57. Absence of Terrorism (வெருவந்த செய்யாமை)

PREV    NEXT

Kural 561:

தக்காங்கு நாடித் தலைச்செல்லா வண்ணத்தால்
ஒத்தாங் கொறுப்பது வேந்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்த குற்றத்தை தக்கவாறு ஆராய்ந்து மீண்டும் அக் குற்றம் செய்யாத படி குற்றத்திற்குப் பொருந்துமாறு தண்டிப்பவனே அரசன் ஆவான்.

Couplet:

Who punishes, investigation made in due degree,
So as to stay advance of crime, a king is he

English Explanation:
He is a king who having equitably examined (any injustice which has been brought to his notice), suitably punishes it, so that it may not be again committed

Transliteration:
Thakkaangu Naatith Thalaichchellaa Vannaththaal
Oththaangu Oruppadhu Vendhu

 

Kural 562:

கடிதோச்சி மெல்ல வெறிக நெடிதாக்கம்
நீங்காமை வேண்டு பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆக்கம் நெடுங்காலம் நீங்காமலிருக்க விரும்புகின்றவர் (தண்டிக்கத் தொடங்கும் போது) அளவு கடந்து செய்வது போல் காட்டி அளவு மீறாமல் முறை செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

For length of days with still increasing joys on Heav’n who call,
Should raise the rod with brow severe, but let it gently fall

English Explanation:
Let the king, who desires that his prosperity may long remain, commence his preliminary enquires with strictness, and then punish with mildness

Transliteration:
Katidhochchi Mella Erika Netidhaakkam
Neengaamai Ventu Pavar

 

Kural 563:

வெருவந்த செய்தொழுகும் வெங்கோல னாயின்
ஒருவந்தம் ஒல்லைக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகள் அஞ்சும் படியான கொடுமைகளைச் செய்து ஆளும் கொடுங்கோல் அரசனானால், அவன் திண்ணமாக விரைவில் கெடுவான்.

Couplet:

Where subjects dread of cruel wrongs endure,
Ruin to unjust king is swift and sure

English Explanation:
The cruel-sceptred king, who acts so as to put his subjects in fear, will certainly and quickly come to ruin

Transliteration:
Veruvandha Seydhozhukum Vengola Naayin
Oruvandham Ollaik Ketum

 

Kural 564:

இறைகடியன் என்றுரைக்கும் இன்னாச்சொல் வேந்தன்
உறைகடுகி ஒல்லைக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நம் அரசன் கடுமையானவன் என்று குடிகளால் கூறப்படும் கொடுஞ்சொல்லை உடைய அரசன், தன் ஆயுள் குறைந்து விரைவில் கெடுவான்.

Couplet:

‘Ah! cruel is our king’, where subjects sadly say,
His age shall dwindle, swift his joy of life decay

English Explanation:
The king who is spoken of as cruel will quickly perish; his life becoming shortened

Transliteration:
Iraikatiyan Endruraikkum Innaachchol Vendhan
Uraikatuki Ollaik Ketum

 

Kural 565:

அருஞ்செவ்வி இன்னா முகத்தான் பெருஞ்செல்வம்
பேஎய்கண் டன்ன துடைத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எளிதில் காணமுடியாத அருமையும், இனிமையற்ற முகமும் உடையவனது பெரிய செல்வம், பேய் கண்டு காத்திருப்பதைப் போன்ற தன்மையுடையது.

Couplet:

Whom subjects scarce may see, of harsh forbidding countenance;
His ample wealth shall waste, blasted by demon’s glance

English Explanation:
The great wealth of him who is difficult of access and possesses a sternness of countenance, is like that which has been obtained by a devil


Transliteration:
Arunjevvi Innaa Mukaththaan Perunjelvam
Peeykan Tannadhu Utaiththu

 

Kural 566:

கடுஞ்சொல்லன் கண்ணிலன் ஆயின் நெடுஞ்செல்வம்
நீடின்றி ஆங்கே கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடுஞ்சொல் உடையவனாய்க் கண்ணோட்டம் இல்லாதவனாய் உள்ளவனுடைய பெரிய செல்வம் நீடித்தல் இல்லாமல் அப்பொழுதே கெடும்.

Couplet:

The tyrant, harsh in speach and hard of eye,
His ample joy, swift fading, soon shall die

English Explanation:
The abundant wealth of the king whose words are harsh and whose looks are void of kindness, will instantly perish instead of abiding long, with him

Transliteration:
Katunjollan Kannilan Aayin Netunjelvam
Neetindri Aange Ketum

 

Kural 567:

கடுமொழியுங் கையிகந்த தண்டமும் வேந்தன்
அடுமுரண் தேய்க்கும் அரம்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடுமையான சொல்லும் முறைகடந்த தண்டனையும் அரசனுடைய வெற்றிக்கு காரணமான வலிமையைத் தேய்க்கும் அரம் ஆகும்.

Couplet:

Harsh words and punishments severe beyond the right,
Are file that wears away the monarch’s conquering might

English Explanation:
Severe words and excessive punishments will be a file to waste away a king’s power for destroying (his enemies)

Transliteration:
Katumozhiyum Kaiyikandha Thantamum Vendhan
Atumuran Theykkum Aram

 

Kural 568:

இனத்தாற்றி எண்ணாத வேந்தன் சினத்தாற்றிச்
சீறிற் சிறுகுந் திரு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அமைச்சர் முதலான தன் இனத்தாரிடம் கலந்து எண்ணாத அரசன், சினத்தின் வழியில் சென்று சீறி நிற்பானானால், அவனுடைய செல்வம் சுருங்கும்.

Couplet:

Who leaves the work to those around, and thinks of it no more;
If he in wrathful mood reprove, his prosperous days are o’er

English Explanation:
The prosperity of that king will waste away, who without reflecting (on his affairs himself), commits them to his ministers, and (when a failure occurs) gives way to anger, and rages against them

Transliteration:
Inaththaatri Ennaadha Vendhan Sinaththaatrich
Cheerir Sirukum Thiru

 

Kural 569:

செருவந்த போழ்திற் சிறைசெய்யா வேந்தன்
வெருவந்து வெய்து கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன்னமே தக்கவாறு அரண் செய்து கொள்ளாத அரசன் போர் வந்த காலத்தில் (தற்காப்பு இல்லாமல்) அஞ்சி விரைவில் அழிவான்.

Couplet:

Who builds no fort whence he may foe defy,
In time of war shall fear and swiftly die

English Explanation:
The king who has not provided himself with a place of defence, will in times of war be seized with fear and quickly perish

Transliteration:
Seruvandha Pozhdhir Siraiseyyaa Vendhan
Veruvandhu Veydhu Ketum

 

Kural 570:

கல்லார்ப் பிணிக்குங் கடுங்கோல் அதுவல்ல
தில்லை நிலக்குப் பொறை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கடுங்கோலாகிய ஆட்சிமுறை கல்லாதவரைத் தனக்கு அரணாகச் சேர்த்துக் கொள்ளும், அது தவிர நிலத்திற்கு சுமை வேறு இல்லை.

Couplet:

Tyrants with fools their counsels share:
Earth can no heavier burthen bear

English Explanation:
The earth bears up no greater burden than ignorant men whom a cruel sceptre attaches to itself (as the ministers of its evil deeds)

Transliteration:
Kallaarp Pinikkum Katungol Adhuvalladhu
Illai Nilakkup Porai

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!