50. Knowing the Place ((இடனறிதல்))

PREV    NEXT

Kural 491:

தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்னல் லது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
முற்றுகை செய்வதற்கு ஏற்ற இடத்தைக் கண்டபின் அல்லாமல் எச் செயலையும் தொடங்கக்கூடாது, பகைவரை இகழவும் கூடாது.

Couplet:

Begin no work of war, depise no foe,
Till place where you can wholly circumvent you know

English Explanation:
Let not (a king) despise (an enemy), nor undertake any thing (against him), until he has obtained (a suitable) place for besieging him

Transliteration:
Thotangarka Evvinaiyum Ellarka Mutrum
Itanganta Pinal Ladhu

 

Kural 492:

முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மாறுபாடு பொருந்திய வலிமை உடையவர்க்கும் அரணோடு பொருந்தி ஏற்படுகின்ற வெற்றியானது பல வகைப் பயன்களையும் கொடுக்கும்.

Couplet:

Though skill in war combine with courage tried on battle-field,
The added gain of fort doth great advantage yield

English Explanation:
Even to those who are men of power and expedients, an attack in connection with a fortification will yield many advantages

Transliteration:
Muranserndha Moimpi Navarkkum Aranserndhaam
Aakkam Palavun Tharum

 

Kural 493:

ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க இடத்தை அறிந்து தம்மைக் காத்துக் கொண்டு பகைவரிடத்திற் சென்று தம் செயலைச் செய்தால், வலிமை இல்லாதவறும் வலிமை உடையவராக வெல்வர்,

Couplet:

E’en weak ones mightily prevail, if place of strong defence,
They find, protect themselves, and work their foes offence

English Explanation:
Even the powerless will become powerful and conquer, if they select a proper field (of action), and guard themselves, while they make war on their enemies

Transliteration:
Aatraarum Aatri Atupa Itanarindhu
Potraarkan Potrich Cheyin

 

Kural 494:

எண்ணியார் எண்ணம் இழப்பர் இடனறிந்து
துன்னியார் துன்னிச் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க இடத்தை அறிந்து பொருந்தியவராய்ச் செயலைச் செய்வாராயின், அவரை வெல்ல எண்ணியிருந்த பகைவர் தம் எண்ணத்தை இழந்துவிடுவார்.

Couplet:

The foes who thought to triumph, find their thoughts were vain,
If hosts advance, seize vantage ground, and thence the fight maintain

English Explanation:
If they who draw near (to fight) choose a suitable place to approach (their enemy), the latter, will have to relinquish the thought which they once entertained, of conquering them

Transliteration:
Enniyaar Ennam Izhappar Itanarindhu
Thunniyaar Thunnich Cheyin

 

Kural 495:

நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஆழமுள்ள நீரில் முதலை மற்ற உயிர்களை வெல்லும், ஆனால் நீரிலிருந்து விலகிவந்தால் அந்த முதலையையும் மற்ற உயிர்கள் வென்றுவிடும்.

Couplet:

The crocodile prevails in its own flow of water wide,
If this it leaves, ’tis slain by anything beside

English Explanation:
In deep water, a crocodile will conquer (all other animals); but if it leave the water, other animals will conquer it


Transliteration:
Netumpunalul Vellum Mudhalai Atumpunalin
Neengin Adhanaip Pira

 

Kural 496:

கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வலிய சக்கரங்களையுடைய பெரியத் தேர்கள் கடலில் ஓடமுடியாது, கடலில் ஓடுகின்ற கப்பல்களும் நிலத்தில் ஓடமுடியாது.

Couplet:

The lofty car, with mighty wheel, sails not o’er watery main,
The boat that skims the sea, runs not on earth’s hard plain

English Explanation:
Wide chariots, with mighty wheels, will not run on the ocean; neither will ships that the traverse ocean, move on the earth

Transliteration:
Katalotaa Kaalval Netundher Katalotum
Naavaayum Otaa Nilaththu

 

Kural 497:

அஞ்சாமை யல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி யிடத்தாற் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(செய்யும் வழிவகைகமைக்) குறைவில்லாமல் எண்ணித் தக்க இடத்தில் பொருந்திச் செய்தால், அஞ்சாமை அல்லாமல் வேறு துணை வேண்டியதில்லை.

Couplet:

Save their own fearless might they need no other aid,
If in right place they fight, all due provision made

English Explanation:
You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for your operations

Transliteration:
Anjaamai Allaal Thunaiventaa Enjaamai
Enni Itaththaal Seyin

 

Kural 498:

சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
சிறிய படை உடையவனுக்குத் தக்கதாக உள்ள இடத்தில் பொருந்தி நின்றால், பெரிய படை உடையவன் தன் ஊக்கம் அழிவான்.

Couplet:

If lord of army vast the safe retreat assail
Of him whose host is small, his mightiest efforts fail

English Explanation:
The power of one who has a large army will perish, if he goes into ground where only a small army can act

Transliteration:
Sirupataiyaan Sellitam Serin Urupataiyaan
Ookkam Azhindhu Vitum

 

Kural 499:

சிறைநலனுஞ் சீறும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோ டொட்ட லரிது

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அரணாகிய நன்மையும் மற்றச் சிறப்பும் இல்லாதவராயினும் பகைவர் வாழ்கின்ற இடத்திற்குச் சென்று அவரைத் தாக்குதல் அரிது.

Couplet:

Though fort be none, and store of wealth they lack,
‘Tis hard a people’s homesteads to attack

English Explanation:
It is a hazardous thing to attack men in their own country, although they may neither have power nor a good fortress

Transliteration:
Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar
Urainilaththotu Ottal Aridhu

 

Kural 500:

காலாழ் களரின் நரியடுங் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
வேல் ஏந்திய வீரரைக் கோர்த்தெடுத்த கொம்பு உடைய யானையையும், கால் ஆழும் சேற்று நில்த்தில் அகப்பட்ட போது நரிகள் கொன்றுவிடும்.

Couplet:

The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen,
The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men

English Explanation:
A fox can kill a fearless, warrior-faced elephant, if it go into mud in which its legs sink down

Transliteration:
Kaalaazh Kalaril Nariyatum Kannanjaa
Velaal Mukaththa Kaliru

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!