55. The Right Sceptre (செங்கோன்மை)

PREV    NEXT

Kural 541:

ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டும்
தேர்ந்துசெய் வஃதே முறை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரிடத்திலும் (குற்றம் இன்னதென்று) ஆராய்ந்து, கண்ணோட்டம் செய்யாமல் நடுவுநிலைமைப் பொருந்தி (செய்யத்தக்கதை) ஆராய்ந்து செய்வதே நீதிமுறையாகும்.

Couplet:

Search out, to no one favour show; with heart that justice loves
Consult, then act; this is the rule that right approves

English Explanation:
To examine into (the crimes which may be committed), to show no favour (to any one), to desire to act with impartiality towards all, and to inflict (such punishments) as may be wisely resolved on,

Transliteration:
Orndhukan Notaadhu Iraipurindhu Yaarmaattum
Therndhusey Vaqdhe Murai

 

Kural 542:

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோனோக்கி வாழுங் குடி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தில் உள்ள உயிர்கள் எல்லாம் மழையை நம்பி வாழ்கின்றன, அதுபோல் குடிமக்கள் எல்லாம் அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனர்.

Couplet:

All earth looks up to heav’n whence raindrops fall;
All subjects look to king that ruleth all

English Explanation:
When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive

Transliteration:
Vaanokki Vaazhum Ulakellaam Mannavan
Kol Nokki Vaazhung Kuti

 

Kural 543:

அந்தணர் நூற்கும் அறத்திற்கும் ஆதியாய்
நின்றது மன்னவன் கோல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அந்தணர் போற்றும் மறைநூலுக்கும் அறத்திற்கும் அடிப்படையாய் நின்று உலகத்தைக் காப்பது அரசனுடைய செங்கோலாகும்.

Couplet:

Learning and virtue of the sages spring,
From all-controlling sceptre of the king

English Explanation:
The sceptre of the king is the firm support of the Vedas of the Brahmin, and of all virtues therein described

Transliteration:
Andhanar Noorkum Araththirkum Aadhiyaai
Nindradhu Mannavan Kol

 

Kural 544:

குடிதழீஇக் கோலோச்சு மாநில மன்னன்
அடிதழீஇ நிற்கும் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகளை அன்போடு அணைத்துக் கொண்டு செங்கோல் செலுத்துகின்ற அரசனுடைய அடியைப்பொருந்தி உலகம் நிலை பெறும்.

Couplet:

Whose heart embraces subjects all, lord over mighty land
Who rules, the world his feet embracing stands

English Explanation:
The world will constantly embrace the feet of the great king who rules over his subjects with love

Transliteration:
Kutidhazheeik Kolochchum Maanila Mannan
Atidhazheei Nirkum Ulaku

 

Kural 545:

இயல்புளிக் கோலோச்சு மன்னவ னாட்ட
பெயலும் விளையுளுந் தொக்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நீதி முறைப்படி செங்கோல் செலுத்தும் அரசனுடைய நாட்டில் பருவ மழையும் நிறைந்த விளைவும் ஒருசேர ஏற்படுவனவாகும்.

Couplet:

Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields,
There fall the showers, there rich abundance crowns the fields

English Explanation:
Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country of the king who sways his sceptre with justice


Transliteration:
Iyalpulik Kolochchum Mannavan Naatta
Peyalum Vilaiyulum Thokku

 

Kural 546:

வேலன்று வென்றி தருவது மன்னவன்
கோலதூஉங் கோடா தெனின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுக்கு வெற்றி பெற்றுத் தருவது வேல் அன்று, அரசனுடைய செங்கோலே ஆகும், அச் செங்கோலும் கோணாதிருக்குமாயின்.

Couplet:

Not lance gives kings the victory,
But sceptre swayed with equity

English Explanation:
It is not the javelin that gives victory, but the king’s sceptre, if it do no injustice

Transliteration:
Velandru Vendri Tharuvadhu Mannavan
Koladhooung Kotaa Thenin

 

Kural 547:

இறைகாக்கும் வையகம் எல்லாம் அவனை
முறைகாக்கும் முட்டாச் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தை எல்லாம் அரசன் காப்பாற்றுவான், நீதிமுறை கெடாதவாறு ஆட்சி செய்வானாயின் அரசனை அந்த முறையே காப்பாற்றும்.

Couplet:

The king all the whole realm of earth protects;
And justice guards the king who right respects

English Explanation:
The king defends the whole world; and justice, when administered without defect, defends the king

Transliteration:
Iraikaakkum Vaiyakam Ellaam Avanai
Muraikaakkum Muttaach Cheyin

 

Kural 548:

எண்பதத்தான் ஓரா முரறசெய்யா மன்னவன்
தண்பதத்தான் தானே கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எளிய செவ்வி உடையவனாய் ஆராய்ந்து நீதி முறை செய்யாத அரசன், தாழ்ந்த நிலையில் நின்று (பகைவரில்லாமலும் ) தானே கெடுவான்.

Couplet:

Hard of access, nought searching out, with partial hand
The king who rules, shall sink and perish from the land

English Explanation:
The king who gives not facile audience (to those who approach him), and who does not examine and pass judgment (on their complaints), will perish in disgrace

Transliteration:
Enpadhaththaan Oraa Muraiseyyaa Mannavan
Thanpadhaththaan Thaane Ketum

 

Kural 549:

குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல்
வடுவன்று வேந்தன் தொழில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
குடிகளைப் பிறர் வருந்தாமல் காத்து, தானும் வருந்தாமல் காப்பாற்றி, அவற்களுடைய குற்றங்களைத் தக்க தண்டனையால் ஒழித்தல், அரசனுடைய தொழில் பழி அன்று.

Couplet:

Abroad to guard, at home to punish, brings
No just reproach; ’tis work assigned to kings

English Explanation:
68 In guarding his subjects (against injury from others), and in preserving them himself; to punish crime

Transliteration:
Kutipurang Kaaththompik Kutram Katidhal
Vatuvandru Vendhan Thozhil

 

Kural 550:

கொலையிற் கொடியாரை வேந்தொறுத்தல் பைங்கூழ்
களைகட் டதனொடு நேர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கொடியவர் சிலரைக் கொலைத்தண்டனையால் அரசன் ஒறுத்தல் பயிரைக் காப்பாற்றக் களையைச் களைவதற்க்கு நிகரான செயலாகும்.

Couplet:

By punishment of death the cruel to restrain,
Is as when farmer frees from weeds the tender grain

English Explanation:
For a king to punish criminals with death, is like pulling up the weeds in the green corn

Transliteration:
Kolaiyir Kotiyaarai Vendhoruththal Paingoozh
Kalaikat Tadhanotu Ner

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!