54. Unforgetfulness (பொச்சாவாமை)

PREV    NEXT

Kural 531:

இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த
உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிய உவகையால் மகிழ்ந்திருக்கும் போது மறதியால் வரும் சோர்வு, ஒருவனுக்கு வரம்பு கடந்த சினம் வருவதைவிடத் தீமையானதாகும்.

Couplet:

‘Tis greater ill, it rapture of o’erweening gladness to the soul
Bring self-forgetfulness than if transcendent wrath control

English Explanation:
More evil than excessive anger, is forgetfulness which springs from the intoxication of great joy

Transliteration:
Irandha Vekuliyin Theedhe Sirandha
Uvakai Makizhchchiyir Sorvu

 

Kural 532:

பொச்சாப்புக் கொல்லும் புகழை அறிவினை
நிச்ச நிரப்புக்கொன் றாங்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நாள் தோறும் விடாமல் வரும் வறுமை அறிவைக் கொல்வது போல, ஒருவனுடைய புகழை அவனுடைய மறதிக் கொன்று விடும்.

Couplet:

Perpetual, poverty is death to wisdom of the wise;
When man forgets himself his glory dies

English Explanation:
Forgetfulness will destroy fame, even as constant poverty destroys knowledge

Transliteration:
Pochchaappuk Kollum Pukazhai Arivinai
Nichcha Nirappuk Kon Raangu

 

Kural 533:

பொச்சாப்பார்க் கில்லை புகழ்மை யதுவுலகத்
தெப்பானூ லோர்க்குந் துணிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மறதியால் சோர்ந்து நடப்பவர்க்குப் புகழுடன் வாழும் தன்மையில்லை, அஃது உலகத்தில் எப்படிப்பட்டநூலோர்க்கும் ஒப்ப முடிந்த முடிப்பாகும்.

Couplet:

‘To self-oblivious men no praise’; this rule
Decisive wisdom sums of every school

English Explanation:
Thoughtlessness will never acquire fame; and this tenet is upheld by all treatises in the world

Transliteration:
Pochchaappaark Killai Pukazhmai Adhuulakaththu
Eppaalnoo Lorkkum Thunivu

 

Kural 534:

அச்ச முடையார்க் கரணில்லை ஆங்கில்லை
பொச்சாப் புடையார்க்கு நன்கு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உள்ளத்தில் அச்சம் உடையவர்க்குப் புறத்திலே அரண் இருந்து பயன் இல்லை, அதுபோல் மறதி உடையவர்க்கு நல்ல நிலை வாய்த்தும் பயன் இல்லை.

Couplet:

‘To cowards is no fort’s defence’; e’en so
The self-oblivious men no blessing know

English Explanation:
Just as the coward has no defence (by whatever fortifications ha may be surrounded), so the thoughtless has no good (whatever advantages he may possess)

Transliteration:
Achcha Mutaiyaarkku Aranillai Aangillai
Pochchaap Putaiyaarkku Nanku

 

Kural 535:

முன்னுறக் காவா திழுக்கியான் தன்பிழை
பின்னூ றிரங்கி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வரும் இடையூறுகளை முன்னே அறிந்துக் காக்காமல் மறந்து சோர்ந்தவன், பின்பு அவை வந்துற்றபோது தன் பிழையை நினைத்து இரங்குவான்.

Couplet:

To him who nought foresees, recks not of anything,
The after woe shall sure repentance bring

English Explanation:
The thoughtless man, who provides not against the calamities that may happen, will afterwards repent for his fault

Transliteration:
Munnurak Kaavaadhu Izhukkiyaan Thanpizhai
Pinnooru Irangi Vitum


 

Kural 536:

இழுக்காமை யார்மாட்டும் என்றும் வழுக்காமை
வாயின் அதுவொப்ப தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரிடத்திலும் எக்காலத்திலும் மறந்தும் சோர்ந்திருக்காதத் தன்மை தவறாமல் பொருந்தியிருக்குமானால், அதற்கு ஒப்பான நன்மை வேறொன்றும் இல்லை.

Couplet:

Towards all unswerving, ever watchfulness of soul retain,
Where this is found there is no greater gain

English Explanation:
There is nothing comparable with the possession of unfailing thoughtfulness at all times; and towards all persons

Transliteration:
Izhukkaamai Yaarmaattum Endrum Vazhukkaamai
Vaayin Adhuvoppadhu Il

 

Kural 537:

அரியவென் றாகாத இல்லைபொச் சாவாக்
கருவியாற் போற்றிச் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மறவாமை என்னும் கருவிகொண்டு (கடமைகளைப்) போற்றிச் செய்தால், செய்வதற்கு அரியவை என்று ஒருவனால் முடியாத செயல்கள் இல்லை.

Couplet:

Though things are arduous deemed, there’s nought may not be won,
When work with mind’s unslumbering energy and thought is done

English Explanation:
There is nothing too difficult to be accomplished, if a man set about it carefully, with unflinching endeavour

Transliteration:
Ariyaendru Aakaadha Illaipoch Chaavaak
Karuviyaal Potrich Cheyin

 

Kural 538:

புகழ்ந்தவை போற்றிச் செயல்வேண்டுஞ் செய்யா
திகழ்ந்தார்க் கெழுமையும் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சான்றோர் புகழ்ந்து சொல்லியச் செயல்களைப் போற்றிச் செய்யவேண்டும், அவ்வாறு செய்யாமல் மறந்து சோர்ந்தவர்க்கு ஏழுப் பிறப்பிலும் நன்மை இல்லை.

Couplet:

Let things that merit praise thy watchful soul employ;
Who these despise attain through sevenfold births no joy

English Explanation:
Let (a man) observe and do these things which have been praised (by the wise); if he neglects and fails to perform them, for him there will be no (happiness) throughout the seven births

Transliteration:
Pukazhndhavai Potrich Cheyalventum Seyyaadhu
Ikazhndhaarkku Ezhumaiyum Il

 

Kural 539:

இகழ்ச்சியிற் கெட்டாரை உள்ளுக தாந்தம்
மகிழ்ச்சியின் மைந்துறும் போழ்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தாம் தம் மகிழ்ச்சியால் செருக்குக் கொண்டு கடமையை மறந்திருக்கும் போது, அவ்வாறு சோர்ந்திருந்த காரணத்தால் முற்காலத்தில் அழிந்தவரை நினைக்க வேண்டும்.

Couplet:

Think on the men whom scornful mind hath brought to nought,
When exultation overwhelms thy wildered thought

English Explanation:
Let (a king) think of those who have been ruined by neglect, when his mind is elated with joy

Transliteration:
Ikazhchchiyin Kettaarai Ulluka Thaandham
Makizhchchiyin Maindhurum Pozhdhu

 

Kural 540:

உள்ளிய தெய்தல் எளிதுமன் மற்றுந்தான்
உள்ளிய துள்ளப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் எண்ணியதை விடாமல் எண்ணி (சோர்வில்லாமல்) இருக்கப் பெற்றால், அவன் கருதியதை அடைதல் எளிதாகும்.

Couplet:

‘Tis easy what thou hast in mind to gain,
If what thou hast in mind thy mind retain

English Explanation:
It is easy for (one) to obtain whatever he may think of, if he can again think of it

Transliteration:
Ulliyadhu Eydhal Elidhuman Matrundhaan
Ulliyadhu Ullap Perin

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!