61.Unsluggishness

Kural 601:
குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு தன் குடியாகிய மங்காத விளக்கு, அவனுடைய சோம்பலாகிய மாசு படிய படிய ஒளி மங்கிக் கெட்டுவிடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒருவனிடம் சோம்பல் என்னும் இருள் நெருங்கினால் அவன் பிறந்த குடும்பமாகிய அணையாத விளக்கு ஒளி மங்கி அழிந்து போகும்.
Kalaignar’s Explanation:
பிறந்த குடிப் பெருமை என்னதான் ஒளிமயமாக இருந்தாலும், சோம்பல் குடிகொண்டால் அது மங்கிப் போய் இருண்டு விடும்
Couplet:
Of household dignity the lustre beaming bright,
Flickers and dies when sluggish foulness dims its light
English Explanation:
By the darkness, of idleness, the indestructible lamp of family (rank) will be extinguished
Transliteration:
601 Kutiyennum Kundraa Vilakkam Matiyennum
Maasoora Maaindhu Ketum
Kural 602:
மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் குடியைச் சிறப்புடைய குடியாக விளங்குமாறு செய்ய விரும்புகின்றவர் சோம்பலைச் சோம்பலாகக் கொண்டு முயற்சியுடையவராய் நடக்க வேண்டும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தாம் பிறந்த குடும்பத்தை நல்ல குடும்பமாக உயர்த்த விரும்புபவர் சோம்பலைச் சோம்பலாக எண்ணி முயற்சி செய்க.
Kalaignar’s Explanation:
குலம் சிறக்க வேண்டுமானால், சோம்பலை ஒழித்து, ஊக்கத்துடன் முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்
Couplet:
Let indolence, the death of effort, die,
If you’d uphold your household’s dignity
English Explanation:
Let those, who desire that their family may be illustrious, put away all idleness from their conduct
Transliteration:
Matiyai Matiyaa Ozhukal Kutiyaik
Kutiyaaka Ventu Pavar
Kural 603:
மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியுந் தன்னினு முந்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழிக்கும் இயல்புடைய சோம்பலைத் தன்னிடம் கொண்டு நடக்கும் அறிவவில்லாதவன் பிறந்த குடி அவனுக்கு முன் அழிந்துவிடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
விட்டுவிட வேண்டிய சோம்பலைத் தனக்குள்ளே கொண்டு வாழும் அறிவற்றவன் பிறந்த குடும்பம் அவனுக்கும் முன்பே அழிந்துவிடும்.
Kalaignar’s Explanation:
அறிவும் அக்கறையுமில்லாத சோம்பேறி பிறந்த குடி, அவனுக்கு முன் அழிந்து போய் விடும்
Couplet:
Who fosters indolence within his breast, the silly elf!
The house from which he springs shall perish ere himself
English Explanation:
The (lustre of the) family of the ignorant man, who acts under the influence of destructive laziness will perish, even before he is dead
Transliteration:
Matimatik Kontozhukum Pedhai Pirandha
Kutimatiyum Thanninum Mundhu
Kural 604:
குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பலில் அகப்பட்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர்க்கு குடியின் பெருமை அழிந்து குற்றம் பெருகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சோம்பலில் வீழ்வதால் சிறந்தவற்றையேச் செய்யும் முயற்சியே இல்லாதவரின் குடும்பமும் அழியும் குற்றமும் பெருகும்.
Kalaignar’s Explanation:
சோம்பேறித்தனமானவர்களின் வாழ்க்கையில் குற்றங்களும் பெருகிவிடும்; குடும்பப் பெருமையும் சீரழிந்து போய்விடும்
Couplet:
His family decays, and faults unheeded thrive,
Who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive
English Explanation:
Family (greatness) will be destroyed, and faults will increase, in those men who give way to laziness, and put forth no dignified exertions
Transliteration:
Kutimatindhu Kutram Perukum Matimatindhu
Maanta Ugnatri Lavarkku
Kural 605:
நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காலம் நீட்டித்தல், சோம்பல், மறதி, அளவு மீறியத் தூக்கம் ஆகிய இந் நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாம்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
காலம் தாழ்த்தி செய்வது, மறதி, சோம்பல், ஓயாத் தூக்கம் இவை நான்கும் அழிவை நாடுவார் விரும்பி ஏறும் சிறு படகாகும்.
Kalaignar’s Explanation:
காலம் தாழ்த்துதல், மறதி, சோம்பல், அளவுக்கு மீறிய தூக்கம் ஆகிய நான்கும், கெடுகின்ற ஒருவர் விரும்பியேறும் தோணிகளாம்!
Couplet:
Delay, oblivion, sloth, and sleep: these four
Are pleasure-boat to bear the doomed to ruin’s shore
English Explanation:
Procrastination, forgetfulness, idleness, and sleep, these four things, form the vessel which is desired by those destined to destruction
Transliteration:
Netuneer Maravi Matidhuyil Naankum
Ketuneeraar Kaamak Kalan
Kural 606:
படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாட்டை ஆளும் தலைவருடைய உறவுத் தானே வந்து சேர்ந்தாலும், சோம்பல் உடையவர் சிறந்த பயனை அடைய முடியாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நிலம் முழுவதும் ஆண்ட மன்னர்களின் செல்வம் எல்லாம் சேர்ந்திருந்தாலும், சோம்பலை உடையவர் நல்ல பயனை அடைவது அரிது.
