49. Knowing the fitting Time (காலமறிதல்)

PREV    NEXT

Kural 481:

பகல்வெல்லுங் கூகையைக் காக்கை இகல்வெல்லும்
வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காக்கை தன்னைவிட வலிய கோட்டானைப் பகலில் வென்றுவிடும், அதுபோல் பகையை வெல்லக்கருதும் அரசர்க்கும் அதற்கு ஏற்ற காலம் வேண்டும்.

Couplet:

A crow will conquer owl in broad daylight;
The king that foes would crush, needs fitting time to fight

English Explanation:
A crow will overcome an owl in the day time; so the king who would conquer his enemy must have (a suitable) time

Transliteration:
Pakalvellum Kookaiyaik Kaakkai Ikalvellum
Vendharkku Ventum Pozhudhu

 

Kural 482:

பருவத்தோ டொட்ட ஒழுகல் திருவினைத்
தீராமை ஆர்க்குங் கயிறு

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
காலத்தோடுப் பொருந்துமாறு ஆராய்ந்து நடத்தல் ( நில்லாத இயல்பு உடைய) செல்வத்தை நீங்காமல் நிற்குமாறு கட்டும் கயிறாகும்.

Couplet:

The bond binds fortune fast is ordered effort made,
Strictly observant still of favouring season’s aid

English Explanation:
Acting at the right season, is a cord that will immoveably bind success (to a king)

Transliteration:
Paruvaththotu Otta Ozhukal Thiruvinaith
Theeraamai Aarkkung Kayiru

 

Kural 483:

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியாற்
கால மறிந்து செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(செய்யும் செயலை முடிப்பதற்கு வேண்டிய) கருவிகளுடன் ஏற்றக் காலத்தையும் அறிந்து செய்தால் அரிய செயல்கள் என்பது உண்டோ.

Couplet:

Can any work be hard in very fact,
If men use fitting means in timely act

English Explanation:
Is there anything difficult for him to do, who acts, with (the right) instruments at the right time ?

Transliteration:
Aruvinai Yenpa Ulavo Karuviyaan
Kaalam Arindhu Seyin

 

Kural 484:

ஞாலங் கருதினுங் கைகூடுங் காலம்
கருதி இடத்தாற் செயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
(செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற) காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால், உலகமே வேண்டும் எனக் கருதினாலும் கைகூடும்.

Couplet:

The pendant world’s dominion may be won,
In fitting time and place by action done

English Explanation:
Though (a man) should meditate (the conquest of) the world, he may accomplish it if he acts in the right time, and at the right place

Transliteration:
Gnaalam Karudhinung Kaikootung Kaalam
Karudhi Itaththaar Seyin

 

Kural 485:

காலங் கருதி இருப்பர் கலங்காது
ஞாலங் கருது பவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
உலகத்தைக் கொள்ளக் கருதிகின்றவர் அதைப்பற்றி எண்ணிக் கலங்காமல் அதற்கு ஏற்ற காலத்தைக் கருதிக்கொண்டு பொறுத்திருப்பர்.

Couplet:

Who think the pendant world itself to subjugate,
With mind unruffled for the fitting time must wait

English Explanation:
They who thoughtfully consider and wait for the (right) time (for action), may successfully meditate (the conquest of) the world

Transliteration:
Kaalam Karudhi Iruppar Kalangaadhu
Gnaalam Karudhu Pavar

 

Kural 486:

ஊக்க முடையான் ஒடுக்கம் பொருதகர்
தாக்கற்குப் பேருந் தகைத்து


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஊக்கம் மிகுந்தவன் (காலத்தை எதிர்பார்த்து) அடங்கியிருத்தல் போர் செய்யும் ஆட்டுக்கடா தன் பகையைத் தாக்குவதற்க்காகப் பின்னே கால் வாங்குதலைப் போன்றது.

Couplet:

The men of mighty power their hidden energies repress,
As fighting ram recoils to rush on foe with heavier stress

English Explanation:
The self-restraint of the energetic (while waiting for a suitable opportunity), is like the drawing back of a fighting-ram in order to butt

Transliteration:
Ookka Mutaiyaan Otukkam Porudhakar
Thaakkarkup Perun Thakaiththu

 

Kural 487:

பொள்ளென ஆங்கே புறம்வேரார் காலம்பார்த்
துள்வேர்ப்பர் ஒள்ளி யவர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
அறிவுடையவர் ( பகைவர் தீங்கு செய்த) அப்பொழுதே உடனே புறத்தில் சினம் கொள்ளமாட்டார், (வெல்வதற்கு ஏற்ற) காலம் பார்த்து அகத்தில் சினம் கொள்வார்.

Couplet:

The glorious once of wrath enkindled make no outward show,
At once; they bide their time, while hidden fires within them glow

English Explanation:
The wise will not immediately and hastily shew out their anger; they will watch their time, and restrain it within

Transliteration:
Pollena Aange Puramveraar Kaalampaarththu
Ulverppar Olli Yavar

 

Kural 488:

செறுநரைக் காணிற் சுமக்க இறுவரை
காணிற் கிழக்காந் தலை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பகைவரைக் கண்டால் பொறுத்துச் செல்லவேண்டும், அப் பகைவர்க்கு முடிவுகாலம் வந்த போது அவருடைய தலை கீழே விழும்.

Couplet:

If foes’ detested form they see, with patience let them bear;
When fateful hour at last they spy,- the head lies there

English Explanation:
If one meets his enemy, let him show him all respect, until the time for his destruction is come; when that is come, his head will be easily brought low

Transliteration:
Serunaraik Kaanin Sumakka Iruvarai
Kaanin Kizhakkaam Thalai

 

Kural 489:

எய்தற் கரிய தியைந்தக்கால் அந்நிலையே
செய்தற் கரிய செயல்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
கிடைத்தற்கறிய காலம் வந்து வாய்க்குமானால், அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு அப்போதே செய்தற்கரியச் செயல்களைச் செய்ய வேண்டும்.

Couplet:

When hardest gain of opportunity at last is won,
With promptitude let hardest deed be done

English Explanation:
If a rare opportunity occurs, while it lasts, let a man do that which is rarely to be accomplished (but for such an opportunity)

Transliteration:
Eydhar Kariyadhu Iyaindhakkaal Annilaiye
Seydhar Kariya Seyal

 

Kural 490:

கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்
குத்தொக்க சீர்த்த இடத்து

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொறுத்திருக்கும் காலத்தில் கொக்குப் போல் அமைதியாக இருக்க வேண்டும், காலம் வாய்த்த போது அதன் குத்து போல் தவறாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

Couplet:

As heron stands with folded wing, so wait in waiting hour;
As heron snaps its prey, when fortune smiles, put forth your power

English Explanation:
At the time when one should use self-control, let him restrain himself like a heron; and, let him like it, strike, when there is a favourable opportunity

Transliteration:
Kokkokka Koompum Paruvaththu Matradhan
Kuththokka Seerththa Itaththu

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!