66.Purity in Action

Kural 651:
துணைநலம் ஆக்கந் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வாய்த்த துணையின் நன்மை ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும், செய்யும் வினையின் நன்மை அவன் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நல்ல துணை, செல்வம் தரும்; செயல் சுத்தமோ நாம் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் தரும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஒருவருக்குக் கிடைக்கும் துணைவர்களால் வலிமை பெருகும்; அவர்களுடன் கூடி ஆற்றிடும் நற்செயல்களால் எல்லா நலன்களும் கிட்டும்
Couplet:
The good external help confers is worldly gain;
By action good men every needed gift obtain
English Explanation:
The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired
Transliteration:
Thunainalam Aakkam Tharuum Vinainalam
Ventiya Ellaan Tharum
Kural 652:
என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழையும் அறத்தையும் தாராத (தூய்மை அற்ற) செயல்களை எக்காலத்திலும் ஒருவன் செய்யாமல் விட்டொழிக்க வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
இம்மைக்குப் புகழையும் மறுமைக்கு நன்மையையும் தராத செயல்களை எந்தக் காலத்திலும் விட்டுவிட வேண்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
புகழையும், நன்மையையும் தராத தூய்மையற்ற செயல்களை எந்த நிலையிலும் செய்யாமல் அவற்றை விட்டொழிக்க வேண்டும்
Couplet:
From action evermore thyself restrain
Of glory and of good that yields no gain
English Explanation:
Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future)
Transliteration:
Endrum Oruvudhal Ventum Pukazhotu
Nandri Payavaa Vinai
Kural 653:
ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்குஞ் செய்வினை
ஆஅது மென்னு மவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேன்மேலும் உயர்வோம் என்று விரும்பி முயல்கின்றவர் தம்முடைய புகழ் கெடுவதற்குக் காரணமான செயலைச் செய்யாமல் விட வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயர்ந்து விடவேண்டும் என்று முயல்பவர் தாம் வாழும் காலத்துத் தம் மேன்மையை அழிக்கும் செயல்களைச் செய்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
மேன்மேலும் உயர்ந்திட வேண்டுமென விரும்புகின்றவர்கள், தம்முடைய செயல்களால் தமது புகழ் கெடாமல் கவனமாக இருந்திட வேண்டும்
Couplet:
Who tell themselves that nobler things shall yet be won
All deeds that dim the light of glory must they shun
English Explanation:
Those who say, “we will become (better)” should avoid the performance of acts that would destroy (their fame)
Transliteration:
Oodhal Ventum Olimaazhkum Seyvinai
Aaadhum Ennu Mavar
Kural 654:
இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அசைவற்ற ‌தெளிந்த அறிவினையுடையவர், துன்பத்தில் சிக்குண்டாலும் (அத் துன்பத்தைத் தீர்ப்பதற்க்காகவும்) இழிவானச் செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தடுமாற்றம் இல்லாது தெளிந்த அறிவினை உடையவர் தாம் துன்பப்பட நேர்ந்தாலும் இழிவான செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
தெளிவான அறிவும் உறுதியும் கொண்டவர்கள் துன்பத்திலிருந்து விடுபடுவதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள்
Couplet:
Though troubles press, no shameful deed they do,
Whose eyes the ever-during vision view
English Explanation:
Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers)
Transliteration:
Itukkan Patinum Ilivandha Seyyaar
Natukkatra Kaatchi Yavar
Kural 655:
எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறகு நினைத்து வருந்துவதற்குக் காரணமானச் செயல்களைச் செய்யக் கூடாது, ஒரு கால் தவறிச் செய்தாலும் மீண்டும் அத் தன்மையானவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
என்ன இப்படிச் செய்து விட்டோமே என்று வருந்தும் படியான செயல்களைச் செய்யாது விடுக; ஒருவேளை தவறாகச் செய்துவிட்டால், திரும்பவும் அதைச் செய்யாது இருப்பது நல்லது.
Kalaignar’s Explanation:
`என்ன தவறு செய்துவிட்டோம்’ என நினைத்துக் கவலைப்படுவதற்குரிய காரியங்களைச் செய்யக்கூடாது ஒருகால் அப்படிச் செய்து விட்டாலும் அச்செயலை மீண்டும் தொடராதிருப்பதே நன்று
Couplet:
Do nought that soul repenting must deplore,
If thou hast sinned, ’tis well if thou dost sin no more
English Explanation:
Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, “what is this I have done”; (but) should he do (them), it were good that he grieved not
Transliteration:
Etrendru Iranguva Seyyarka Seyvaanel
Matranna Seyyaamai Nandru
Kural 656:
ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெற்ற தாயின் பசியைக் கண்டு வருந்த நேர்ந்தாலும், சான்றோர் பழிப்பதற்குக் காரணமான இழிவுற்றச் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்னைப் பெற்றவனின் பசியைக் காண நேர்ந்தாலும் அதைப் போக்கப் பெருமக்கள் பழிக்கும் செயல்களைச் செய்யாது விடுக.