Kalaignar’s Explanation:
தகுதியுடையவரின் அன்புக்குப் பாத்திரமானவராக இருப்பினும் சோம்பலுடையவர்கள் பெருமை எனும் பயனை அடைவதென்பது அரிதாகும்
Couplet:
Though lords of earth unearned possessions gain,
The slothful ones no yield of good obtain
English Explanation:
It is a rare thing for the idle, even when possessed of the riches of kings who ruled over the whole earth, to derive any great benefit from it
Transliteration:
Patiyutaiyaar Patramaindhak Kannum Matiyutaiyaar
Maanpayan Eydhal Aridhu
Kural 607:
இடிபுரிந் தெள்ளுஞ்சொற் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பலை விரும்பி மேற்க் கொண்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர் பிறர் இடித்துக் கூறி இகழ்கின்ற சொல்லைக் கேட்கும் நிலைமை அடைவர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
சோம்பலில் வீழ்வதால் சிறந்த முயற்சி செய்யாதவர், நண்பர்களால் முதலில் இடித்துச் சொல்லப்பட்டு, பின்பு அவர் இழந்து பேசும் சொல்லையும் கேட்பர்.
Kalaignar’s Explanation:
முயற்சி செய்வதில் அக்கறையின்றிச் சோம்பேறிகளாய் வாழ்பவர்கள் இகழ்ச்சிக்கு ஆளாவார்கள்
Couplet:
Who hug their sloth, nor noble works attempt,
Shall bear reproofs and words of just contempt
English Explanation:
Those who through idleness, and do not engage themselves in dignified exertion, will subject
Transliteration:
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu
Maanta Ugnatri Lavar
Kural 608:
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கிற்றன் னென்னார்க்
கடிமை புகுத்தி விடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பல் நல்ல குடியில் பிறந்தவனிடம் வந்து பொருந்தினால், அஃது அவனை அவனுடைய பகைவர்க்கு அடிமையாகுமாறு செய்துவிடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
குடும்பத்தானுக்குச் சோம்பல் சொந்தமானால் அது அவனை அவனுடைய பகைவரிடத்தில் அடிமை ஆக்கிவிடும்.
Kalaignar’s Explanation:
பெருமைமிக்க குடியில் பிறந்தவராயினும், அவரிடம் சோம்பல் குடியேறி விட்டால் அதுவே அவரைப் பகைவர்களுக்கு அடிமையாக்கிவிடும்
Couplet:
If sloth a dwelling find mid noble family,
Bondsmen to them that hate them shall they be
English Explanation:
If idleness take up its abode in a king of high birth, it will make him a slave of his enemies
Transliteration:
Matimai Kutimaikkan Thangindhan Onnaarkku
Atimai Pukuththi Vitum
Kural 609:
குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் சோம்பலை ஆளுந் தன்மையை மாற்றிவிட்டால் அவனுடைய குடியிலும் ஆண்மையிலும் வந்தக் குற்றம் தீர்ந்து விடும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஒருவன் சோம்பலுக்கு அடிமையாவதை விட்டுவிட்டால், அவனது குடும்பத்திற்குள் வந்த சிறுமைகள் அழிந்துவிடும்.
Kalaignar’s Explanation:
தன்னை ஆட்கொண்டுள்ள சோம்பலை ஒருவன் அகற்றிவிட்டால், அவனது குடிப்பெருமைக்கும், ஆண்மைக்கும் சிறப்பு தானே வந்து சேரும்
Couplet:
Who changes slothful habits saves
Himself from all that household rule depraves
English Explanation:
When a man puts away idleness, the reproach which has come upon himself and his family will disappear
Transliteration:
Kutiyaanmai Yulvandha Kutram Oruvan
Matiyaanmai Maatrak Ketum
Kural 610:
மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அடியால் உலகத்தை அளந்த கடவுள் தாவியப் பரப்பு எல்லாவற்றையும் சோம்பல் இல்லாத அரசன் ஒரு சேர அடைவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன் அடியால் எல்லா உலகையும் அளந்தவன் கடந்த உலகம் முழுவதையும், சோம்பல் இல்லாத அரசு முழுமையாக அடையும்.
Kalaignar’s Explanation:
சோம்பல் இல்லாதவர் அடையும் பயன், சோர்வில்லாத ஒரு மன்னன், அவன் சென்ற இடமனைத்தையும் தனது காலடி எல்லைக்குள் கொண்டு வந்ததைப் போன்றதாகும்
Couplet:
The king whose life from sluggishness is rid,
Shall rule o’er all by foot of mighty god bestrid
English Explanation:
The king who never gives way to idleness will obtain entire possession of (the whole earth) passed over by him who measured (the worlds) with His foot
Transliteration:
Matiyilaa Mannavan Eydhum Atiyalandhaan
Thaaaya Thellaam Orungu

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin