68. Modes of Action (வினை செயல்வகை)

PREV    NEXT

Kural 671:

சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு
தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆராய்ந்து எண்ணுவதற்கு எல்லை துணிவு கொள்வதே ஆகும், அவ்வாறு கொண்ட துணிவு காலந் தாழ்த்து நிற்பது குற்றமாகும்.

Couplet:

The Resolve is counsel’s end, If resolutions halt
In weak delays, still unfulfilled, ’tis grievous fault

English Explanation:
Consultation ends in forming a resolution (to act); (but) delay in the execution of that resolve is an evil

Transliteration:
Soozhchchi Mutivu Thuniveydhal Aththunivu
Thaazhchchiyul Thangudhal Theedhu

 

Kural 672:

தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க
தூங்காது செய்யும் வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காலந்தாழ்த்தி செய்யத் தக்கவற்றைக் காலந்தாழ்ந்தே செய்ய வேண்டும், காலந்தாழ்த்தாமல் விரைந்து செய்யவேண்டிய செயல்களைச் செய்ய காலந்தாழ்த்தக் கூடாது.

Couplet:

Slumber when sleepy work’s in hand beware
Thou slumber not when action calls for sleepless care

English Explanation:
Sleep over such (actions) as may be slept over; (but) never over such as may not be slept over

Transliteration:
Thoonguka Thoongich Cheyarpaala Thoongarka
Thoongaadhu Seyyum Vinai

 

Kural 673:

ஒல்லும்வா யெல்லாம் வினைநன்றே ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இயலுமிடத்தில் எல்லாம் செயலைச் செய்து முடித்தல் நல்லது, இயலாவில்லையானால் பயன்படும் இடம் நோக்கியாவது செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

When way is clear, prompt let your action be;
When not, watch till some open path you see

English Explanation:
Whenever it is possible (to overcome your enemy) the act (of fighting) is certainly good; if not, endeavour to employ some more successful method

Transliteration:
Ollumvaa Yellaam Vinainandre Ollaakkaal
Sellumvaai Nokkich Cheyal

 

Kural 674:

வினைபகை யென்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யத்தொடங்கியச் செயல், கொண்ட பகை என்று இவ்விரண்டின் குறை ஆராய்ந்து பார்த்தால், தீயின் குறைபோல் தெரியாமல் வளர்ந்து கெடுக்கும்.

Couplet:

With work or foe, when you neglect some little thing,
If you reflect, like smouldering fire, ’twill ruin bring

English Explanation:
When duly considered, the incomplete execution of an undertaking and hostility will grow and destroy one like the (unextinguished) remnant of a fire

Transliteration:
Vinaipakai Endrirantin Echcham Ninaiyungaal
Theeyechcham Polath Therum

 

Kural 675:

பொருள்கருவி காலம் வினையிடனொ டைந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வேண்டிய பொருள், ஏற்றக்கருவி, தக்க காலம், மேற்கொண்ட தொழில், உரிய இடம் ஆகிய ஐந்தினையும் மயக்கம் தீர எண்ணிச் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Treasure and instrument and time and deed and place of act
These five, till every doubt remove, think o’er with care exact

English Explanation:
Do an act after a due consideration of the (following) five, viz money, means, time, execution and place

Transliteration:
Porulkaruvi Kaalam Vinaiyitanotu Aindhum
Iruldheera Ennich Cheyal


 

Kural 676:

முடிவும் இடையூறும் முற்றியாங் கெய்தும்
படுபயனும் பார்த்துச் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செயலை முடிக்கும் வகையும், வரக்கூடிய இடையூறும், முடிந்த போது கிடைக்கும் பெரும்பயனும் ஆகியவற்றை ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Accomplishment, the hindrances, large profits won
By effort these compare,- then let the work be done

English Explanation:
An act is to be performed after considering the exertion required, the obstacles to be encountered, and the great profit to be gained (on its completion)

Transliteration:
Mutivum Itaiyoorum Mutriyaangu Eydhum
Patupayanum Paarththuch Cheyal

 

Kural 677:

செய்வினை செய்வான் செயன்முறை அவ்வினை
உள்ளறிவான் உள்ளங் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செயலைச் செய்கின்றவன் செய்ய வேண்டிய முறை, அச் செயலின் உண்மையான இயல்பை அறிந்தவனுடையக் கருத்தைத் தான் ஏற்றுக் கொள்ளவதாகும்

Couplet:

Who would succeed must thus begin first let him ask
The thoughts of them who thoroughly know the task

English Explanation:
The method of performance for one who has begun an act is to ascertain the mind of him who knows the secret thereof

Transliteration:
Seyvinai Seyvaan Seyanmurai Avvinai
Ullarivaan Ullam Kolal

 

Kural 678:

வினையான் வினையாக்கிக் கோடல் நனைகவுள்
யானையால் யானையாத் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு செயலைச் செய்யும் போது அச் செயலால் மற்றொரு செயலையும் செய்து முடித்துக் கொள்ளல், ஒரு யானையால் மற்றொரு யானையைப் பிடித்தலைப் போன்றது.

Couplet:

By one thing done you reach a second work’s accomplishment;
So furious elephant to snare its fellow brute is sent

English Explanation:
To make one undertaking the means of accomplishing another (similar to it) is like making one rutting elephant the means of capturing another

Transliteration:
Vinaiyaan Vinaiyaakkik Kotal Nanaikavul
Yaanaiyaal Yaanaiyaath Thatru

 

Kural 679:

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவராக உள்ளவரைப் பொருந்துமாறு சேர்த்துக் கொள்ளல், நண்பர்க்கு உதவியானவற்றை செய்தலைவிட விரைந்து செய்யத்தக்கதாகும்.

Couplet:

Than kindly acts to friends more urgent thing to do,
Is making foes to cling as friends attached to you

English Explanation:
One should rather hasten to secure the alliance of the foes (of one’s foes) than perform good offices to one’s friends

Transliteration:
Nattaarkku Nalla Seyalin Viraindhadhe
Ottaarai Ottik Kolal

 

Kural 680:

உறைசிறியார் உண்ணடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறிற்
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வலிமை குறைந்தவர், தம்மை சார்ந்துள்ளவர் நடுங்குவதற்காக தாம் அஞ்சி, வேண்டியது கிடைக்ககுமானால் வலிமைமிக்கவரைப் பணிந்தும் ஏற்றுக் கொள்வர்.

Couplet:

The men of lesser realm, fearing the people’s inward dread,
Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head

English Explanation:
Ministers of small states, afraid of their people being frightened, will yield to and acknowledge their superior foes, if the latter offer them a chance of reconciliation

Transliteration:
Uraisiriyaar Ulnatungal Anjik Kuraiperin
Kolvar Periyaarp Panindhu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!