52. Selection and Employment (தெரிந்து வினையாடல்)

PREV    NEXT

Kural 511:

நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த
தன்மையான் ஆளப் படும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நன்மையும் தீமையுமாகிய இரண்டையும் ஆராய்ந்து நன்மை தருகின்றவற்றையே விரும்புகின்ற இயல்புடையவன் (செயலுக்கு உரியவனாக) ஆளப்படுவான்.

Couplet:

Who good and evil scanning, ever makes the good his joy;
Such man of virtuous mood should king employ

English Explanation:
He should be employed (by a king), whose nature leads him to choose the good, after having weighed both the evil and the good in any undertaking

Transliteration:
Nanmaiyum Theemaiyum Naati Nalampurindha
Thanmaiyaan Aalap Patum

 

Kural 512:

வாரி பெருக்கி வளம்படுத் துற்றவை
ஆராய்வான் செய்க வினை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வரும் வழிகளைப் பெருக்கச் செய்து, அவற்றால் வளத்தை உண்டாக்கி, வரும் இடையூறுகளைஆராய்ந்து நீக்க வல்லவனே செயல் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

Who swells the revenues, spreads plenty o’er the land,
Seeks out what hinders progress, his the workman’s hand

English Explanation:
Let him do (the king’s) work who can enlarge the sources (of revenue), increase wealth and considerately prevent the accidents (which would destroy it)

Transliteration:
Vaari Perukki Valampatuththu Utravai
Aaraaivaan Seyka Vinai

 

Kural 513:

அன்பறிவு தேற்றம் அவாவின்மை இந்நான்கும்
நன்குடையான் கட்டே தெளிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அன்பு, அறிவு, ஐயமில்லாமல் தெளியும் ஆற்றல், அவா இல்லாமை ஆகிய இந் நான்கு பண்புகளையும் நிலையாக உடையவனைத் தெளியலாம்.

Couplet:

A loyal love with wisdom, clearness, mind from avarice free;
Who hath these four good gifts should ever trusted be

English Explanation:
Let the choice (of a king) fall upon him who largely possesses these four things, love, knowledge, a clear mind and freedom from covetousness

Transliteration:
Anparivu Thetram Avaavinmai Innaankum
Nankutaiyaan Katte Thelivu

 

Kural 514:

எனைவகையான் தேறியக் கண்ணும் வினைவகையான்
வேறாகும் மாந்தர் பலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
எவ்வகையால் ஆராய்ந்து தெளிந்த பிறகும்(செயலை மேற்க்கொண்டு செய்யும் போது) அச் செயல்வகையால் வேறுபடும் மக்கள் உலகத்தில் பலர் உண்டு.

Couplet:

Even when tests of every kind are multiplied,
Full many a man proves otherwise, by action tried

English Explanation:
Even when (a king) has tried them in every possible way, there are many men who change, from the nature of the works (in which they may be employed)

Transliteration:
Enaivakaiyaan Theriyak Kannum Vinaivakaiyaan
Veraakum Maandhar Palar

 

Kural 515:

அறிந்தாற்றிச் செய்கிற்பாற் கல்லால் வினைதான்
சிறந்தானென் றேவற்பாற் றன்று

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(செய்யும் வழிகளை) அறிந்து இடையூறுகளைத்தாங்கிச் செய்து முடிக்க வல்லவனை அல்லாமல், மற்றவனைச் சிறந்தவன் என்றுக் கருதி ஒருச் செயலைச் செய்யுமாறு ஏவக்கூடாது.

Couplet:

No specious fav’rite should the king’s commission bear,
But he that knows, and work performs with patient care


English Explanation:
(A king’s) work can only be accomplished by a man of wisdom and patient endurance; it is not of a nature to be given to one from mere personal attachment

Transliteration:
Arindhaatrich Cheykirpaarku Allaal Vinaidhaan
Sirandhaanendru Evarpaar Randru

 

Kural 516:

செய்வானை நாடி வினைநாடிக் காலத்தோ
டெய்த உணர்ந்து செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செய்கின்றவனுடைய தன்மையை ஆராய்ந்து, செயலின் தன்மையையும் ஆராய்ந்து, தக்கக் காலத்தோடு பொறுந்துமாறு உணர்ந்து செய்விக்க வேண்டும்.

Couplet:

Let king first ask, ‘Who shall the deed perform?’ and ‘What the deed?’
Of hour befitting both assured, let every work proceed

English Explanation:
Let (a king) act, after having considered the agent (whom he is to employ), the deed (he desires to do), and the time which is suitable to it

Transliteration:
Seyvaanai Naati Vinainaatik Kaalaththotu
Eydha Unarndhu Seyal

 

Kural 517:

இதனை இதனால் இவன்முடிக்கும் என்றாய்ந்
ததனை அவன்கண் விடல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இந்தச் செயலை இக்கருவியால் இன்னவன் செய்துமுடிப்பான் என்று ஆராய்ந்த பிறகே அத் தொழிலை அவனிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

Couplet:

‘This man, this work shall thus work out,’ let thoughtful king command;
Then leave the matter wholly in his servant’s hand

English Explanation:
After having considered, “this man can accomplish this, by these means”, let (the king) leave with him the discharge of that duty

Transliteration:
Ithanai Ithanaal Ivanmutikkum Endraaindhu
Adhanai Avankan Vital

 

Kural 518:

வினைக்குரிமை நாடிய பின்றை அவனை
அதற்குரிய னாகச் செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவன் ஒரு தொழிலைச் செய்வதற்கு உரியவனாக இருப்பதை ஆராய்ந்த பிறகு அவனைத் அத் தொழிலுக்கு உரியவனாகும்படிச் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

As each man’s special aptitude is known,
Bid each man make that special work his own

English Explanation:
Having considered what work a man is fit for, let (the king) employ him in that work

Transliteration:
Vinaik Kurimai Naatiya Pindrai Avanai
Adharkuriya Naakach Cheyal

 

Kural 519:

வினைக்கண் வினையுடையான் கேண்மைவே றாக
நினைப்பானை நீங்குந் திரு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மேற்க்கொண்ட தொழிலில் எப்போதும் முயற்சி உடையவனின் உறவைத் தவறாக நினைக்கும் தலைவனை விட்டுச் செல்வம் நீங்கும்.

Couplet:

Fortune deserts the king who ill can bear,
Informal friendly ways of men his tolls who share

English Explanation:
Prosperity will leave (the king) who doubts the friendship of the man who steadily labours in the discharge of his duties

Transliteration:
Vinaikkan Vinaiyutaiyaan Kenmaive Raaka
Ninaippaanai Neengum Thiru

 

Kural 520:

நாடோறு நாடுக மன்னன் வினைசெய்வான்
கோடாமை கோடா துலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தொழில் செய்கின்றவன் கோணாதிருக்கும் வரையில் உலகம் கெடாது, ஆகையால் மன்னன் நாள்தோறும் அவனுடைய நிலைமையை ஆராய வேண்டும்.

Couplet:

Let king search out his servants’ deeds each day;
When these do right, the world goes rightly on its way

English Explanation:
Let a king daily examine the conduct of his servants; if they do not act crookedly, the world will not act crookedly

Transliteration:
520 Naatorum Naatuka Mannan Vinaiseyvaan
Kotaamai Kotaa Thulaku

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!