69. The Envoy (தூது)

PREV    NEXT

Kural 681:

அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம்
பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்பு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்புடையவனாதல், தகுதியானக் குடிப்பிறப்பு உடையவனாதல் அரசர் விரும்பும் சிறந்த பண்பு உடையவனாதல், ஆகிய இவை தூது உரைப்பவனுடையத் தகுதிகள்.

Couplet:

Benevolence high birth, the courtesy kings love:-
These qualities the envoy of a king approve

English Explanation:
The qualification of an ambassador are affection (for his relations) a fitting birth, and the possession of attributes pleasing to royalty

Transliteration:
Anputaimai Aandra Kutippiraththal Vendhavaam
Panputaimai Thoodhuraippaan Panpu

 

Kural 682:

அன்பறி வாராய்ந்த சொல்வன்மை தூதுரைப்பார்க்
கின்றி யமையாத மூன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பு, அறிவு, ஆராய்ந்து சொல்கின்ற சொல் வன்மை ஆகிய இவை மூன்றும் தூது உரைப்பவர்க்கு இன்றியமையாத மூன்று பண்புகளாகும்.

Couplet:

Love, knowledge, power of chosen words, three things,
Should he possess who speaks the words of kings

English Explanation:
Love (to his sovereign), knowledge (of his affairs), and a discriminating power of speech (before other sovereigns) are the three sine qua non qualifications of an ambassador

Transliteration:
Anparivu Aaraaindha Solvanmai Thoodhuraippaarkku
Indri Yamaiyaadha Moondru

 

Kural 683:

நூலாருள் நூல்வல்லன் ஆகுதல் வேலாருள்
வென்றி வினையுரைப்பான் பண்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசனிடம் சென்று தன் அரசனுடைய வெற்றிக்கு காரணமானச் செயலைப் பற்றித் தூது உரைப்பவன் திறம் நூலறிந்தவருள் நூல் வல்லவனாக விளங்குதல் ஆகும்.

Couplet:

Mighty in lore amongst the learned must he be,
Midst jav’lin-bearing kings who speaks the words of victory

English Explanation:
To be powerful in politics among those who are learned (in ethics) is the character of him who speaks

Transliteration:
Noolaarul Noolvallan Aakudhal Velaarul
Vendri Vinaiyuraippaan Panpu

 

Kural 684:

அறிவுரு வாராய்ந்த கல்வியிம் மூன்றன்
செறிவுடையான் செல்க வினைக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இயற்கை அறிவு, விரும்பத்தக்கத் தோற்றம், ஆராய்ச்சி உடையக் கல்வி ஆகிய இம் மூன்றின் பொருத்தம் உடையவன் தூது உரைக்கும் தொழிலுக்குச் செல்லலாம்.

Couplet:

Sense, goodly grace, and knowledge exquisite
Who hath these three for envoy’s task is fit

English Explanation:
He may go on a mission (to foreign rulers) who has combined in him all these three viz, (natural) sense, an attractive bearing and well-tried learning

Transliteration:
Arivuru Vaaraaindha Kalviim Moondran
Serivutaiyaan Selka Vinaikku

 

Kural 685:

தொகச்சொல்லித் தூவாத நீக்கி நகச்சொல்லி
நன்றி பயப்பதாந் தூது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பலவற்றைத் தொகுத்து சொல்லியும், அவற்றுள் பயனற்றவைகளை நீக்கியும், மகிழுமாறு சொல்லியும் தன் தலைவனுக்கு நன்மை உண்டாக்குகின்றவன் தூதன்.

