67. Power in Action (வினைத்திட்பம்)

PREV    NEXT

Kural 661:

வினைத்திட்பம் என்ப தொருவன் மனத்திட்பம்
மற்றைய எல்லாம் பிற


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு தொழிலின் திட்பம் என்று சொல்லப்படுவது ஒருவனுடைய மனதின் திட்பமே (உறுதியே) ஆகும், மற்றவை எல்லாம் வேறானவை.

Couplet:

What men call ‘power in action’ know for ‘power of mind’
Externe to man all other aids you find

English Explanation:
Firmness in action is (simply) one’s firmness of mind; all other (abilities) are not of this nature

Transliteration:
Vinaiththitpam Enpadhu Oruvan Manaththitpam
Matraiya Ellaam Pira

 

Kural 662:

ஊறொரால் உற்றபின் ஒல்காமை இவ்விரண்டின்
ஆறென்பர் ஆய்ந்தவர் கோள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இடையூறு வருவதற்கு முன்பே நீக்குதல், வந்த பின் தளராமை ஆகிய இந்த இரண்டினது வழியே வினைத்திட்பம் பற்றி ஆராய்ந்தவரின் கொள்கையாம்.

Couplet:

‘Each hindrance shun’, ‘unyielding onward press, If obstacle be there,’
These two define your way, so those that search out truth declare

English Explanation:
Not to perform a ruinous act, and not to be discouraged by the ruinous termination of an act, are the two maxims which, the wise say, from the principles of those who have investigated the subject

Transliteration:
Oororaal Utrapin Olkaamai Ivvirantin
Aarenpar Aaindhavar Kol

 

Kural 663:

கடைக்கொட்கச் செய்தக்க தாண்மை இடைக்கொட்கின்
எற்றா விழுமந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்யும் செயலை முடிவில் வெளிப்படும் படியாக செய்யும் தகுதியே ஆண்மையாகும், இடையில் வெளிபட்டால் நீங்காத துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Man’s fitting work is known but by success achieved;
In midst the plan revealed brings ruin ne’er to be retrieved

English Explanation:
So to perform an act as to publish it (only) at its termination is (true) manliness; for to announce it beforehand, will cause irremediable sorrow

Transliteration:
663, Kataikkotkach Cheydhakka Thaanmai Itaikkotkin
Etraa Vizhuman Tharum

 

Kural 664:

சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிய அரியவாம்
சொல்லிய வண்ணம் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இச் செயலை இவ்வாறு செய்து முடிக்கலாம் என்று சொல்லுதல் எவர்க்கும் எளியனவாம், சொல்லிய படி செய்து முடித்தல் அரியனவாம்.

Couplet:

Easy to every man the speech that shows the way;
Hard thing to shape one’s life by words they say

English Explanation:
To say (how an act is to be performed) is (indeed) easy for any one; but far difficult it is to do according to what has been said

Transliteration:
Solludhal Yaarkkum Eliya Ariyavaam
Solliya Vannam Seyal

 

Kural 665:

வீறெய்தி மாண்டார் வினைத்திட்பம் வேந்தன்கண்
ஊறெய்தி உள்ளப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செயல் திறனால் பெருமைபெற்று உயர்ந்தவரின் வினைத் திட்பமானது நாட்டை ஆளும் அரசனிடத்திலும் எட்டி மதிக்கப்பட்டு விளங்கும்.

Couplet:

The power in act of men renowned and great,
With king acceptance finds and fame through all the state

English Explanation:
The firmness in action of those who have become great by the excellence (of their counsel) will, by attaining its fulfilment in the person of the king, be esteemed (by all).


Transliteration:
Veereydhi Maantaar Vinaiththitpam Vendhankan
Ooreydhi Ullap Patum

 

Kural 666:

எண்ணிய எண்ணியாங் கெய்துப எண்ணியார்
திண்ணியர் ஆகப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எண்ணியவர் (எண்ணியபடியே செயல் ஆற்றுவதில்) உறுதியுடையவராக இருக்கப்பெற்றால் அவர் எண்ணியவற்றை எண்ணியவாறே அடைவர்.

Couplet:

Whate’er men think, ev’n as they think, may men obtain,
If those who think can steadfastness of will retain

English Explanation:
If those who have planned (an undertaking) possess firmness (in executing it) they will obtain what they have desired even as they have desired it

Transliteration:
Enniya Enniyaangu Eydhu Enniyaar
Thinniyar Aakap Perin

 

Kural 667:

உருவுகண் டெள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்
கச்சாணி யன்னார் உடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உருளும் பெரிய தேர்க்கு அச்சில் இருந்து தாங்கும் சிறிய ஆணிப் போன்றவர்கள் உலகத்தில் உள்ளனர், அவர்களுடைய உருவின் சிறுமையைக்கண்டு இகழக் கூடாது.

Couplet:

Despise not men of modest bearing; Look not at form, but what men are:
For some there live, high functions sharing, Like linch-pin of the mighty car

English Explanation:
Let none be despised for (their) size; (for) the world has those who resemble the linch-pin of the big rolling car

Transliteration:
Uruvukantu Ellaamai Ventum Urulperundherkku
Achchaani Annaar Utaiththu

 

Kural 668:

கலங்காது கண்ட வினைக்கண் துளங்காது
தூக்கங் கடிந்து செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனம் தளராமல் ஆராய்ந்து துணிந்து ஏற்றத் தொழிலைச் சோர்வு கொள்ளாமல் காலந் தாழ்த்தாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

Couplet:

What clearly eye discerns as right, with steadfast will,
And mind unslumbering, that should man fulfil

English Explanation:
An act that has been firmly resolved on must be as firmly carried out without delay

Transliteration:
Kalangaadhu Kanta Vinaikkan Thulangaadhu
Thookkang Katindhu Seyal

 

Kural 669:

துன்பம் உறவரினும் செய்க துணிவாற்றி
இன்பம் பயக்கும் வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(முடிவில்) இன்பம் கொடுக்கும் தொழிலைச் செய்யும் போது துன்பம் மிக வந்த போதிலும் துணிவு மேற்கொண்டு செய்து முடிக்க வேண்டும்.

Couplet:

Though toil and trouble face thee, firm resolve hold fast,
And do the deeds that pleasure yield at last

English Explanation:
Though it should cause increasing sorrow (at the outset), do with firmness the act that yield bliss (in the end)

Transliteration:
Thunpam Uravarinum Seyka Thunivaatri
Inpam Payakkum Vinai

 

Kural 670:

எனைத்திட்ப மெய்தியக் கண்ணும் வினைத்திட்பம்
வேண்டாரை வேண்டா துலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வேறு எத்தகைய உறுதி உடையவராக இருந்தாலும், செய்யும் தொழிலில் உறுதி இல்லாதவரை உலகம் விரும்பிப் போற்றாது.

Couplet:

The world desires not men of every power possessed,
Who power in act desire not,- crown of all the rest

English Explanation:
The great will not esteem those who esteem not firmness of action, whatever other abilities the latter may possess

Transliteration:
Enaiththitpam Ey Thiyak Kannum Vinaiththitpam
Ventaarai Ventaadhu Ulaku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!