6. The Worth of a Wife

PREV    NEXT

Kural 51:

மனைத்தக்க மாண்புடையள் ஆகித்தற் கொண்டான்
வளத்தக்காள் வாழ்க்கைத் துணை


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இல்வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற நற்பண்பு உடையவளாகித் தன்கணவனுடைய பொருள் வளத்துக்குத் தக்க வாழ்க்கை நடத்துகிறவளே வாழ்க்கைத்துணை ஆவாள்.

Couplet:

As doth the house beseem, she shows her wifely dignity;
As doth her husband’s wealth befit, she spends: help – meet is she

English Explanation:
She who has the excellence of home virtues, and can expend within the means of her husband, is a help in the domestic state

Transliteration:
Manaikdhakka Maanputaiyal Aakiththar Kontaan
Valaththakkaal Vaazhkkaith Thunai

 

Kural 52:

மனைமாட்சி இல்லாள்கண் இல்லாயின் வாழ்க்கை
எனைமாட்சித் தாயினும் இல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இல்வாழ்க்கைக்கு தக்க நற்பண்பு மனைவியிடம் இல்லையானால், ஒருவனுடைய வாழ்க்கை வேறு எவ்வளவு சிறப்புடையதானாலும் பயன் இல்லை.

Couplet:

If household excellence be wanting in the wife,
Howe’er with splendour lived, all worthless is the life

English Explanation:
If the wife be devoid of domestic excellence, whatever (other) greatness be possessed, the conjugal state, is nothing

Transliteration:
Manaimaatchi Illaalkan Illaayin Vaazhkkai
Enaimaatchith Thaayinum Il

 

Kural 53:

இல்லதென் இல்லவள் மாண்பானால் உள்ளதென்
இல்லவள் மாணாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவி நற்பண்பு உடையவளானால் வாழ்க்கையில் இல்லாதது என்ன? அவள் நற்பண்பு இல்லாதவளானால் வாழ்க்கையில் இருப்பது என்ன?

Couplet:

There is no lack within the house, where wife in worth excels,
There is no luck within the house, where wife dishonoured dwells

English Explanation:
If his wife be eminent (in virtue), what does (that man) not possess ? If she be without excellence, what does (he) possess ?

Transliteration:
Illadhen Illaval Maanpaanaal Ulladhen
Illaval Maanaak Katai?

 

Kural 54:

பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பென்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
இல்வாழ்க்கையில் கற்பு என்னும் உறுதிநிலை இருக்கப் பெற்றால், பெண்ணைவிட பெருமையுடையவை வேறு என்ன இருக்கின்றன?

Couplet:

If woman might of chastity retain,
What choicer treasure doth the world contain

English Explanation:
What is more excellent than a wife, if she possess the stability of chastity ?

Transliteration:
Pennin Perundhakka Yaavula Karpennum
Thinmaiun Taakap Perin

 

Kural 55:

தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநற் றொழுதெழுவாள்
பெய்யெனப் பெய்யும் மழை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வேறு தெய்வம் தொழாதவளாய்த் தன் கணவனையே தெய்வமாகக் கொண்டு தொழுது துயிலெழுகின்றவள் பெய் என்றால் மழை பெய்யும்.

Couplet:

No God adoring, low she bends before her lord;
Then rising, serves: the rain falls instant at her word

English Explanation:
If she, who does not worship God, but who rising worships her husband, say, “let it rain,” it will rain

Transliteration:
Theyvam Thozhaaal Kozhunan Thozhudhezhuvaal
Peyyenap Peyyum Mazhai


 

Kural 56:

தற்காத்துத் தற்கொண்டாற் பேணித் தகைசான்ற
சொற்காத்துச் சோர்விலாள் பெண்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கற்பு நெறியில் தன்னையும் காத்துக்கொண்டு, தன்கணவனையும் காப்பாற்றி, தகுதியமைந்த புகழையும் காத்து உறுதி தளராமல் வாழ்கின்றவளே பெண்.

Couplet:

Who guards herself, for husband’s comfort cares, her household’s fame,
In perfect wise with sleepless soul preserves, -give her a woman’s name

English Explanation:
She is a wife who unweariedly guards herself, takes care of her husband, and preserves an unsullied fame

Transliteration:
Tharkaaththuth Tharkontaar Penith Thakaisaandra
Sorkaaththuch Chorvilaal Pen

 

Kural 57:

சிறைகாக்கும் காப்பெவன் செய்யும் மகளிர்
நிறைகாக்கும் காப்பே தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மகளிரைக் காவல் வைத்துக் காக்கும் காப்பு முறை என்ன பயனை உண்டாக்கும்? அவர்கள் நிறை என்னும் பண்பால் தம்மைத் தான் காக்கும் கற்பே சிறிந்தது.

Couplet:

Of what avail is watch and ward?
Honour’s woman’s safest guard

English Explanation:
What avails the guard of a prison ? The chief guard of a woman is her chastity

Transliteration:
Siraikaakkum Kaappevan Seyyum Makalir
Niraikaakkum Kaappe Thalai

 

Kural 58:

பெற்றாற் பெறின்பெறுவர் பெண்டிர் பெருஞ்சிறப்புப்
புத்தேளிர் வாழும் உலகு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கணவனைப் போற்றிக் கடமையைச் செய்யப்பெற்றால் மகளிர் பெரிய சிறப்பை உடைய மேலுலகவாழ்வைப் பெறுவர்.

Couplet:

If wife be wholly true to him who gained her as his bride,
Great glory gains she in the world where gods bliss abide

English Explanation:
If women shew reverence to their husbands, they will obtain great excellence in the world where the gods flourish

Transliteration:
Petraar Perinperuvar Pentir Perunjirappup
Puththelir Vaazhum Ulaku

 

Kural 59:

புகழ்புரிந் தில்லிலோர்க் கில்லை இகழ்வார்முன்
ஏறுபோல் பீடு நடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
புகழைக் காக்க விரும்பும் மனைவி இல்லாதவர்க்கு, இகழ்ந்து பேசும் பகைவர் முன் காளை போல் நடக்கும் பெருமித நடை இல்லை.

Couplet:

Who have not spouses that in virtue’s praise delight,
They lion-like can never walk in scorner’s sight

English Explanation:
The man whose wife seeks not the praise (of chastity) cannot walk with lion-like stately step, before those who revile them

Transliteration:
Pukazhpurindha Illilorkku Illai Ikazhvaarmun
Erupol Peetu Natai

 

Kural 60:

மங்கலம் என்ப மனைமாட்சி மற்றதன்
நன்கலம் நன்மக்கட் பேறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மனைவியின் நற்பண்பே இல்வாழ்க்கைக்கு மங்கலம் என்று கூறுவர்: நல்ல மக்களைப் பெறுதலே அதற்கு நல்லணிகலம் என்று கூறுவர்.

Couplet:

The house’s ‘blessing’, men pronounce the house-wife excellent;
The gain of blessed children is its goodly ornament

English Explanation:
The excellence of a wife is the good of her husband; and good children are the jewels of that goodness

Transliteration:
Mangalam Enpa Manaimaatchi Matru Adhan
Nankalam Nanmakkat Peru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!