55.The Right Sceptre

Kural 541:
ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரிடத்திலும் (குற்றம் இன்னதென்று) ஆராய்ந்து, கண்ணோட்டம் செய்யாமல் நடுவுநிலைமைப் பொருந்தி (செய்யத்தக்கதை) ஆராய்ந்து செய்வதே நீதிமுறையாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
குடிமக்கள் செய்யும் குற்றத்தை ஆய்ந்து எவரிடத்தும் விருப்பு, வெறுப்பு இல்லாமல், நடுநிலையோடு நூல்வழி ஆராய்ந்து, குற்றத்திற்கு ஏற்ற தண்டனையை வழங்குவதே நேர்மையான ஆட்சி.
Kalaignar’s Explanation:
குற்றம் இன்னதென்று ஆராய்ந்து எந்தப் பக்கமும் சாயாமல் நடுவுநிலைமை தவறாமல் வழங்கப்படுவதே நீதியாகும்
Couplet:
Search out, to no one favour show; with heart that justice loves
Consult, then act; this is the rule that right approves
English Explanation:
To examine into (the crimes which may be committed), to show no favour (to any one), to desire to act with impartiality towards all, and to inflict (such punishments) as may be wisely resolved on,
Transliteration:
Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai
Kural 542:
வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோனோக்கி வாழுங் குடி
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் மழையை நம்பி வாழ்கின்றன, அதுபோல் குடிமக்கள் எல்லாம் அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனர்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
உயிர்கள் எல்லாம் மழையை எதிர்பார்த்தே வாழும்; குடிமக்களோ ஆளுவோரின் நேர்மையான ஆட்சியை எதிர்பார்த்தே வாழ்வர்.
Kalaignar’s Explanation:
உலகில் உள்ள உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மழை தேவைப்படுவது போல ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் வாழ்வதற்கு நல்லாட்சி தேவைப்படுகிறது
Couplet:
All earth looks up to heav’n whence raindrops fall;
All subjects look to king that ruleth all
English Explanation:
When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive
Transliteration:
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
Kol Nokki Vaazhung Kuti
Kural 543:
அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அந்தணர் போற்றும் மறைநூலுக்கும் அறத்திற்கும் அடிப்படையாய் நின்று உலகத்தைக் காப்பது அரசனுடைய செங்கோலாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அறிவை வளர்த்துக் கொள்பவர்தம் ஞான நூல்களுக்கும், அறத்திற்கும் அடிப்படையாய் இருப்பது ஆளுவோரின் நேர்மையான ஆட்சியே.
Kalaignar’s Explanation:
ஓர் அரசின் செங்கோன்மைதான் அறவோர் நூல்களுக்கும் அறவழிச் செயல்களுக்கும் அடிப்படையாக அமையும்
Couplet:
Learning and virtue of the sages spring,
From all-controlling sceptre of the king
English Explanation:
The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein described
Transliteration:
Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol
Kural 544:
குடிதழீஇக் கோலோச்சு மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகளை அன்போடு அணைத்துக் கொண்டு செங்கோல் செலுத்துகின்ற அரசனுடைய அடியைப்பொருந்தி உலகம் நிலை பெறும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
குடிமக்களை அணைத்துக் கொண்டு, நேர்மையான ஆட்சியை நடத்தும் சிறந்த ஆட்சியாளரின் கால்களைச் சுற்றியே மக்கள் வாழ்வர்.
Kalaignar’s Explanation:
குடிமக்களை அரவணைத்து ஆட்சி நடத்தும் நல்லரசின் அடிச்சுவட்டை நானிலமே போற்றி நிற்கும்
Couplet:
Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land
Who rules, the world his feet embracing stands
English Explanation:
The world will constantly embrace the feet of the great king who rules over his subjects with love
Transliteration:
Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku
Kural 545:
இயல்புளிக் கோலோச்சு மன்னவ னாட்ட
பெயலும் விளையுளுந் தொக்கு
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீதி முறைப்படி செங்கோல் செலுத்தும் அரசனுடைய நாட்டில் பருவ மழையும் நிறைந்த விளைவும் ஒருசேர ஏற்படுவனவாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அரச நீதிநூல்கள் கூறியபடி, நேர்மையாக ஆளும் ஆட்சியாளரிடம் பருவமழையும், குறையாத விளைச்சலும் சேர்ந்தே இருக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
நீதி வழுவாமல் ஓர் அரசு நாட்டில் இருக்குமேயானால் அது, பருவகாலத்தில் தவறாமல் பெய்யும் மழையினால் வளமான விளைச்சல் கிடைப்பதற்கு ஒப்பானதாகும்
Couplet:
Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields,
There fall the showers, there rich abundance crowns the fields
English Explanation:
Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country of the king who sways his sceptre with justice
Transliteration:
Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku
Kural 546:
வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தருவது வேல் அன்று, அரசனுடைய செங்கோலே ஆகும், அச் செங்கோலும் கோணாதிருக்குமாயின்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஆட்சியாளருக்கு வெற்றி தருவது ஆயுதம் அன்று; அவரின் நேரிய ஆட்சியே; அதுவும் தவறான ஆட்சியாக இல்லாதிருக்க வேண்டும்.
Kalaignar’s Explanation:
ஓர் அரசுக்கு வெற்றியைத் தருவது பகைவரை வீழ்த்தும் வேலல்ல; குடிமக்களை வாழவைக்கும் வளையாத செங்கோல்தான்
Couplet:
Not lance gives kings the victory,
But sceptre swayed with equity
English Explanation:
It is not the javelin that gives victory, but the king’s sceptre, if it do no injustice
Transliteration:
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin
Kural 547:
இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தை எல்லாம் அரசன் காப்பாற்றுவான், நீதிமுறை கெடாதவாறு ஆட்சி செய்வானாயின் அரசனை அந்த முறையே காப்பாற்றும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
ஆட்சியாளர் பூமியைக் காப்பர்; அவரையோ அவரது குறையற்ற நேர்மையான ஆட்சி காக்கும்.
Kalaignar’s Explanation:
நீதி வழுவாமல் ஓர் அரசு நடைபெற்றால் அந்த அரசை அந்த நீதியே காப்பாற்றும்
Couplet:
The king all the whole realm of earth protects;
And justice guards the king who right respects
English Explanation:
The king defends the whole world; and justice, when administered without defect, defends the king
Transliteration:
Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin
Kural 548:
எண்பதத்தான் ஓரா முரறசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எளிய செவ்வி உடையவனாய் ஆராய்ந்து நீதி முறை செய்யாத அரசன், தாழ்ந்த நிலையில் நின்று (பகைவரில்லாமலும் ) தானே கெடுவான்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
நீதி தேடி வருவார்க்கு எளிய காட்சியாளனாய், நீதி தேடுவார் சொல்வதைப் பலவகை நூலாரோடும், ஆராய்ந்து நீதி வழங்காத ஆட்சியாளன். பாவமும் பலியும் எய்தித் தானே அழிவான்.
Kalaignar’s Explanation:
ஆடம்பரமாகவும், ஆராய்ந்து நீதி வழங்காமலும் நடைபெறுகிற அரசு தாழ்ந்த நிலையடைந்து தானாகவே கெட்டொழிந்து விடும்
Couplet:
Hard of access, nought searching out, with partial hand
The king who rules, shall sink and perish from the land
English Explanation:
The king who gives not facile audience (to those who approach him), and who does not examine and pass judgment (on their complaints), will perish in disgrace
Transliteration:
Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum
Kural 549:
குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகளைப் பிறர் வருந்தாமல் காத்து, தானும் வருந்தாமல் காப்பாற்றி, அவற்களுடைய குற்றங்களைத் தக்க தண்டனையால் ஒழித்தல், அரசனுடைய தொழில் பழி அன்று.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
அயலவர் அழிக்காமல் குடிமக்களையும் தன்னையும் காத்து, குடிகளின் குறைகளைக் களைந்து நேரிய ஆட்சி செய்வது, ஆட்சியாளருக்குக் குறை ஆகாது. அது அவர் தொழில்.
Kalaignar’s Explanation:
குடிமக்களைப் பாதுகாத்துத் துணை நிற்பதும், குற்றம் செய்தவர்கள் யாராயினும் தனக்கு இழுக்கு வரும் என்று கருதாமல் தண்டிப்பதும் அரசின் கடமையாகும்
Couplet:
Abroad to guard, at home to punish, brings
No just reproach; ’tis work assigned to kings
English Explanation:
68 In guarding his subjects (against injury from others), and in preserving them himself; to punish crime
Transliteration:
Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil
Kural 550:
கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்
Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கொடியவர் சிலரைக் கொலைத்தண்டனையால் அரசன் ஒறுத்தல் பயிரைக் காப்பாற்றக் களையைச் களைவதற்க்கு நிகரான செயலாகும்.
Solomon Paapaiya’s Explanation:
கொடியவர்களுக்கு மரண தண்டனை கொடுத்துத் தக்கவரைக் காப்பது, உழவன் களையைக் களைந்து பயிரைக் காப்பதற்குச் சமம்.
Kalaignar’s Explanation:
கொலை முதலிய கொடுமைகள் புரிவோரை, ஓர் அரசு தண்டனைக்குள்ளாக்குவது பயிரின் செழிப்புக்காகக் களை எடுப்பது போன்றதாகும்
Couplet:
By punishment of death the cruel to restrain,
Is as when farmer frees from weeds the tender grain
English Explanation:
For a king to punish criminals with death, is like pulling up the weeds in the green corn
Transliteration:
Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner

Share this website !!!
Facebook Twitter Linkedin