Kalaignar’s Explanation:
பசியால் துடிக்கும் தனது தாயின் வேதனையைத் தணிப்பதற்காகக்கூட இழிவான செயலில் ஈடுபடக்கூடாது
Couplet:
Though her that bore thee hung’ring thou behold, no deed
Do thou, that men of perfect soul have crime decreed
English Explanation:
Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt)
Transliteration:
Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai
Kural 657:
பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழியை மேற்கொண்டு இழிதொழில் செய்து பெறும் செல்வத்தை விடச் சான்றோர் வினைத்தூய்மையோடிருந்து பெறும் பொல்லாத வறுமையே சிறந்தது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பழியை ஏற்று அடைந்த செல்வத்தைக் காட்டிலும், பெரியோர் அனுபவிக்கும் வறுமையே உயர்ந்தது.
Kalaignar’s Explanation:
பழிக்கு அஞ்சாமல் இழிவான செயல்களைப் புரிந்து செல்வந்தராக வாழ்வதைவிட, கொடிய வறுமை தாக்கினாலும் கவலைப்படாமல் நேர்மையாளராக வாழ்வதே மேலானதாகும்
Couplet:
Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
The sorest poverty of perfect soul is richer gain
English Explanation:
Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful
Transliteration:
Pazhimalaindhu Eydhiya Aakkaththin Saandror
Kazhinal Kurave Thalai
Kural 658:
கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க் கவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆகாதவை என விலக்கப்பட்ட செயல்களை விலக்கிவிடாமல் மேற்கொண்டு செய்தவர்க்கும், அச் செயல் நிறைவேறினாலும் துன்பமே கொடுக்கும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
வேண்டா என்று உயர்ந்தோர் விலக்கிய செயல்களைத் தாமும் விலக்காது, பொருள் சேர்க்க எண்ணிச் செய்தவர்க்கு, அச்செயல்கள் நிறைவேறினாலும் துன்பத்தையே தரும்.
Kalaignar’s Explanation:
தகாதவை என ஒதுக்கப்பட்ட செயல்களை ஒதுக்கிவிடாமல் செய்பவர்களுக்கு ஒரு வேளை அச்செயல்கள் நிறைவேறினாலும் துன்பமே ஏற்படும்
Couplet:
To those who hate reproof and do forbidden thing
What prospers now, in after days shall anguish bring
English Explanation:
The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow
Transliteration:
Katindha Katindhoraar Seydhaarkku Avaidhaam
Mutindhaalum Peezhai Tharum
Kural 659:
அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர் வருந்துமாறு செய்து பெற்ற பொருள் எல்லாம் பெற்றவன் வருந்துமாறு செய்து போய்விடும், நல்வழியில் வந்தவை இழக்கப்பட்டாலும் பிறகு பயன் தரும்
Solomon Paapaiya’s Explanation:
பிறர் அழ அவரிடம் இருந்து கவர்ந்த பொருள் எல்லாம் நாம் அழ, நம்மை விட்டுப் போய்விடும். செயல் சுத்தத்தால் பெற்ற பொருளை நாம் இழந்தாலும் அவை நமக்குத் திரும்பவும் பலன் கொடுக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறர் அழத் திரட்டிய செல்வம் அழ அழப் போய்விடும் நல்வழியில் வந்த செல்வமென்றால் அதனை இழந்தாலும் மீண்டும் வந்து பயன் தரும்
Couplet:
What’s gained through tears with tears shall go;
From loss good deeds entail harvests of blessings grow
English Explanation:
All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit
Transliteration:
Azhak Konta Ellaam Azhappom Izhappinum
Pirpayakkum Narpaa Lavai
Kural 660:
சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துணீர் பெய்திரீஇ யற்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வஞ்சனையான வழியால் பொருளைச்சேர்த்துக் காப்பாற்றுதல், பச்சை மண்கலத்தில் நீரை விட்டு அதைக் காப்பாற்றி வைத்தாற் போன்றது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தீய செயல்களால் பொருளைத் திரட்டி, அதைக் காப்பது, சுடாத பச்சைமண் பானையில் நீரை ஊற்றி அதைச் சேமிப்பது போலாம்.
Kalaignar’s Explanation:
தவறான வழிகளில் பொருளைச் சேர்த்து அதைக் காப்பாற்ற நினைப்பது, பச்சை மண்ணால் செய்யப்பட்ட பாத்திரத்தில் நீரை ஊற்றி, அதைப் பாதுகாக்க நினைப்பதைப் போன்றதுதான்
Couplet:
In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain
English Explanation:
(For a minister) to protect (his king) with wealth obtained by foul means is like preserving a vessel of wet clay by filling it with water
Transliteration:
Salaththaal Porulseydhe Maarththal Pasuman
Kalaththulneer Peydhireei Yatru

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin