63. Hopefulness in Trouble (இடுக்கண் அழியாமை)

PREV    NEXT

Kural 621:

இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை
அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பம் வரும்போது (அதற்காக கலங்காமல்) நகுதல் வேண்டும், அத் துன்பத்தை எதிர்த்து வெல்லவல்லது அதைப் போன்றது வேறு இல்லை.

Couplet:

Smile, with patient, hopeful heart, in troublous hour;
Meet and so vanquish grief; nothing hath equal power

English Explanation:
If troubles come, laugh; there is nothing like that, to press upon and drive away sorrow

Transliteration:
Itukkan Varungaal Nakuka Adhanai
Atuththoorvadhu Aqdhoppa Thil

 

Kural 622:

வெள்ளத் தனைய இடும்பை அறிவுடையான்
உள்ளத்தின் உள்ளக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வெள்ளம் போல் அளவற்றதாய் வரும் துன்பமும், அறிவுடையவன் தன் உள்ளத்தினால் அத் துன்பத்தின் இயல்பை நினைத்த அளவில் கெடும்.

Couplet:

Though sorrow, like a flood, comes rolling on,
When wise men’s mind regards it,- it is gone

English Explanation:
A flood of troubles will be overcome by the (courageous) thought which the minds of the wise will entertain, even in sorrow

Transliteration:
Vellath Thanaiya Itumpai Arivutaiyaan
Ullaththin Ullak Ketum

 

Kural 623:

இடும்பைக் கிடும்பை படுப்பர் இடும்பைக்
கிடும்பை படாஅ தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துன்பம் வந்த போது அதற்க்காக வருந்திக் கலங்காதவர் அந்தத் துன்பத்திற்கே துன்பம் உண்டாக்கி அதை வென்று விடுவார்.

Couplet:

Who griefs confront with meek, ungrieving heart,
From them griefs, put to grief, depart

English Explanation:
They give sorrow to sorrow, who in sorrow do not suffer sorrow

Transliteration:
Itumpaikku Itumpai Patuppar Itumpaikku
Itumpai Pataaa Thavar

 

Kural 624:

மடுத்தவா யெல்லாம் பகடன்னான் உற்ற
இடுக்கண் இடர்ப்பா டுடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தடைபட்ட இடங்களில் எல்லாம் (வண்டியை இழுத்துச் செல்லும்) எருதுபோல் விடாமுயற்சி உடையவன் உற்றத் துன்பமே துன்பப்படுவதாகும்.

Couplet:

Like bullock struggle on through each obstructed way;
From such an one will troubles, troubled, roll away

English Explanation:
Troubles will vanish (i.e., will be troubled) before the man who (struggles against difficulties) as a

Transliteration:
Matuththavaa Yellaam Pakatannaan Utra
Itukkan Itarppaatu Utaiththu

 

Kural 625:

அடுக்கி வரினும் அழிவிலான் உற்ற
இடுக்கண் இடுக்கட் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
விடாமல் மேன் மேலும் துன்பம் வந்தபோதிலும் கலங்காமலிருக்கும் ஆற்றலுடையவன் அடைந்த துன்பமே துன்பப்பட்டு போகும்.

Couplet:

When griefs press on, but fail to crush the patient heart,
Then griefs defeated, put to grief, depart

English Explanation:
The troubles of that man will be troubled (and disappear) who, however thickly they may come upon him, does not abandon (his purpose)

Transliteration:
Atukki Varinum Azhivilaan Utra
Itukkan Itukkat Patum


 

Kural 626:

அற்றேமென் றல்லற் படுபவோ பெற்றேமென்
றோம்புதல் தேற்றா தவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செல்வம் வந்த போது இதைப்பெற்றோமே என்று பற்றுக்கொண்டு காத்தறியாதவர் வறுமை வந்த போது இழந்தோமே என்று அல்லல்படுவரோ.

Couplet:

Who boasted not of wealth, nor gave it all their heart,
Will not bemoan the loss, when prosperous days depart

English Explanation:
Will those men ever cry out in sorrow, “we are destitute” who, (in their prosperity), give not way to (undue desire) to keep their wealth

Transliteration:
Atremendru Allar Patupavo Petremendru
Ompudhal Thetraa Thavar

 

Kural 627:

இலக்கம் உடம்பிடும்பைக் கென்று கலக்கத்தைக்
கையாறாக் கொள்ளாதா மேல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேலோர், உடம்பு துன்பத்திற்கு இலக்கமானது என்று உணர்ந்து, (துன்பம் வந்த போது) கலங்குவதை ஒழுக்க நெறியாகக் கொள்ளமாட்டர்.

Couplet:

‘Man’s frame is sorrow’s target’, the noble mind reflects,
Nor meets with troubled mind the sorrows it expects

English Explanation:
The great will not regard trouble as trouble, knowing that the body is the butt of trouble

Transliteration:
Ilakkam Utampitumpaik Kendru Kalakkaththaik
Kaiyaaraak Kollaadhaam Mel

 

Kural 628:

இன்பம் விழையான் இடும்பை இயல்பென்பான்
துன்ப முறுதல் இலன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்பமானதை விரும்பாதவனாய்த் துன்பம் இயற்கையானது என்று தெளிந்திருப்பவன், துன்பம் வந்த போது துன்ப முறுவது இல்லை.

Couplet:

He seeks not joy, to sorrow man is born, he knows;
Such man will walk unharmed by touch of human woes

English Explanation:
That man never experiences sorrow, who does not seek for pleasure, and who considers distress to be natural (to man)

Transliteration:
Inpam Vizhaiyaan Itumpai Iyalpenpaan
Thunpam Urudhal Ilan

 

Kural 629:

இன்பத்துள் இன்பம் விழையாதான் துன்பத்துள்
துன்ப முறுதல் இலன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இன்பம் வந்திக் காலத்தில் அந்த இன்பத்தை விரும்பிப் போற்றாதவன் துன்பம் வந்த காலத்தில் அந்தத் துன்பத்தை அடைவது இல்லை.

Couplet:

Mid joys he yields not heart to joys’ control
Mid sorrows, sorrow cannot touch his soul

English Explanation:
He does not suffer sorrow, in sorrow who does not look for pleasure in pleasure

Transliteration:
Inpaththul Inpam Vizhaiyaadhaan Thunpaththul
Thunpam Urudhal Ilan

 

Kural 630:

இன்னாமை இன்பம் எனக்கொளின் ஆகுந்தன்
ஒன்னார் விழையுஞ் சிறப்பு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் துன்பத்தையே தனக்கு இன்பமாகக் கருதிக்கொள்வானானால் அவனுடைய பகைவரும் விரும்பத்தக்க சிறப்பு உண்டாகும்.

Couplet:

Who pain as pleasure takes, he shall acquire
The bliss to which his foes in vain aspire

English Explanation:
The elevation, which even his enemies will esteem, will be gained by him, who regards pain as pleasure

Transliteration:
Innaamai Inpam Enakkolin Aakundhan
Onnaar Vizhaiyunj Chirappu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!