60. Energy (ஊக்கம் உடைமை)

PREV    NEXT

Kural 591:

உடையர் எனப்படுவ தூக்கமஃ தில்லார்
உடைய துடையரோ மற்று


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர் பெற்றிருக்கின்றார் என்று சொல்லத்தக்க சிறப்புடையது ஊக்கமாகும், ஊக்கம் இல்லாதவர் வேறு எதைப் பெற்றிருந்தாலும் அதை உடையவர் ஆவரோ.

Couplet:

‘Tis energy gives men o’er that they own a true control;
They nothing own who own not energy of soul

English Explanation:
Energy makes out the man of property; as for those who are destitute of it, do they (really) possess what they possess ?

Transliteration:
Utaiyar Enappatuvadhu Ookkam Aqdhillaar
Utaiyadhu Utaiyaro Matru

 

Kural 592:

உள்ள முடைமை உடைமை பொருளுடைமை
நில்லாது நீங்கி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவர்க்கு ஊக்கமுடைமையே நிலையான உடைமையாகும், மற்றப் பொருளுடைமையானது நிலைபேறு இல்லாமல் நீங்கிவிடுவதாகும்.

Couplet:

The wealth of mind man owns a real worth imparts,
Material wealth man owns endures not, utterly departs

English Explanation:
The possession of (energy of) mind is true property; the possession of wealth passes away and abides not

Transliteration:
Ullam Utaimai Utaimai Porulutaimai
Nillaadhu Neengi Vitum

 

Kural 593:

ஆக்கம் இழந்தேமென் றல்லாவார் ஊக்கம்
ஒருவந்தங் கைத்துடை யார்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கத்தை உறுதியாகத் தம்கைப் பொருளாக உடையவர், ஆக்கம்( இழந்து விட்டக்காலத்திலும்) இழந்து விட்டோம் என்று கலங்க மாட்டார்.

Couplet:

‘Lost is our wealth,’ they utter not this cry distressed,
The men of firm concentred energy of soul possessed

English Explanation:
They who are possessed of enduring energy will not trouble themselves, saying, “we have lost our property.”

Transliteration:
Aakkam Izhandhemendru Allaavaar Ookkam
Oruvandham Kaiththutai Yaar

 

Kural 594:

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா
ஊக்க முடையா னுழை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவனிடத்தில் ஆக்கமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வழிக் கேட்டுக்கொண்டு போய்ச் சேரும்.

Couplet:

The man of energy of soul inflexible,
Good fortune seeks him out and comes a friend to dwell

English Explanation:
Wealth will find its own way to the man of unfailing energy

Transliteration:
Aakkam Adharvinaaich Chellum Asaivilaa
Ookka Mutaiyaa Nuzhai

 

Kural 595:

வெள்ளத் தனைய மலர்நீட்டம் மாந்தர்தம்
உள்ளத் தனைய துயர்வு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீர்ப்பூக்களின் தாளின் நீளம் அவை நின்ற நீரின் அளவினவாகும், மக்களின் ஊக்கத்தை அளவினதாகும் வாழ்க்கையின் உயர்வு.

Couplet:

With rising flood the rising lotus flower its stem unwinds;
The dignity of men is measured by their minds

English Explanation:
The stalks of water-flowers are proportionate to the depth of water; so is men’s greatness proportionate to their minds

Transliteration:
Vellath Thanaiya Malarneettam Maandhardham
Ullath Thanaiyadhu Uyarvu


 

Kural 596:

உள்ளுவ தெல்லாம் உயர்வுள்ளல் மற்றது
தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வைப்பற்றியே எண்ண வேண்டும், அவ் வுயர்வுக் கைகூடாவிட்டாலும் அவ்வாறு எண்ணுவதை விடக்கூடாது.

Couplet:

Whate’er you ponder, let your aim be loftly still,
Fate cannot hinder always, thwart you as it will

English Explanation:
In all that a king thinks of, let him think of his greatness; and if it should be thrust from him (by fate), it will have the nature of not being thrust from him

Transliteration:
Ulluva Thellaam Uyarvullal Matradhu
Thallinun Thallaamai Neerththu

 

Kural 597:

சிதைவிடத் தொல்கார் உரவோர் புதையம்பிற்
பட்டுப்பா டூன்றுங் களிறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உடம்பை மறைக்குமளவு அம்புகளால் புண்பட்டும் யானைத் தன் பெருமையை நிலைநிறுத்தும், அதுபோல் ஊக்கம் உடையவர் அழிவு வந்தவிடத்திலும் தளர மாட்டார்.

Couplet:

The men of lofty mind quail not in ruin’s fateful hour,
The elephant retains his dignity mind arrows’ deadly shower

English Explanation:
The strong minded will not faint, even when all is lost; the elephant stands firm, even when wounded by a shower of arrows

Transliteration:
Sidhaivitaththu Olkaar Uravor Pudhaiyampir
Pattuppaa Toondrung Kaliru

 

Kural 598:

உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கம் இல்லாதவர் இவ்வுலகில் யாம் வண்மை உடையேம் என்றுத் தம்மைத் தான் எண்ணி மகிழும் மகிழ்ச்சியை அடையமாடடார்.

Couplet:

The soulless man can never gain
Th’ ennobling sense of power with men

English Explanation:
Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, “we have excercised liaberality”

Transliteration:
Ullam Ilaadhavar Eydhaar Ulakaththu
Valliyam Ennunj Cherukku

 

Kural 599:

பரியது கூர்ங்கோட்ட தாயினும் யானை
வெரூஉம் புலிதாக் குறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யானை பருத்த உடம்பை உடையது, கூர்மையானக் கொம்புகளை உடையது, ஆயினும் ஊக்கமுள்ளதாகியப் புலி தாக்கினால் அதற்கு அஞ்சும்.

Couplet:

Huge bulk of elephant with pointed tusk all armed,
When tiger threatens shrinks away alarmed

English Explanation:
Although the elephant has a large body, and a sharp tusk, yet it fears the attack of the tiger

Transliteration:
Pariyadhu Koorngottadhu Aayinum Yaanai
Veruum Pulidhaak Kurin

 

Kural 600:

உரமொருவற் குள்ள வெறுக்கையஃ தில்லார்
மரமக்க ளாதலே வேறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வலிமையானது ஊக்க மிகுதியே, அவ்வூக்கம் இல்லாதவர் மரங்களே, (வடிவால்) மக்களைப் போல் இருத்தலே வேறுபாடு.

Couplet:

Firmness of soul in man is real excellance;
Others are trees, their human form a mere pretence

English Explanation:
Energy is mental wealth; those men who are destitute of it are only trees in the form of men

Transliteration:
Uramoruvarku Ulla Verukkaiaq Thillaar
Marammakka Laadhale Veru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!