60.Energy

Kural 591:
உடையர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
உடைய துடையரோ மற்று
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊக்கம் உடையவரே எல்லாவற்றையும் உடையவர்; ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதை உடையவர் என்றாலும் உடையவர் ஆவாரே?
Kalaignar’s Explanation:
ஊக்கம் உடையவரே உடையவர் எனப்படுவர் ஊமில்லாதவர் வேறு எதை உடையவராக இருந்தாலும் அவர் உடையவர் ஆக மாட்டார்
Couplet:
‘Tis energy gives men o’er that they own a true control;
They nothing own who own not energy of soul
English Explanation:
Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?
Transliteration:
Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru
Kural 592:
உள்ள முடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
மன ஊறுதியே நிலையான உடைமை; செல்வம் உடைமையோ நிலைத்திராமல் நீங்கிவிடும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஊக்கம் எனும் ஒரு பொருளைத் தவிர, வேறு எதனையும் நிலையான உடைமை என்று கூற இயலாது
Couplet:
The wealth of mind man owns a real worth imparts,
Material wealth man owns endures not, utterly departs
English Explanation:
The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not
Transliteration:
Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum
Kural 593:
ஆக்கம் இழந்தேமென் றல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தங் கைத்துடை யார்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம்கைப் பொருளாக உடையவர், ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) இழந்து விட்டோம் என்று கலங்க மாட்டார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊக்கத்தைத் தம் கைவசம் கொண்டவர், செல்வத்தை இழந்தாலும், இழந்து விட்டோமோ என்று மனம் கலங்க மாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
ஊக்கத்தை உறுதியாகக் கொண்டிருப்பவர்கள், ஆக்கம் இழக்க நேர்ந்தாலும் அப்போதுகூட ஊக்கத்தை இழந்து கலங்க மாட்டார்கள்
Couplet:
‘Lost is our wealth,’ they utter not this cry distressed,
The men of firm concentred energy of soul possessed
English Explanation:
They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”
Transliteration:
Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar
Kural 594:
ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தளராத ஊக்கம் உள்ளவனிடம், செல்வமானது தானே அவன் முகவரியை அறிந்து செல்லும்.
Kalaignar’s Explanation:
உயர்வு, உறுதியான ஊக்கமுடையவர்களைத் தேடிக் கண்டுபிடித்து அவர்களிடம் போய்ச் சேரும்
Couplet:
The man of energy of soul inflexible,
Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell
English Explanation:
Wealth will find its own way to the man of unfailing energy
Transliteration:
Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai
Kural 595:
வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனைய துயர்வு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீர்ப்பூக்களின் அடிக்காம்பின் நீளம் நீரின் அளவே. அது போல மக்களின் உயர்வும் அவர்களின் மன ஊக்கத்தின் அளவே.
Kalaignar’s Explanation:
தண்ணீரின் அளவுதான் அதில் மலர்ந்துள்ள தாமரைத் தண்டின் அளவும் இருக்கும் அதுபோல மனிதரின் வாழ்க்கையின் உயர்வு அவர் மனத்தில் கொண்டுள்ள ஊக்கத்தின் அளவே இருக்கும்
Couplet:
With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
The dignity of men is measured by their minds
English Explanation:
The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds
Transliteration:
Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu
Kural 596:
உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நினைப்பது எல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்கட்டும். அவ்வுயர்வான எண்ணம் ஒருவேளை வேறு காரணங்களால் நிறைவேறாது போனாலும், பெரியோர் நம்மைப் பாராட்டுவர். ஆகவே, அது நிறைவேறியதாகவே கருதப்படும்.
Kalaignar’s Explanation:
நினைப்பதெல்லாம் உயர்ந்த நினைப்பாகவே இருக்கவேண்டும் அது கைகூடாவிட்டாலும் அதற்காக அந்த நினைப்பை விடக்கூடாது
Couplet:
Whate’er you ponder, let your aim be loftly still,
Fate cannot hinder always, thwart you as it will
English Explanation:
In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him
Transliteration:
Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu
Kural 597:
சிதைவிடத் தொல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
தன்மீது அம்புகள் புதைந்து புண்பட்டபோதும் யானை தளராமல் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும்; இதுபோல ஊக்கம் உடையவர் தமக்கு கேடு வந்த போதும் ஊக்கம் இழக்கமால் தம் பெருமையை நிலைநிறுத்துவர்.
Kalaignar’s Explanation:
உடல் முழுதும் அம்புகளால் துளைக்கப்பட்டாலும் யானையானது உறுதி தளராமல் இருப்பதுபோல, ஊக்கமுடையவர்கள், அழிவே வந்தாலும் அதற்காகக் கவலைப்படமாட்டார்கள்
Couplet:
The men of lofty mind quail not in ruin’s fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows’ deadly shower
English Explanation:
The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows
Transliteration:
Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru
Kural 598:
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊக்கம் இல்லாதவர் பிறர்க்கு உதவும் வள்ளல் யாம் என்னும் மன உயர்வைப் பெறமாட்டார்.
Kalaignar’s Explanation:
அள்ளி வழங்கும் ஆர்வம் இல்லாத ஒருவர் தம்மை வள்ளல் எனப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வழியே இல்லை
Couplet:
The soulless man can never gain
Th’ ennobling sense of power with men
English Explanation:
Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality”
Transliteration:
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku
Kural 599:
பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யானை பருத்த உடம்பை உடையது, கூர்மையானக் கொம்புகளை உடையது, ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகியப் புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
யானை பெரிய உடம்பையும் கூர்மையான கொம்பினையும் உடையது என்றாலும் புலி தாக்கினால் பயப்படும்.
Kalaignar’s Explanation:
உருவத்தைவிட ஊக்கமே வலிவானது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு: கொழுத்த உடம்பும் கூர்மையான கொம்புகளுங்கொண்ட யானை, தன்னைத் தாக்க வரும் புலியைக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவது தான்
Couplet:
Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed
English Explanation:
Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger
Transliteration:
Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin
Kural 600:
உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
மரமக்க ளாதலே வேறு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஊக்க மிகுதியே ஒருவனுக்குத் திண்ணிய அறிவு. அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் வடிவத்தால் மக்கள்; மனத்தாலோ வெறும் மரமே.
Kalaignar’s Explanation:
மனத்தில் உறுதியான ஊக்கமில்லாதவர்கள் உருவத்தில் மனிதர்களாகக் காணப்பட்டாலும் மரங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லை
Couplet:
Firmness of soul in man is real excellance;
Others are trees, their human form a mere pretence
English Explanation:
Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men
Transliteration:
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin