53. Cherishing Kinsmen (சுற்றந் தழால்)

PREV    NEXT

Kural 521:

பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல்
சுற்றத்தார் கண்ணே உள


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் வறியவனான காலத்திலும் அவனுக்கும் தமக்கும் இருந்த உறவைப் பாராட்டிப் பேசும் பண்புகள் சுற்றத்தாரிடம் உண்டு.

Couplet:

When wealth is fled, old kindness still to show,
Is kindly grace that only kinsmen know

English Explanation:
Even when (a man’s) property is all gone, relatives will act towards him with their accustomed (kindness)

Transliteration:
Patratra Kannum Pazhaimaipaa Raattudhal
Sutraththaar Kanne Ula

 

Kural 522:

விருப்பறாச் சுற்றம் இயையின் அருப்பறா
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பு நீங்காத சுற்றம் ஒருவனுக்குக் கிடைத்தால், அது மேன்மேலும் வளர்ச்சி குறையாத ஆக்கம் பலவற்றையும் அவனுக்குக் கொடுக்கும்.

Couplet:

The gift of kin’s unfailing love bestows
Much gain of good, like flower that fadeless blows

English Explanation:
If (a man’s) relatives remain attached to him with unchanging love, it will be a source of everincreasing wealth

Transliteration:
Virupparaach Chutram Iyaiyin Arupparaa
Aakkam Palavum Tharum

 

Kural 523:

அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக்
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சுற்றத்தாரோடு மனம் கலந்து பழகும் தன்மை இல்லாதவனுடைய வாழ்க்கை, குளப்பரப்பானது கரையில்லாமல் நீர் நிறைந்தாற் போன்றது.

Couplet:

His joy of life who mingles not with kinsmen gathered round,
Is lake where streams pour in, with no encircling bound

English Explanation:
65 The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a

Transliteration:
Alavalaa Villaadhaan Vaazhkkai Kulavalaak
Kotindri Neernirain Thatru

 

Kural 524:

சுற்றத்தாற் சுற்றப் படவொழுகல் செல்வந்தான்
பெற்றத்தாற் பெற்ற பயன்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்கவழியில் செய்யப்படாத முயற்சி பலர் துணையாக நின்று(அதை முடிக்குமாறு) காத்த போதிலும் குறையாகிவிடும்.

Couplet:

The profit gained by wealth’s increase,
Is living compassed round by relatives in peace

English Explanation:
To live surrounded by relatives, is the advantage to be derived from the acquisition of wealth

Transliteration:
Sutraththaal Sutrap Pataozhukal Selvandhaan
Petraththaal Petra Payan

 

Kural 525:

கொடுத்தலும் இன்சொல்லும் ஆற்றின் அடுக்கிய
சுற்றத்தாற் சுற்றப் படும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் கொடுத்தலும் இன்சொல் கூறுதலுமாகிய இரண்டும் செய்யவல்லவனானால் ஒருவன் தொடர்ந்த பலச் சுற்றத்தால் சூழப்படுவான்.

Couplet:

Who knows the use of pleasant words, and liberal gifts can give,
Connections, heaps of them, surrounding him shall live

English Explanation:
He will be surrounded by numerous relatives who manifests generosity and affability

Transliteration:
Kotuththalum Insolum Aatrin Atukkiya
Sutraththaal Sutrap Patum

 

Kural 526:

பெருங்கொடையான் பேணான் வெகுளி அவனின்
மருங்குடையார் மாநிலத் தில்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பெரிய கொடையாளியாகவும் சினமற்றவனாகவும் ஒருவன் இருந்தால் அவனைப் போல் சுற்றத்தாரை உடையவர் உலகத்தில் யாரும் இல்லை.

Couplet:

Than one who gifts bestows and wrath restrains,
Through the wide world none larger following gains

English Explanation:
No one, in all the world, will have so many relatives (about him), as he who makes large gift, and does not give way to anger

Transliteration:
Perungotaiyaan Penaan Vekuli Avanin
Marungutaiyaar Maanilaththu Il

 

Kural 527:

காக்கை கரவா கரைந்துண்ணும் ஆக்கமும்
அன்னநீ ரார்க்கே உள

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காக்கை (தனக்கு கிடைத்ததை) மறைத்து வைக்காமல் சுற்றத்தைக் கூவி அழைத்து உண்ணும். ஆக்கமும் அத்தகைய இயல்பு உடையவர்க்கே உண்டு.

Couplet:

The crows conceal not, call their friends to come, then eat;
Increase of good such worthy ones shall meet

English Explanation:
The crows do not conceal (their prey), but will call out for others (to share with them) while they eat it; wealth will be with those who show a similar disposition (towards their relatives)

Transliteration:
Kaakkai Karavaa Karaindhunnum Aakkamum
Annanee Raarkke Ula

 

Kural 528:

பொதுநோக்கான் வேந்தன் வரிசையா நோக்கின்
அதுநோக்கி வாழ்வார் பலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரசன் எல்லாரையும் பொதுவகையாக நோக்காமல், அவரவர் சிறப்புக்கு ஏற்றவாறு நோக்கினால், அதை விரும்பி சுற்றமாக வாழ்கின்றவர் பலர் ஆவர்.

Couplet:

Where king regards not all alike, but each in his degree,
‘Neath such discerning rule many dwell happily

English Explanation:
Many relatives will live near a king, when they observe that he does not look on all alike, but that he looks on each man according to his merit

Transliteration:
Podhunokkaan Vendhan Varisaiyaa Nokkin
Adhunokki Vaazhvaar Palar

 

Kural 529:

தமராகித் தற்றுறந்தார் சுற்றம் அமராமைக்
காரண மின்றி வரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முன் சுற்றத்தாறாக இருந்து பின் ஒருக் காரணத்தால் பிரிந்தவரின் உறவு, அவ்வாறு அவர் பொருந்தாமலிருந்த காரணம் நீங்கியபின் தானே வந்து சேரும்.

Couplet:

Who once were his, and then forsook him, as before
Will come around, when cause of disagreement is no more

English Explanation:
Those who have been friends and have afterwards forsaken him, will return and join themselves (to him), when the cause of disagreement is not to be found in him

Transliteration:
Thamaraakik Thatrurandhaar Sutram Amaraamaik
Kaaranam Indri Varum

 

Kural 530:

உழைப்பிரிந்து காரணத்தின் வந்தானை வேந்தன்
இழைத்திருந் தெண்ணிக் கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னிடமிருந்து பிரிந்து சென்று பின் ஒருக் காரணம்பற்றித் திரும்பிவந்தவனை, அரசன் அவன் நாடிய உதவியைச் செய்து ஆராய்ந்து உறவு கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Who causeless went away, then to return, for any cause, ask leave;
The king should sift their motives well, consider, and receive

English Explanation:
When one may have left him, and for some cause has returned to him, let the king fulfil the object (for which he has come back) and thoughtfully receive him again

Transliteration:
Uzhaippirindhu Kaaranaththin Vandhaanai Vendhan
Izhaith Thirundhu Ennik Kolal

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!