61. Unsluggishness (மடி இன்மை)

PREV    NEXT

Kural 601:

குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும்
மாசூர மாய்ந்து கெடும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு தன் குடியாகிய மங்காத விளக்கு, அவனுடைய சோம்பலாகிய மாசு படிய படிய ஒளி மங்கிக் கெட்டுவிடும்.

Couplet:

Of household dignity the lustre beaming bright,
Flickers and dies when sluggish foulness dims its light

English Explanation:
By the darkness, of idleness, the indestructible lamp of family (rank) will be extinguished

Transliteration:
601 Kutiyennum Kundraa Vilakkam Matiyennum
Maasoora Maaindhu Ketum

 

Kural 602:

மடியை மடியா ஒழுகல் குடியைக்
குடியாக வேண்டு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம் குடியைச் சிறப்புடைய குடியாக விளங்குமாறு செய்ய விரும்புகின்றவர் சோம்பலைச் சோம்பலாகக் கொண்டு முயற்சியுடையவராய் நடக்க வேண்டும்.

Couplet:

Let indolence, the death of effort, die,
If you’d uphold your household’s dignity

English Explanation:
Let those, who desire that their family may be illustrious, put away all idleness from their conduct

Transliteration:
Matiyai Matiyaa Ozhukal Kutiyaik
Kutiyaaka Ventu Pavar

 

Kural 603:

மடிமடிக் கொண்டொழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியுந் தன்னினு முந்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அழிக்கும் இயல்புடைய சோம்பலைத் தன்னிடம் கொண்டு நடக்கும் அறிவவில்லாதவன் பிறந்த குடி அவனுக்கு முன் அழிந்துவிடும்.

Couplet:

Who fosters indolence within his breast, the silly elf!
The house from which he springs shall perish ere himself

English Explanation:
The (lustre of the) family of the ignorant man, who acts under the influence of destructive laziness will perish, even before he is dead

Transliteration:
Matimatik Kontozhukum Pedhai Pirandha
Kutimatiyum Thanninum Mundhu

 

Kural 604:

குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் மடிமடிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பலில் அகப்பட்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர்க்கு குடியின் பெருமை அழிந்து குற்றம் பெருகும்.

Couplet:

His family decays, and faults unheeded thrive,
Who, sunk in sloth, for noble objects doth not strive

English Explanation:
Family (greatness) will be destroyed, and faults will increase, in those men who give way to laziness, and put forth no dignified exertions

Transliteration:
Kutimatindhu Kutram Perukum Matimatindhu
Maanta Ugnatri Lavarkku

 

Kural 605:

நெடுநீர் மறவி மடிதுயில் நான்கும்
கெடுநீரார் காமக் கலன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காலம் நீட்டித்தல், சோம்பல், மறதி, அளவு மீறியத் தூக்கம் ஆகிய இந் நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலமாம்.

Couplet:

Delay, oblivion, sloth, and sleep: these four
Are pleasure-boat to bear the doomed to ruin’s shore

English Explanation:
Procrastination, forgetfulness, idleness, and sleep, these four things, form the vessel which is desired by those destined to destruction

Transliteration:
Netuneer Maravi Matidhuyil Naankum
Ketuneeraar Kaamak Kalan


 

Kural 606:

படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார்
மாண்பயன் எய்தல் அரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாட்டை ஆளும் தலைவருடைய உறவுத் தானே வந்து சேர்ந்தாலும், சோம்பல் உடையவர் சிறந்த பயனை அடைய முடியாது.

Couplet:

Though lords of earth unearned possessions gain,
The slothful ones no yield of good obtain

English Explanation:
It is a rare thing for the idle, even when possessed of the riches of kings who ruled over the whole earth, to derive any great benefit from it

Transliteration:
Patiyutaiyaar Patramaindhak Kannum Matiyutaiyaar
Maanpayan Eydhal Aridhu

 

Kural 607:

இடிபுரிந் தெள்ளுஞ்சொற் கேட்பர் மடிபுரிந்து
மாண்ட உஞற்றி லவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பலை விரும்பி மேற்க் கொண்டு சிறந்த முயற்சி இல்லாதவராய் வாழ்கின்றவர் பிறர் இடித்துக் கூறி இகழ்கின்ற சொல்லைக் கேட்கும் நிலைமை அடைவர்.

Couplet:

Who hug their sloth, nor noble works attempt,
Shall bear reproofs and words of just contempt

English Explanation:
Those who through idleness, and do not engage themselves in dignified exertion, will subject

Transliteration:
Itipurindhu Ellunj Chol Ketpar Matipurindhu
Maanta Ugnatri Lavar

 

Kural 608:

மடிமை குடிமைக்கண் தங்கிற்றன் னென்னார்க்
கடிமை புகுத்தி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோம்பல் நல்ல குடியில் பிறந்தவனிடம் வந்து பொருந்தினால், அஃது அவனை அவனுடைய பகைவர்க்கு அடிமையாகுமாறு செய்துவிடும்.

Couplet:

If sloth a dwelling find mid noble family,
Bondsmen to them that hate them shall they be

English Explanation:
If idleness take up its abode in a king of high birth, it will make him a slave of his enemies

Transliteration:
Matimai Kutimaikkan Thangindhan Onnaarkku
Atimai Pukuththi Vitum

 

Kural 609:

குடியாண்மை யுள்வந்த குற்றம் ஒருவன்
மடியாண்மை மாற்றக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் சோம்பலை ஆளுந் தன்மையை மாற்றிவிட்டால் அவனுடைய குடியிலும் ஆண்மையிலும் வந்தக் குற்றம் தீர்ந்து விடும்.

Couplet:

Who changes slothful habits saves
Himself from all that household rule depraves

English Explanation:
When a man puts away idleness, the reproach which has come upon himself and his family will disappear

Transliteration:
Kutiyaanmai Yulvandha Kutram Oruvan
Matiyaanmai Maatrak Ketum

 

Kural 610:

மடியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான்
தாஅய தெல்லாம் ஒருங்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அடியால் உலகத்தை அளந்த கடவுள் தாவியப் பரப்பு எல்லாவற்றையும் சோம்பல் இல்லாத அரசன் ஒரு சேர அடைவான்.

Couplet:

The king whose life from sluggishness is rid,
Shall rule o’er all by foot of mighty god bestrid

English Explanation:
The king who never gives way to idleness will obtain entire possession of (the whole earth) passed over by him who measured (the worlds) with His foot

Transliteration:
Matiyilaa Mannavan Eydhum Atiyalandhaan
Thaaaya Thellaam Orungu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!