7. The Wealth of Children

PREV    NEXT

Kural 61:

பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை அறிவறிந்த
மக்கட்பே றல்ல பிற


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெறத்தகுந்த பேறுகளில் அறிய வேண்டியவைகளை அறியும் நன்மக்களைப் பெறுவதைத் தவிர, மற்றப்பேறுகளை யாம் மதிப்பதில்லை.

Couplet:

Of all that men acquire, we know not any greater gain,
Than that which by the birth of learned children men obtain

English Explanation:
Among all the benefits that may be acquired, we know no greater benefit than the acquisition of intelligent children

Transliteration:
Perumavatrul Yaamarivadhu Illai Arivarindha
Makkatperu Alla Pira

 

Kural 62:

எழுபிறப்பும் தீயவை தீண்டா பழிபிறங்காப்
பண்புடை மக்கட் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பழி இல்லாத நல்ல பண்பு உடைய மக்களைப்பெற்றால் ஒருவனுக்கு ஏழு பிறவியிலும் தீவினைப் பயனாகிய துன்பங்கள் சென்று சேரா.

Couplet:

Who children gain, that none reproach, of virtuous worth,
No evils touch them, through the sev’n-fold maze of birth

English Explanation:
The evils of the seven births shall not touch those who abtain children of a good disposition, free from vice

Transliteration:
Ezhupirappum Theeyavai Theentaa Pazhipirangaap
Panputai Makkat Perin

 

Kural 63:

தம்பொருள் என்பதம் மக்கள் அவர்பொருள்
தந்தம் வினையான் வரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்மக்களே தம்முடைய பொருள்கள் என்று அறிஞர் கூறுவர். மக்களாகிய அவர்தம் பொருள்கள் அவரவருடைய வினையின் பயனால் வந்து சேரும்.

Couplet:

‘Man’s children are his fortune,’ say the wise;
From each one’s deeds his varied fortunes rise

English Explanation:
Men will call their sons their wealth, because it flows to them through the deeds which they (sons) perform on their behalf

Transliteration:
Thamporul Enpadham Makkal Avarporul
Thamdham Vinaiyaan Varum

 

Kural 64:

அமிழ்தினும் ஆற்ற இனிதேதம் மக்கள்
சிறுகை அளாவிய கூழ்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்முடைய மக்களின் சிறு கைகளால் அளாவப்பெற்ற உணவு, பெற்றோர்க்கு அமிழ்தத்தை விட மிக்க இனிமை உடையதாகும்.

Couplet:

Than God’s ambrosia sweeter far the food before men laid,
In which the little hands of children of their own have play’d

English Explanation:
The rice in which the little hand of their children has dabbled will be far sweeter (to the parent) than ambrosia

Transliteration:
Amizhdhinum Aatra Inidhedham Makkal
Sirukai Alaaviya Koozh

 

Kural 65:

மக்கள்மெய் தீண்டல் உடற்கின்பம் மற்றவர்
சொற்கேட்டல் இன்பம் செவிக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மக்களின் உடம்பைத் தொடுதல் உடம்பிற்கு இன்பம் தருவதாகும்: அம் மக்களின் மழலைச் சொற்களைக் கேட்டால் செவிக்கு இன்பம் தருவதாகும்.

Couplet:

To patent sweet the touch of children dear;
Their voice is sweetest music to his ear

English Explanation:
The touch of children gives pleasure to the body, and the hearing of their words, pleasure to the ear

Transliteration:
Makkalmey Theental Utarkinpam Matru Avar
Sorkettal Inpam Sevikku

 

Kural 66:

குழலினி தியாழினி தென்பதம் மக்கள்
மழலைச்சொல் கேளா தவர்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் மக்களின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டு அதன் இனிமையை நுகராதவரே குழலின் இசை இனியது யாழின் இசை இனியது என்று கூறுவர்.

Couplet:

‘The pipe is sweet,’ ‘the lute is sweet,’ by them’t will be averred,
Who music of their infants’ lisping lips have never heard

English Explanation:
“The pipe is sweet, the lute is sweet,” say those who have not heard the prattle of their own children

Transliteration:
Kuzhal Inidhu Yaazhinidhu Enpadham Makkal
Mazhalaichchol Kelaa Thavar

 

Kural 67:

தந்தை மகற்காற்றும் நன்றி அவையத்து
முந்தி இருப்பச் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தந்தை தன் மகனுக்குச் செய்யத்தக்க நல்லுதவி, கற்றவர் கூட்டத்தில் தன் மகன் முந்தியிருக்கும்படியாக அவனைக் கல்வியில் மேம்படச் செய்தலாகும்.

Couplet:

Sire greatest boon on son confers, who makes him meet,
In councils of the wise to fill the highest seat

English Explanation:
The benefit which a father should confer on his son is to give him precedence in the assembly of the learned

Transliteration:
Thandhai Makarkaatrum Nandri Avaiyaththu
Mundhi Iruppach Cheyal

 

Kural 68:

தம்மின்தம் மக்கள் அறிவுடைமை மாநிலத்து
மன்னுயிர்க் கெல்லாம் இனிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் மக்களின் அறிவுடைமை தமக்கு இன்பம் பயப்பதை விட உலகத்து உயிர்களுக்கேல்லாம் மிகுந்த இன்பம் பயப்பதாகும்.

Couplet:

Their children’s wisdom greater than their own confessed,
Through the wide world is sweet to every human breast

English Explanation:
That their children should possess knowledge is more pleasing to all men of this great earth than to themselves

Transliteration:
Thammindham Makkal Arivutaimai Maanilaththu
Mannuyirk Kellaam Inidhu

 

Kural 69:

ஈன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன்மகனைச்
சான்றோன் எனக்கேட்ட தாய்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன் மகனை நற்பண்பு நிறைந்தவன் என பிறர் சொல்லக் கேள்வியுற்ற தாய், தான் அவனை பெற்றக் காலத்தில் உற்ற மகிழ்ச்சியை விடப் பெரிதும் மகிழ்வாள்.

Couplet:

When mother hears him named ‘fulfill’d of wisdom’s lore,’
Far greater joy she feels, than when her son she bore

English Explanation:
The mother who hears her son called “a wise man” will rejoice more than she did at his birth

Transliteration:
Eendra Pozhudhin Peridhuvakkum Thanmakanaich
Chaandron Enakketta Thaai

 

Kural 70:

மகன் தந்தைக் காற்றும் உதவி இவன்தந்தை
என்நோற்றான் கொல்லெனும் சொல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மகன் தன் தந்தைக்குச் செய்யத் தக்க கைம்மாறு, இவன் தந்தை இவனை மகனாகப் பெற என்ன தவம் செய்தானோ என்று பிறர் புகழ்ந்து சொல்லும் சொல்லாகும்.

Couplet:

To sire, what best requital can by grateful child be done?
To make men say, ‘What merit gained the father such a son?’

English Explanation:
(So to act) that it may be said “by what great penance did his father beget him,” is the benefit which a son should render to his father

Transliteration:
Makandhandhaikku Aatrum Udhavi Ivandhandhai
Ennotraan Kol Enum Sol

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!