51. Selection and Confidence (தெரிந்து தெளிதல்)

PREV    NEXT

Kural 501:

அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறம், பொருள், இன்பம், உயிர்காக அஞ்சும் அச்சம் ஆகிய நான்கு வகையாலும் ஆராயப்பட்ட பிறகே ஒருவன் (ஒரு தொழிலுக்கு உரியவனாகத்) தெளியப்படுவான்.

Couplet:

How treats he virtue, wealth and pleasure? How, when life’s at stake,
Comports himself? This four-fold test of man will full assurance make

English Explanation:
Let (a minister) be chosen, after he has been tried by means of these four things, viz,-his virtue, (love of) money, (love of) sexual pleasure, and tear of (losing) life

Transliteration:
Aramporul Inpam Uyirachcham Naankin
Thirandherindhu Therap Patum

 

Kural 502:

குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் கட்டே தெளிவு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
நல்லகுடியில் பிறந்து குற்றங்களிலிருந்து நீங்கிப் பழியாச் செயல்களைச் செய்ய அஞ்சுகின்ற நாணம் உடையவனையே நம்பித் தெளிய வேண்டும்.

Couplet:

Of noble race, of faultless worth, of generous pride
That shrinks from shame or stain; in him may king confide

English Explanation:
(The king’s) choice should (fall) on him, who is of good family, who is free from faults, and who has the modesty which fears the wounds (of sin)

Transliteration:
Kutippirandhu Kutraththin Neengi Vatuppariyum
Naanutaiyaan Sutte Thelivu

 

Kural 503:

அரியகற் றாசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரிய நூல்களைத் கற்றுத் தேர்ந்து குற்றம் அற்றவரிடத்திலும் ஆராய்ந்துப் பார்க்குமிடத்தில் அறியாமை இல்லாதிருப்பது அருமையாகும்.

Couplet:

Though deeply learned, unflecked by fault, ’tis rare to see,
When closely scanned, a man from all unwisdom free

English Explanation:
When even men, who have studied the most difficult works, and who are free from faults, are (carefully) examined, it is a rare thing to find them without ignorance

Transliteration:
Ariyakatru Aasatraar Kannum Theriyungaal
Inmai Aridhe Veliru

 

Kural 504:

குணநாடிக் குற்றமு நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனுடைய குணங்களை ஆராய்ந்து, பிறகு குற்றங்களையும் ஆராய்ந்து, மிகுதியானவை எவையென ஆராய்ந்து, மிகுந்திப்பவற்றால் தெளிந்து கொள்ள வேண்டும்.

Couplet:

Weigh well the good of each, his failings closely scan,
As these or those prevail, so estimate the man

English Explanation:
Let (a king) consider (a man’s) good qualities, as well as his faults, and then judge (of his character) by that which prevails

Transliteration:
Kunamnaatik Kutramum Naati Avatrul
Mikainaati Mikka Kolal

 

Kural 505:

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்குந் தத்தங்
கருமமே கட்டளைக் கல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(மக்களுடைய குணங்களாலாகிய) பெருமைக்கும் (குற்றங்களாலாகிய) சிறுமைக்கும் தேர்ந்தறியும் உரைக் கல்லாக இருப்பவை அவரவருடைய செயல்களே ஆகும்.

Couplet:

Of greatness and of meanness too,
The deeds of each are touchstone true


English Explanation:
A man’s deeds are the touchstone of his greatness and littleness

Transliteration:
Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam
Karumame Kattalaik Kal

 

Kural 506:

அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சுற்றத்தாறின் தெடர்பு அற்றவரை நம்பித் தெளியக்கூடாது, அவர் உலகத்தில் பற்று இல்லாதவராகையால் பழிக்கு நாண மாட்டார்.

Couplet:

Beware of trusting men who have no kith of kin;
No bonds restrain such men, no shame deters from sin

English Explanation:
Let (a king) avoid choosing men who have no relations; such men have no attachment, and thereforehave no fear of crime

Transliteration:
Atraaraith Therudhal Ompuka Matravar
Patrilar Naanaar Pazhi

 

Kural 507:

காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறியவேண்டியவற்றை அறியாதிருப்பவரை அன்புடைமை காரணமாக நம்பித்தெளிதல், (தெளிந்தவர்க்கு) எல்லா அறியாமையும் கெடும்.

Couplet:

By fond affection led who trusts in men of unwise soul,
Yields all his being up to folly’s blind control

English Explanation:
Yields all his being up to folly’s blind control

Transliteration:
Kaadhanmai Kandhaa Arivariyaarth Therudhal
Pedhaimai Ellaan Tharum

 

Kural 508:

தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மற்றவனை ஒன்றும் ஆராயாமல் தெளிந்தால் அஃது (அவனுக்கு மட்டும் அல்லாமல்) அவனுடைய வழிமுறையில் தோன்றினவருக்கும் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Who trusts an untried stranger, brings disgrace,
Remediless, on all his race

English Explanation:
Sorrow that will not leave even his posterity will come upon him chooses a stranger whose character he has not known

Transliteration:
Theraan Piranaith Thelindhaan Vazhimurai
Theeraa Itumpai Tharum

 

Kural 509:

தேறற்க யாரையுந் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
யாரையும் ஆராயாமல் தெளியக்கூடாது, நன்றாக ஆராய்ந்த பின்னர் அவரிடம் தெளிவாகக் கொள்ளத்தக்க பொருள்களைத் தெளிந்து நம்ப வேண்டும்.

Couplet:

Trust no man whom you have not fully tried,
When tested, in his prudence proved confide

English Explanation:
Let (a king) choose no one without previous consideration; after he has made his choice, let him unhesitatingly select for each such duties as are appropriate

Transliteration:
Therarka Yaaraiyum Theraadhu Therndhapin
Theruka Therum Porul

 

Kural 510:

தேரான் தெளிவுந் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒருவனை ஆராயாமல் தெளிவடைதலும், ஆராய்ந்து தெளிவடைந்த ஒருவனிடம் ஐயப்படுதலும் ஆகிய இவை நீங்காதத் துன்பத்தைக் கொடுக்கும்.

Couplet:

Trust where you have not tried, doubt of a friend to feel,
Once trusted, wounds inflict that nought can heal

English Explanation:
To make choice of one who has not been examined, and to entertain doubts respecting one who has been chosen, will produce irremediable sorrow

Transliteration:
Theraan Thelivum Thelindhaankan Aiyuravum
Theeraa Itumpai Tharum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!