth supplies

English Explanation:
For ministers not to cover the things desired by their kings will through the kings themselves yield them everlasting wealth

Transliteration:
Mannar Vizhaipa Vizhaiyaamai Mannaraal
Manniya Aakkan Tharum

 

Kural 693:

போற்றின் அரியவை போற்றல் கடுத்தபின்
தேற்றுதல் யார்க்கும் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
( அரசரைச் சார்ந்தவர்) தம்மைக் காத்துக் கொள்ள விரும்பினால் அரியத் தவறுகள் நேராமல் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், ஐயுற்றபின் அரசரைத் தெளிவித்தல் எவர்க்கும் முடியாது.

Couplet:

Who would walk warily, let him of greater faults beware;
To clear suspicions once aroused is an achievement rare

English Explanation:
Ministers who would save themselves should avoid (the commission of) serious errors for if the king’s suspicion is once roused, no one can remove it

Transliteration:
Potrin Ariyavai Potral Katuththapin
Thetrudhal Yaarkkum Aridhu

 

Kural 694:

செவிச்சொல்லுஞ் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல்
ஆன்ற பெரியா ரகத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வல்லமை அமைந்த பெரியாரிடத்தில் (மற்றொருவன்) செவியை நெருங்கிச் சொல்லுதல் உடன் சேர்ந்து நகைத்தலும் செய்யாமல் ஒழுகவேண்டும்.

Couplet:

All whispered words and interchange of smiles repress,
In presence of the men who kingly power possess

English Explanation:
While in the presence of the sovereign, ministers should neither whisper to nor smile at others

Transliteration:
Sevichchollum Serndha Nakaiyum Aviththozhukal
Aandra Periyaa Rakaththu

 

Kural 695:

எப்பொருளும் ஓரார் தொடரார்மற் றப்பொருளை
விட்டக்காற் கேட்க மறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(அரசர் மறைபொருள் பேசும் போது) எப்பொருளையும் உற்றுக் கேட்காமல் தொடர்ந்து வினவாமல் அப்பொருளை அவரே விட்டுச் சொன்னபோது கேட்டறிய வேண்டும்.

Couplet:

Seek not, ask not, the secret of the king to hear;
But if he lets the matter forth, give ear

English Explanation:
(When the king is engaged) in secret counsel (with others), ministers should neither over-hear anything whatever nor pry into it with inquisitive questions, but (wait to) listen when it is divulged (by


Transliteration:
Epporulum Oraar Thotaraarmar Rapporulai
Vittakkaal Ketka Marai

 

Kural 696:

குறிப்பறிந்து காலங் கருதி வெறுப்பில
வேண்டுப வேட்பச் சொலல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசருடையக் குறிப்பை அறிந்து தக்கக் காலத்தை எதிர்நோக்கி, வெறுப்பில்லாதவற்றையும் விருப்பமானவற்றையும் அவர் விரும்புமாறுச் சொல்ல வேண்டும்.

Couplet:

Knowing the signs, waiting for fitting time, with courteous care,
Things not displeasing, needful things, declare

English Explanation:
Knowing the (king’s disposition and seeking the right time, (the minister) should in a pleasing manner suggest things such as are desirable and not disagreeable

Transliteration:
Kuripparindhu Kaalang Karudhi Veruppila
Ventupa Vetpach Cholal

 

Kural 697:

வேட்பன சொல்லி வினையில எஞ்ஞான்றும்
கேட்பினும் சொல்லா விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசர் விரும்புகின்றவற்றை மட்டும் சொல்லிப் பயனில்லாதவற்றை அவரே கேட்ட போதிலும் சொல்லாமல் விட வேண்டும்.

Couplet:

Speak pleasant things, but never utter idle word;
Not though by monarch’s ears with pleasure heard

English Explanation:
Ministers should (always) give agreeable advice but on no occasion recommend useless actions, though requested (to do so)

Transliteration:
Vetpana Solli Vinaiyila Egngnaandrum
Ketpinum Sollaa Vital

 

Kural 698:

இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோ டொழுகப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(அரசரை) எமக்கு இளையவர், எமக்கு இன்ன முறை உடையவர் என்று இகழாமல் அவருடைய நிலைக்கு ஏற்றவாறு அமைந்த புகழுடன் பொருந்த நடக்க வேண்டும்.

Couplet:

Say not, ‘He’s young, my kinsman,’ despising thus your king;
But reverence the glory kingly state doth bring

English Explanation:
Ministers should behave in accordance with the (Divine) light in the person of kings and not despise them saying, “He is our junior (in age) and connected with our family!”

Transliteration:
Ilaiyar Inamuraiyar Endrikazhaar Nindra
Oliyotu Ozhukap Patum

 

Kural 699:

கொளப்பட்டேம் என்றெண்ணிக் கொள்ளாத செய்யார்
துளக்கற்ற காட்சி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அசைவற்ற தெளிந்த அறிவினை உடையவர் யாம் அரசரால் விரும்பப்பட்டோம் என்று எண்ணி அவர் விரும்பாதவற்றைச் செய்யமாட்டார்.

Couplet:

‘We’ve gained his grace, boots nought what graceless acts we do’,
So deem not sages who the changeless vision view

English Explanation:
Those whose judgement is firm will not do what is disagreeable (to the sovereign) saying (within

Transliteration:
Kolappattem Endrennik Kollaadha Seyyaar
Thulakkatra Kaatchi Yavar

 

Kural 700:

பழையம் எனக்கருதிப் பண்பல்ல செய்யும்
கெழுதகைமை கேடு தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாம் அரசர்க்கு பழைமையானவராய் உள்ளோம் எனக்கருதித் தகுதி அல்லாதவற்றைச் செய்யும் உரிமை கேட்டைத்தரும்.

Couplet:

Who think ‘We’re ancient friends’ and do unseemly things;
To these familiarity sure ruin brings

English Explanation:
The (foolish) claim with which a minister does unbecoming acts because of his (long) familiarity (with the king) will ensure his ruin

Transliteration:
Pazhaiyam Enakkarudhip Panpalla Seyyum
Kezhudhakaimai Ketu Tharum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!