66. Purity in Action (வினைத் தூய்மை)

PREV    NEXT

Kural 651:

துணைநலம் ஆக்கந் தரூஉம் வினைநலம்
வேண்டிய எல்லாந் தரும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வாய்த்த துணையின் நன்மை ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும், செய்யும் வினையின் நன்மை அவன் விரும்பிய எல்லாவற்றையும் கொடுக்கும்.

Couplet:

The good external help confers is worldly gain;
By action good men every needed gift obtain

English Explanation:
The efficacy of support will yield (only) wealth; (but) the efficacy of action will yield all that is desired

Transliteration:
Thunainalam Aakkam Tharuum Vinainalam
Ventiya Ellaan Tharum

 

Kural 652:

என்றும் ஒருவுதல் வேண்டும் புகழொடு
நன்றி பயவா வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழையும் அறத்தையும் தாராத (தூய்மை அற்ற) செயல்களை எக்காலத்திலும் ஒருவன் செய்யாமல் விட்டொழிக்க வேண்டும்.

Couplet:

From action evermore thyself restrain
Of glory and of good that yields no gain

English Explanation:
Ministers should at all times avoid acts which, in addition to fame, yield no benefit (for the future)

Transliteration:
Endrum Oruvudhal Ventum Pukazhotu
Nandri Payavaa Vinai

 

Kural 653:

ஓஒதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்குஞ் செய்வினை
ஆஅது மென்னு மவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேன்மேலும் உயர்வோம் என்று விரும்பி முயல்கின்றவர் தம்முடைய புகழ் கெடுவதற்குக் காரணமான செயலைச் செய்யாமல் விட வேண்டும்.

Couplet:

Who tell themselves that nobler things shall yet be won
All deeds that dim the light of glory must they shun

English Explanation:
Those who say, “we will become (better)” should avoid the performance of acts that would destroy (their fame)

Transliteration:
Oodhal Ventum Olimaazhkum Seyvinai
Aaadhum Ennu Mavar

 

Kural 654:

இடுக்கண் படினும் இளிவந்த செய்யார்
நடுக்கற்ற காட்சி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அசைவற்ற ‌தெளிந்த அறிவினையுடையவர், துன்பத்தில் சிக்குண்டாலும் (அத் துன்பத்தைத் தீர்ப்பதற்க்காகவும்) இழிவானச் செயல்களைச் செய்யமாட்டார்.

Couplet:

Though troubles press, no shameful deed they do,
Whose eyes the ever-during vision view

English Explanation:
Those who have infallible judgement though threatened with peril will not do acts which have brought disgrace (on former ministers)

Transliteration:
Itukkan Patinum Ilivandha Seyyaar
Natukkatra Kaatchi Yavar

 

Kural 655:

எற்றென் றிரங்குவ செய்யற்க செய்வானேல்
மற்றன்ன செய்யாமை நன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறகு நினைத்து வருந்துவதற்குக் காரணமானச் செயல்களைச் செய்யக் கூடாது, ஒரு கால் தவறிச் செய்தாலும் மீண்டும் அத் தன்மையானவற்றைச் செய்யாதிருத்தல் நல்லது.

Couplet:

Do nought that soul repenting must deplore,
If thou hast sinned, ’tis well if thou dost sin no more

English Explanation:
Let a minister never do acts of which he would have to grieve saying, “what is this I have done”; (but) should he do (them), it were good that he grieved not

Transliteration:
Etrendru Iranguva Seyyarka Seyvaanel
Matranna Seyyaamai Nandru


 

Kural 656:

ஈன்றாள் பசிகாண்பான் ஆயினுஞ் செய்யற்க
சான்றோர் பழிக்கும் வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெற்ற தாயின் பசியைக் கண்டு வருந்த நேர்ந்தாலும், சான்றோர் பழிப்பதற்குக் காரணமான இழிவுற்றச் செயல்களைச் செய்யக்கூடாது.

Couplet:

Though her that bore thee hung’ring thou behold, no deed
Do thou, that men of perfect soul have crime decreed

English Explanation:
Though a minister may see his mother starve; let him do not act which the wise would (treat with contempt)

Transliteration:
Eendraal Pasikaanpaan Aayinunj Cheyyarka
Saandror Pazhikkum Vinai

 

Kural 657:

பழிமலைந் தெய்திய ஆக்கத்திற் சான்றோர்
கழிநல் குரவே தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழியை மேற்கொண்டு இழிதொழில் செய்து பெறும் செல்வத்தை விடச் சான்றோர் வினைத்தூய்மையோடிருந்து பெறும் பொல்லாத வறுமையே சிறந்தது.

Couplet:

Than store of wealth guilt-laden souls obtain,
The sorest poverty of perfect soul is richer gain

English Explanation:
Far more excellent is the extreme poverty of the wise than wealth obtained by heaping up of sinful

Transliteration:
Pazhimalaindhu Eydhiya Aakkaththin Saandror
Kazhinal Kurave Thalai

 

Kural 658:

கடிந்த கடிந்தொரார் செய்தார்க் கவைதாம்
முடிந்தாலும் பீழை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆகாதவை என விலக்கப்பட்ட செயல்களை விலக்கிவிடாமல் மேற்கொண்டு செய்தவர்க்கும், அச் செயல் நிறைவேறினாலும் துன்பமே கொடுக்கும்.

Couplet:

To those who hate reproof and do forbidden thing
What prospers now, in after days shall anguish bring

English Explanation:
The actions of those, who have not desisted from doing deeds forbidden (by the great), will, even if they succeed, cause them sorrow

Transliteration:
Katindha Katindhoraar Seydhaarkku Avaidhaam
Mutindhaalum Peezhai Tharum

 

Kural 659:

அழக்கொண்ட எல்லாம் அழப்போம் இழப்பினும்
பிற்பயக்கும் நற்பா லவை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பிறர் வருந்துமாறு செய்து பெற்ற பொருள் எல்லாம் பெற்றவன் வருந்துமாறு செய்து போய்விடும், நல்வழியில் வந்தவை இழக்கப்பட்டாலும் பிறகு பயன் தரும்

Couplet:

What’s gained through tears with tears shall go;
From loss good deeds entail harvests of blessings grow

English Explanation:
All that has been obtained with tears (to the victim) will depart with tears (to himself); but what has been by fair means; though with loss at first, will afterwards yield fruit

Transliteration:
Azhak Konta Ellaam Azhappom Izhappinum
Pirpayakkum Narpaa Lavai

 

Kural 660:

சலத்தாற் பொருள்செய்தே மார்த்தல் பசுமண்
கலத்துணீர் பெய்திரீஇ யற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வஞ்சனையான வழியால் பொருளைச்சேர்த்துக் காப்பாற்றுதல், பச்சை மண்கலத்தில் நீரை விட்டு அதைக் காப்பாற்றி வைத்தாற் போன்றது.

Couplet:

In pot of clay unburnt he water pours and would retain,
Who seeks by wrong the realm in wealth and safety to maintain

English Explanation:
(For a minister) to protect (his king) with wealth obtained by foul means is like preserving a vessel of wet clay by filling it with water

Transliteration:
Salaththaal Porulseydhe Maarththal Pasuman
Kalaththulneer Peydhireei Yatru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!