48. The Knowledge of Power (வலியறிதல்)

PREV    NEXT

Kural 471:

வினைவலியுந் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியுந் தூக்கிச் செயல்


Mu. Varadharasanar’s Explanation:
செயலின் வலிமையும் தன் வலிமையும் பகைவனுடைய வலிமையும் ,இருவருக்கும் துணையானவரின் வலிமையும் ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும்.

Couplet:

The force the strife demands, the force he owns, the force of foes,
The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes

English Explanation:
Let (one) weigh well the strength of the deed (he purposes to do), his own strength, the strength of his enemy, and the strength of the allies (of both), and then let him act

Transliteration:
Vinaivaliyum Thanvaliyum Maatraan Valiyum
Thunaivaliyum Thookkich Cheyal

 

Kural 472:

ஒல்வ தறிவ தறிந்ததன் கண்தங்கிச்
செல்வார்க்குச் செல்லாத தில்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்குப் பொருந்தும் செயலையும் அதற்காக அறிய வேண்டியதையும் அறிந்து அதனிடம் நிலைத்து முயல்கின்றவர்க்கு முடியாதது ஒன்றும் இல்லை.

Couplet:

Who know what can be wrought, with knowledge of the means, on this,
Their mind firm set, go forth, nought goes with them amiss

English Explanation:
There is nothing which may not be accomplished by those who, before they attack (an enemy), make themselves acquainted with their own ability, and with whatever else is (needful) to be known, and

Transliteration:
Olva Tharivadhu Arindhadhan Kandhangich
Chelvaarkkuch Chellaadhadhu Il

 

Kural 473:

உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தன்னுடைய வலிமை இவ்வளவு என அறியாமல் ஊக்கத்தால் முனைந்து தொடங்கி இடையில் அதை முடிக்க வகையில்லாமல் அழிந்தவர் பலர்.

Couplet:

Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven,
And midmost of unequal conflict fallen asunder riven

English Explanation:
There are many who, ignorant of their (want of) power (to meet it), have haughtily set out to war, and broken down in the midst of it

Transliteration:
Utaiththam Valiyariyaar Ookkaththin Ookki
Itaikkan Murindhaar Palar

 

Kural 474:

அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மற்றவர்களோடு ஒத்து நடக்காமல், தன் வலிமையின் அளவையும் அறியாமல், தன்னை வியந்து மதித்துக் கொண்டிருப்பவன் விரைவில் கெடுவான்.

Couplet:

Who not agrees with those around, no moderation knows,
In self-applause indulging, swift to ruin goes

English Explanation:
59 He will quickly perish who, ignorant of his own resources flatters himself of his greatness, and does

Transliteration:
Amaindhaang Kozhukaan Alavariyaan Thannai
Viyandhaan Viraindhu Ketum

 

Kural 475:

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியே ஆனாலும் , அந்த பண்டமும் (அளவோடு ஏற்றாமல்) அளவு கடந்து மிகுதியாக ஏற்றினால் அச்சு முறியும்.

Couplet:

With peacock feathers light, you load the wain;
Yet, heaped too high, the axle snaps in twain


English Explanation:
The axle tree of a bandy, loaded only with peacocks’ feathers will break, if it be greatly overloaded

Transliteration:
Peelipey Saakaatum Achchirum Appantanjjch
Aala Mikuththup Peyin

 

Kural 476:

நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
ஒரு மரத்தின் நுனிக்கொம்பில் ஏறியவர், அதையும் கடந்து மேலே ஏற முனைந்தால், அவருடைய உயிர்க்கு முடிவாக நேர்ந்துவிடும்.

Couplet:

Who daring climbs, and would himself upraise
Beyond the branch’s tip, with life the forfeit pays

English Explanation:
There will be an end to the life of him who, having climbed out to the end of a branch, ventures to go further

Transliteration:
Nunikkompar Erinaar Aqdhiran Thookkin
Uyirkkirudhi Aaki Vitum

 

Kural 477:

ஆற்றின் அளவறிந் தீக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தக்க வழியில் பிறர்க்கு கொடுக்கும் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து விடும்.

Couplet:

With knowledge of the measure due, as virtue bids you give!
That is the way to guard your wealth, and seemly live

English Explanation:
Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property

Transliteration:
Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul
Potri Vazhangu Neri

 

Kural 478:

ஆகா றளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகா றகலாக் கடை

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருள் வரும் வழி (வருவாய்) சிறிதாக இருந்தாலும், போகும் வழி (செலவு) விரிவுபடாவிட்டால் அதனால் தீங்கு இல்லை.

Couplet:

Incomings may be scant; but yet, no failure there,
If in expenditure you rightly learn to spare

English Explanation:
Even though the income (of a king) be small, it will not cause his (ruin), if his outgoings be not larger than his income

Transliteration:
Aakaaru Alavitti Thaayinung Ketillai
Pokaaru Akalaak Katai

 

Kural 479:

அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
பொருளின் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து கெட்டு விடும்.

Couplet:

Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound,
His seeming wealth, departing, nowhere shall be found

English Explanation:
The prosperity of him who lives without knowing the measure (of his property), will perish, even while it seems to continue

Transliteration:
Alavara�ndhu Vaazhaadhaan Vaazhkkai Ulapola
Illaakith Thondraak Ketum

 

Kural 480:

உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்

Mu. Varadharasanar’s Explanation:
தனக்கு பொருள் உள்ள அளவை ஆராயாமல் மேற்கொள்ளும் ஒப்புரவினால், ஒருவனுடைய செல்வத்தின் அளவு விரைவில் கெடும்.

Couplet:

Beneficence that measures not its bound of means,
Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans

English Explanation:
The measure of his wealth will quickly perish, whose liberality weighs not the measure of his property

Transliteration:
Ulavarai Thookkaadha Oppura Vaanmai
Valavarai Vallaik Ketum

PREV    NEXTLike it? Please Spread the word!