59. Detectives (ஒற்றாடல்)

PREV    NEXT

Kural 581:

ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும்
தெற்றென்க மன்னவன் கண்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒற்றரும் புகழ் அமைந்த நீதிநூலும் ஆகிய இவ்விருவகைக் கருவிகளையும் அரசன் தன்னுடைய கண்களாகத் தெளியவேணடும்.

Couplet:

These two: the code renowned and spies,
In these let king confide as eyes

English Explanation:
Let a king consider as his eyes these two things, a spy and a book (of laws) universally esteemed

Transliteration:
Otrum Uraisaandra Noolum Ivaiyirantum
Thetrenka Mannavan Kan

 

Kural 582:

எல்லார்க்கும் எல்லாம் நிகழ்பவை எஞ்ஞான்றும்
வல்லறிதல் வேந்தன் தொழில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எல்லாரிடத்திலும் நிகழ்கின்றவை எல்லாவற்றையும் எக்காலத்திலும் (ஒற்றரைக் கொண்டு) விரைந்து அறிதல் அரசனுக்குரிய தொழிலாகும்.

Couplet:

Each day, of every subject every deed,
‘Tis duty of the king to learn with speed

English Explanation:
‘Tis duty of the king to learn with speed

Transliteration:
Ellaarkkum Ellaam Nikazhpavai Egngnaandrum
Vallaridhal Vendhan Thozhil

 

Kural 583:

ஒற்றினான் ஒற்றிப் பொருள்தெரியா மன்னவன்
கொற்றங் கொளக்கிடந்த தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒற்றரால் (நாட்டு நிகழ்ச்சிகளை) அறிந்து அவற்றின் பயனை ஆராய்ந்துணராத அரசன் வெற்றிபெறத்தக்க வழி வேறு இல்லை.

Couplet:

By spies who spies, not weighing things they bring,
Nothing can victory give to that unwary king

English Explanation:
There is no way for a king to obtain conquests, who knows not the advantage of discoveries made by a spy

Transliteration:
Otrinaan Otrip Poruldheriyaa Mannavan
Kotrang Kolakkitandhadhu Il

 

Kural 584:

வினைசெய்வார் தஞ்சுற்றம் வேண்டாதா ரென்றாங்
கனைவரையும் ஆராய்வ தொற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தம்முடைய தொழிலைச் செய்கின்றவர், தம் சுற்றத்தார், தம் பகைவர் என்றுக்கூறப்படும் எல்லாரையும் ஆராய்வதே ஒற்றரின் தொழிலாகும்.

Couplet:

His officers, his friends, his enemies,
All these who watch are trusty spies

English Explanation:
He is a spy who watches all men, to wit, those who are in the king’s employment, his relatives, and his enemies

Transliteration:
Vinaiseyvaar Thamsutram Ventaadhaar Endraangu
Anaivaraiyum Aaraaivadhu Otru

 

Kural 585:

கடாஅ உருவொடு கண்ணஞ்சா தியாண்டும்
உகாஅமை வல்லதே ஒற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஐயுற முடியாத உருவத்தோடு, பார்த்தவருடைய கண் பார்வைக்கு அஞ்சாமல் எவ்விடத்திலும் மனதிலுள்ளதை வெளிப்படுத்தாமல் இருக்க வல்லவனே ஒற்றன் ஆவன்.

Couplet:

Of unsuspected mien and all-unfearing eyes,
Who let no secret out, are trusty spies

English Explanation:
A spy is one who is able to assume an appearance which may create no suspicion (in the minds of others), who fears no man’s face, and who never reveals (his purpose)

Transliteration:
Kataaa Uruvotu Kannanjaadhu Yaantum
Ukaaamai Valladhe Otru


 

Kural 586:

துறந்தார் படிவத்த ராகி இறந்தாராய்ந்
தென்செயினுஞ் சோர்வில தொற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
துறந்தவரின் வடிவத்தை உடையவராய், அறிய இடங்களிலெல்லாம் சென்று ஆராய்ந்து (ஐயுற்றவர்) என்ன செய்தாலும் சோர்ந்து விடாதவரே ஒற்றர் ஆவர்.

Couplet:

As monk or devotee, through every hindrance making way,
A spy, whate’er men do, must watchful mind display

English Explanation:
He is a spy who, assuming the appearance of an ascetic, goes into (whatever place he wishes), examines into (all, that is needful), and never discovers himself, whatever may be done to him

Transliteration:
Thurandhaar Pativaththa Raaki Irandhaaraaindhu
Enseyinum Sorviladhu Otru

 

Kural 587:

மறைந்தவை கேட்கவற் றாகி அறிந்தவை
ஐயப்பா டில்லதே ஒற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மறைந்த செய்திகளையும் கேட்டறிய வல்லவனாய் அறிந்த செய்திகளை ஐயப்படாமல் துணிய வல்லவனாய் உள்ளவனே ஒற்றன் ஆவான்.

Couplet:

A spy must search each hidden matter out,
And full report must render, free from doubt

English Explanation:
A spy is one who is able to discover what is hidden and who retains no doubt concerning what he has known

Transliteration:
Maraindhavai Ketkavar Raaki Arindhavai
Aiyappaatu Illadhe Otru

 

Kural 588:

ஒற்றொற்றித் தந்த பொருளையும் மற்றுமோர்
ஒற்றினால் ஒற்றிக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஓர் ஒற்றன் மறைந்து கேட்டுத் தெரிவித்தச் செய்தியையும் மற்றோர் ஒற்றனால் கேட்டு வரச் செய்து ஒப்புமை கண்டபின் உண்மை என்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Spying by spies, the things they tell
To test by other spies is well

English Explanation:
Let not a king receive the information which a spy has discovered and made known to him, until he has examined it by another spy

Transliteration:
Otrotrith Thandha Porulaiyum Matrumor
Otrinaal Otrik Kolal

 

Kural 589:

ஒற்றொற் றுணராமை யாள்க உடன்மூவர்
சொற்றொக்க தேறப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஓர் ஒற்றனை மற்றோர் ஒற்றன் அறியாதபடி ஆள வேண்டும், அவ்வாறு ஆளப்பட்ட ஒற்றர் மூவரின் சொல் ஒத்திருந்தால் அவை உண்மை எனத் தெளியப்படும்.

Couplet:

One spy must not another see: contrive it so;
And things by three confirmed as truth you know

English Explanation:
Let a king employ spies so that one may have no knowledge of the other; and when the information of three agrees together, let him receive it

Transliteration:
Otrer Runaraamai Aalka Utanmoovar
Sotrokka Therap Patum

 

Kural 590:

சிறப்பறிய ஒற்றின்கண் செய்யற்க செய்யிற்
புறப்படுத்தான் ஆகும் மறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒற்றனிடத்தில் செய்யும் சிறப்பைப் பிறர் அறியுமாறு செய்யக்கூடாது, செய்தால் மறைபொருளைத்தானே வெளிப்படுத்தியவன் ஆவான்.

Couplet:

Reward not trusty spy in others’ sight,
Or all the mystery will come to light

English Explanation:
Let not a king publicly confer on a spy any marks of his favour; if he does, he will divulge his own secret

Transliteration:
Sirappariya Otrinkan Seyyarka Seyyin
Purappatuththaan Aakum Marai

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!