56. The Cruel Sceptre (கொடுங்கோன்மை)

PREV    NEXT

Kural 551:

கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண்
டல்லவை செய்தொழுகும் வேந்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகளை வருத்தும் தொழிலை மேற்கொண்டு, முறையல்லாத செயல்களைச் செய்து நடக்கும் அரசன் கொலைத் தொழிலைக் கொண்டவரை விடக் கொடியவன்.

Couplet:

Than one who plies the murderer’s trade, more cruel is the king
Who all injustice works, his subjects harassing

English Explanation:
The king who gives himself up to oppression and acts unjustly (towards his subjects) is more cruel than the man who leads the life of a murderer

Transliteration:
Kolaimerkon Taarir Kotidhe Alaimerkontu
Allavai Seydhozhukum Vendhu

 

Kural 552:

வேலொடு நின்றான் இடுவென் றதுபோலும்
கோலொடு நின்றான் இரவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆட்சிக்குறிய கோலை ஏந்தி நின்ற அரசன் குடிகளைப் பொருள் கேட்டல் , போகும் வழியில் கள்வன் கொடு என்று கேட்பதைப் போன்றது.

Couplet:

As ‘Give’ the robber cries with lance uplift,
So kings with sceptred hand implore a gift

English Explanation:
The request (for money) of him who holds the sceptre is like the word of a highway robber who stands with a weapon in hand and says “give up your wealth”

Transliteration:
Velotu Nindraan Ituven Radhupolum
Kolotu Nindraan Iravu

 

Kural 553:

நாடொறும் நாடி முறைசெய்யா மன்னவன்
நாடொறும் நாடு கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாள் தோறும் தன் ஆட்சியில் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து முறைசெய்யாத அரசன், நாள் தோறும் (மெல்ல மெல்லத்) தன் நாட்டை இழந்து வருவான்.

Couplet:

Who makes no daily search for wrongs, nor justly rules, that king
Doth day by day his realm to ruin bring

English Explanation:
The country of the king who does not daily examine into the wrongs done and distribute justice, will daily fall to ruin

Transliteration:
Naatorum Naati Muraiseyyaa Mannavan
Naatorum Naatu Ketum

 

Kural 554:

கூழுங் குடியும் ஒருங்கிழக்கும் கோல்கோடிச்
சூழாது செய்யும் அரசு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(ஆட்சிமுறை கெட்டுக்) கொடுங்கோலனாகி ஆராயாமல் எதையும் செய்யும் அரசன், பொருளையும் குடிகளையும் ஒரு சேர இழந்து விடுவான்.

Couplet:

Whose rod from right deflects, who counsel doth refuse,
At once his wealth and people utterly shall lose

English Explanation:
The king, who, without reflecting (on its evil consequences), perverts justice, will lose at once both his wealth and his subjects

Transliteration:
Koozhung Kutiyum Orungizhakkum Kolkotich
Choozhaadhu Seyyum Arasu

 

Kural 555:

அல்லற்பட் டாற்றா தழுதகண் ணீரன்றே
செல்வத்தைத் தேய்க்கும் படை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(முறை செய்யாதவனுடைய) செல்வத்தைத் தேய்த்து அழிக்க வல்ல படை அவனால் பலர் துன்பப்பட்டுத் துன்பம் பொறுக்க முடியாமல் அழுத கண்ணீர் அன்றோ.

Couplet:

His people’s tears of sorrow past endurance, are not they
Sharp instruments to wear the monarch’s wealth away

English Explanation:
Will not the tears, shed by a people who cannot endure the oppression which they suffer (from their king), become a saw to waste away his wealth ?


Transliteration:
Allarpattu Aatraadhu Azhudhakan Neerandre
Selvaththaith Theykkum Patai

 

Kural 556:

மன்னார்க்கு மன்னுதல் செங்கோன்மை அஃதின்றேல்
மன்னாவாம் மன்னர்க் கொளி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசர்க்கு புகழ் நிலைபெறக் காரணம் செங்கோல் முறையாகும், அஃது இல்லையானால் அரசர்க்கு புகழ் நிலைபெறாமல் போகும்.

Couplet:

To rulers’ rule stability is sceptre right;
When this is not, quenched is the rulers’ light

English Explanation:
Righteous government gives permanence to (the fame of) kings; without that their fame will have no endurance

Transliteration:
Mannarkku Mannudhal Sengonmai Aqdhindrel
Mannaavaam Mannark Koli

 

Kural 557:

துளியின்மை ஞாலத்திற் கெற்றற்றே வேந்தன்
அளியின்மை வாழும் உயிர்க்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மழைத்துளி இல்லாதிருத்தல் உலகத்திற்கு எத்தன்மையானதோ, அத்தன்மையானது நாட்டில் வாழும் குடிமக்களுக்கு அரசனுடைய அருள் இல்லாத ஆட்சி.

Couplet:

As lack of rain to thirsty lands beneath,
Is lack of grace in kings to all that breathe

English Explanation:
As is the world without rain, so live a people whose king is without kindness

Transliteration:
Thuliyinmai Gnaalaththirku Etratre Vendhan
Aliyinmai Vaazhum Uyirkku

 

Kural 558:

இன்மையின் இன்னா துடைமை முறைசெய்யா
மன்னவன் கோற்கீழ்ப் படின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முறை செய்யாத அரசனுடைய கொடுங்கோல் ஆட்சியின் கீழ் இருக்கப் பெற்றால், பொருள் இல்லாத வறுமை நிலையைவிடச் செல்வநிலை துன்பமானதாகும்.

Couplet:

To poverty it adds a sharper sting,
To live beneath the sway of unjust king

English Explanation:
Property gives more sorrow than poverty, to those who live under the sceptre of a king without justice

Transliteration:
Inmaiyin Innaadhu Utaimai Muraiseyyaa
Mannavan Korkeezhp Patin

 

Kural 559:

முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி
ஒல்லாது வானம் பெயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசன் முறை தவறி நாட்டை ஆட்சி செய்வானானால், அந்த நாட்டில் பருவமழை தவறி மேகம் மழை பெய்யாமல் போகும்.

Couplet:

Where king from right deflecting, makes unrighteous gain,
The seasons change, the clouds pour down no rain

English Explanation:
If the king acts contrary to justice, rain will become unseasonable, and the heavens will withhold their showers

Transliteration:
Muraikoti Mannavan Seyyin Uraikoti
Ollaadhu Vaanam Peyal

 

Kural 560:

ஆபயன் குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்
காவலன் காவான் எனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாட்டைக் காக்கும் தலைவன் முறைப்படி காக்காவிட்டால், அந் நாட்டில் பசுக்கள் பால் தருதலாகிய பயன் குன்றும், அந்தணரும் அறநூல்களை மறப்பர்.

Couplet:

Where guardian guardeth not, udder of kine grows dry,
And Brahmans’ sacred lore will all forgotten lie

English Explanation:
If the guardian (of the country) neglects to guard it, the produce of the cows will fail, and the men of six duties viz, the Brahmins will forget the vedas

Transliteration:
Aapayan Kundrum Arudhozhilor Noolmarappar
Kaavalan Kaavaan Enin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!