Couplet:

In terms concise, avoiding wrathful speech, who utters pleasant word,
An envoy he who gains advantage for his lord

English Explanation:
He is an ambassador who (in the presence of foreign rulers) speaks briefly, avoids harshness, talks so as to make them smile, and thus brings good (to his own sovereign)


Transliteration:
Thokach Chollith Thoovaadha Neekki Nakachcholli
Nandri Payappadhaan Thoodhu

 

Kural 686:

கற்றுக்கண் அஞ்சான் செலச்சொல்லிக் காலத்தால்
தக்க தறிவதாந் தூது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்பன கற்று, பிறருடைய பகையான பார்வைக்கு அஞ்சாமல் கேட்பவர் உள்ளத்தில் பதியுமாறு சொல்லி, காலத்திற்க்குப் பொருத்தமானதை அறிகின்றவனே தூதன்.

Couplet:

An envoy meet is he, well-learned, of fearless eye
Who speaks right home, prepared for each emergency

English Explanation:
He is an ambassador who having studied (politics) talks impressively, is not afraid of angry looks, and knows (to employ) the art suited to the time

Transliteration:
Katrukkan Anjaan Selachchollik Kaalaththaal
Thakkadhu Arivadhaam Thoodhu

 

Kural 687:

கடனறிந்து காலங் கருதி இடனறிந்
தெண்ணி உரைப்பான் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் கடமை இன்னதென்று தெளிவாக அறிந்து , அதை செய்வதற்கு ஏற்றக்காலத்தை எதிர்நோக்கி தக்க இடத்தையும் ஆராய்ந்து சொல்கின்றவனே தூதன்.

Couplet:

He is the best who knows what’s due, the time considered well,
The place selects, then ponders long ere he his errand tell

English Explanation:
He is chief (among ambassadors) who understands the proper decorum (before foreign princes), seeks the (proper) occasion, knows the (most suitable) place, and delivers his message after (due)

Transliteration:
Katanarindhu Kaalang Karudhi Itanarindhu
Enni Uraippaan Thalai

 

Kural 688:

தூய்மை துணைமை துணிவுடைமை இம்மூன்றின்
வாய்மை வழியுரைப்பான் பண்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தூய ஒழுக்கம் உடையவனாதல், துணை உடையவனாதல், துணிவு உடையவனாதல் இந்த மூன்றும் வாய்த்திருத்தலே தூது உரைப்பவனுடைய தகுதியாகும்.

Couplet:

Integrity, resources, soul determined, truthfulness
Who rightly speaks his message must these marks possess

English Explanation:
The qualifications of him who faithfully delivers his (sovereign’s) message are purity, the support (of foreign ministers), and boldness, with truthfulness in addition to the (aforesaid) three

Transliteration:
Thooimai Thunaimai Thunivutaimai Immoondrin
Vaaimai Vazhiyuraippaan Panpu

 

Kural 689:

விடுமாற்றம் வேந்தர்க் குரைப்பான் வடுமாற்றம்
வாய்சோரா வன்க ணவன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குற்றமானச் சொற்களை வாய் சோர்ந்தும் சொல்லாத உறுதி உடையவனே அரசன் சொல்லியனுப்பிய சொற்களை மற்ற வேந்தர்க்கு உரைக்கும் தகுதியுடையவன்.

Couplet:

His faltering lips must utter no unworthy thing,
Who stands, with steady eye, to speak the mandates of his king

English Explanation:
He alone is fit to communicate (his sovereign’s) reply, who possesses the firmness not to utter even inadvertently what may reflect discredit (on the latter)

Transliteration:
Vitumaatram Vendharkku Uraippaan Vatumaatram
Vaaiseraa Vanka Navan

 

Kural 690:

இறுதி பயப்பினும் எஞ்சா திறைவற்
குறுதி பயப்பதாம் தூது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு அழிவே தருவதாக இருந்தாலும் அதற்காக அஞ்சி விட்டுவிடாமல், தன் அரசனுக்கு நன்மை உண்டாகுமாறு செய்கின்றவனே தூதன்.

Couplet:

Death to the faithful one his embassy may bring;
To envoy gains assured advantage for his king

English Explanation:
He is the ambassador who fearlessly seeks his sovereign’s good though it should cost him his life (to deliver his message)

Transliteration:
Irudhi Payappinum Enjaadhu Iraivarku
Urudhi Payappadhaam Thoodhu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!